Page 7 - TBB
P. 7

iniştir. Bunlar seçilmeden  önceye ait   mahkemesine)  gelmekte, idarî yargı or
                       i
   plan yeterliklerdir. Buna mukabil 91 n­   gani bu mutalâayıda  değerlendirmek­
   ci maddede seçildikten sonra en az altı tedir. Nitekim danıştayca verilmiş bu­
   ay hapse veya görevi kötüye kullanma­   lunan bazı kararlarda  (Kaymakamın
          s
   dan dolayı, üre bahis konusu olmadan,   m u t a l â a s m d a d a belirttiği gibi belediye
                g
   mahkûmiyet  halini (bi'' ü n dahi olsa)  başkanı hakkında  verilmiş bulunan ye­
   belediye başkanlığından  düşme  sebebi   tersizlik k a r a n yerinde görülmemiş ve
   olarak  kabul etmiştir. Kanun koyucu    meclis karannm  isabetsiz olduğu anla­
    bu konuda belediye başkanları hakkm-   şılmıştır.) denilmektedir.
    da hassasiyet göstermiş, lâalettayin bir
       i
    şahıs ken işlediği bir fiilden dolayı top­  91 inci maddeye göre d ü ş ü r m e ob­
    lam bir yıl veya daha fazla hapis ceza­ jektif kriterlere dayanmakla  berabeı
    sına mahkûmiyeti  seçilmeye mani ola­   yargı organlarınca yapılan bir çok ha-
    rak kabul etmiş iken seçildikten sonra  talannda  bulunduğu  bir vakı'adır. fîa-
    beldeyi temsil eden kimsenin daha dik­  tayı bazan adlî yargı, bazan idarî yargı
    katli ve itinalı olmasını istemiş bu ba- bazanda hep beraber  işlemektedirler.
    kımdanda  en az altı ay hapse veya gö­ 12 Eylül öncesi dönemine ait olmak üze­
                                     k
    revi kötüye kullanmadan dolayı bir g ü n  re göze çarpan i k i a r a n örnek olarak
    dahi hapse m a h k û m olmasmı düşme   zekredebiliriz.
    sebebi olarak kabul etmiştir. Burada     Bunlardan  birisi Niksar belediye
    bir uyumsuzluk  varmış gibi bir intiba  başkanı ile lgilidir. Bu belediye başka­
                                 i
    hasıl olursada esasında Milletvekili Se­ nı beldesine gelecek olan yüksek dere­
    çimi Kanununun  onbirinci maddesiyle   celi bir devlet memuruna vereceği ye­
    Belediye Kanununun   91 nci  maddesi   mek  için, ilçesinden tedarik edemediği
                 i
    arasında bir mubayenet  yoktur. Birisi  bazı gıda maddelerini emin  ve tedarik
                                       t
    seçilme yeterliğine mani halleri diğeri  etmek  üzere bir belediye personelini
    ise seçildikten sonra düşmeyi  mucip   belediyeye ait jiple civar kazaya gön­
    hususları belirtmektedir.
                           dermiştir. Resmî  vasıtanın tahsis dışı
               i
       i
      91 nci maddenin kinci  bir özelliği-  kullanıldığının ihbar edilmesi üzerine
                                     t
    de şudur; Bu maddenin  belediye mec­   idarece yaptmlan ahkikat  sonunda  be­
    lisi ile bir ilgisi yoktur. Düşmeye ait lediye başkanı hakkında  Lüzumu-Mu-
    İdarî Yargı tarafından (Danıştay veya   hakeme  kararı verilmiştir. İlk hata bu­
    İdare Mahkemesi)   verilen karar bir   radan  başlamaktadır. Bu hatayı i l ida­
              i
    yargı k a r a n d ı r . Bu darî yargı kararı­ re kurulu yapmıştır. Dosya adlî yargıya
    nın dayanağı kesinleşmiş adlî yargı ka­ tevdi edilmiş, mahkeme  fi'ili 237 sayılı
    randır. Bu balcımdan danıştay veya ida  Taşıt Kanununa  muhalefet   dedikten
    re mahkemesi  adlî mahkeme  k a r a n n ı sonra parantez içinde (görevj kötüye
              i
    esas almakta ve 91 nci maddenin  düş­   kullanma)  olarak nitelemiş ve beledis^e
    me nedeni olarak zikrettiği  hususlar   başkanmı  yedi g ü n hapse m a h k û m et­
                                              i
    varsa düşme kararını vermektedir. Ya­   miş. Hafifletici nedenlerle dört güne n­
    ni bu maddeye göre düşürülme  objek­   dirmiştir, ikinci hata budur. Zira taşıt
    tif esaslara dayanmakta takdiri bir ci­ kanununa  muhalefet görevi kötüye kul­
    het bulunmamaktadır.  Halbuki 6i  ve   lanma  değildir. Bu Türk Ceza Kanunu­
    76 ıncı maddelere göre düşürmede tak­   nun 240 ıncı maddesindeki  fi'iUere gir­
    dirde rol oynamaktadır. Bu maddelere   mez. Ceza  m i k t a n dahi farklıdır. Bu
    müsteniden  belediye meclisince verilen  bakımdan  görevi kötüye kullanma ola­
    yetersizlik karanna ait dosya kayma­   rak nitelendirilemez. Dosya İçişleri Ba­
    k a m ı n veya valinin mutalâasiyle idarî kanlığınca Danıştaya gönderilmiş, Da­
    yargı orgamna  (danıştaya veya idare   nıştay onbirinci dairesi de suçun ma-

                                              261
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12