Page 8 - TBB
P. 8

hiyeti üzerinde durmadan mücerret  ad­   sekteye veya gecikmeye  uğrattığını ve
        li yargı kararında parantez içinde yer  belediye başkanmında  bu fi'ile katıldı­
        alan «Görevi kötüye kullanma»  nitele­   ğını gerekçe göstermek suretiyle Bele­
        mesine  dayanarak  belediye başkanının   diye Kanununun 53  üncü maddesine  gö
        düşürülmesine  karar  vermiştir' Buda   re Yarımca belediye meclisinin feshini
        üçüncü  hatadır. O zaman  yürürlükte   ve belediye başkanının görevine  son
        olan 521 sayılı Danıştay Kanununun 40   verilmesini danıştaydan istemiş, Danış­
        mcı maddesi  bu tür kararlarda kanun   tay onbirinci  daireside iki muhalife
        yoluna  (tashihi-karara) başvurma  im­   karşı üç üye ile meclisin feshine ve be­
        kânı vermediğinden  bu  hatalı karar   lediye başkanının görevine  son veril­
        yargı tarihine bu haliyle geçmiştir.    mesine karar vermiştir.  (5.7.1979 gün
                                ve E . 1979/914, K. 1979/3538 sayılı ka­
          ikinci karar daha  vahimdir. Oda    rar).
        şudur; Belediye  Kanununda bir  kesin
        hesap müessesesi vardır. Kanun bunun      Halbuki 53 üncü maddenin  3 üncü
        hazırlanışını, müzakeresin^ ve sayışta-   fıkrasının uygulanabilmesi ancak bele­
        ya gönderilmesini  bir takvime  bağla­   diye meclisinin görevden çekinmek su­
        masına  rağmen  yetersiz  elemanlarla   retiyle kendisine verilen işleri sekteye
        çalışan küçük belediyelerin bunu yeri­   uğratması halinde mümkündür.  Yarım­
        ne getirmeleri çok güçtür. Kanuna gö­   ca belediye organları hiç bir suretle gö­
        re bu cetveller Sayıştaya gönderilecek   revden çekinmemişler,  hatta görevleri­
         Sajaştay'da belediyenin sarfiyatını tet­  ni gerektiği şekilde yapabilmek için ça­
        kik ederek karara bağlayacaktır. Fakat   ba sarfederek Bakanlıktan müfettiş ta­
        832 sayılı Sayıştay Kanunu   mahalli   lep etmişlerdir. Yarımca karan  idarî
        idarelerin sarfiyatının denetimi  için   yargıyada  gölge düşüren bir karardır.
        yeni bir organ kurulmasını öngördüğü    Bu kararı adlî hata örneği olarak nite­
        halde bu şimdiye kadar  gerçekleşeme­   lemek dahi mümkün   değildir. Çünkü
         miştir. Sa3aştayda bu günkü  teşkilât  adlî hata bir yargı müessesesidir. Nite­
         ve kadrosu ile bunu gerektiği şekilde  kim kökü Hazreti Ömer'in  Ebumürsel-
         yürütememekte  ve belediyelerce sayış­  eşariye yazmış bulunduğu  bir mektuba
         taya göndv-rilen kesin hesaplarda ince­  dayanan  ve günümüze kadar üzumunu
                                               l
         lenmeden  zaman  aşımına  uğrayarak    ve varlığım sürdüren bu bakımdan ça­
         kesinleşmektedir. Böylece belediye ke­   ğımız Türk hukuk sistemindede  devam
         sin hesaplarının  hazırlanması  pratik   eden Tashihi-karar  (Karar  düzeltme)
         bir fayda sağlamamaktadır.  Müessese­   müessesesi adlî hataları bertaraf etme­
         nin mahiyet'' budur.            ye matuftur.
           îşte Kocaeli iline bağlı Yarımca be­   91 inci madde uygulaması üe ilgili
         lediyesinde yeni seçimle iş başma gelen olarak verdiğimiz izahatın  amacı şu­
         belediye başkanı ve belediye  meclisi,  dur;-
         sıhhatli bir şekilde kesin hesap düzen-
         leyemediklerini, elemanlarının yetersiz     61 ve 76 ıncı madelere müsteniden
         olduğunu,  bu bakımdan   kendilerine   belediye başkanları hakkında  belediye
         Bakanlıkça  müfettiş gönderilerek yar­   meclislerince verilen  düşürme  karan
         dımcı olunmasını istemişler. Yerel Yö­  yetkisi kaldırılmalıdır. Buna mtdcabü
         netim Bakanlığı ise müfettiş gönderme­  91 inci maddenin nitelikleri kaybetme­
         diği gibi ayrıcada belediye mecljc.Tdn  leri halinde (suç işleme) idarî yargı ka­
         kanunen  kendisine verilen  görevleri   rarı ile başkanlıktan düşürülme mües­
         süresi içinde yapmaktan çekindiğini ve  sesesi devam etmelidir. Her halde sayın
         bu halin belediye  meclisine ait işleri Başbakanda   konuşmasındaki»   Tabiatı

         262
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13