Page 6 - TBB
P. 6

Belediye başkanlığına  seçildikten   değerlendirilmiştir, önceleri  düşürme
         sonra seçilme yeterliğini kaybeden ve­  kararlan  Danıştayın 3 üncü dairesince
         ya görevini kötüye kullanma veya  her   verilmekte  fakat 3 üncü dairenin bu
         hangi bir suçtan dolayı en az altı ay kararlan  idarî tasarruf nitehğinde ol­
         hapse mahkûm  olan belediye başkanla­   duğundan  Genel Kuruldanda   geçmiş
         rı. İçişleri Bakanlığının bildirisi üzeri­ bulunan bu kararlara karşı ilgililerce
         ne Danıştay  tarafından bir ay içinde  Damştay  Dava Daireleri kuruluna iptaJ
         verilecek kararla başkanlıktan  düşer­   davası açılmakta  idi. Bu uygulamalar
         ler. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24  sırasında dava daireleri birbirine zıt
         üncü maddesinin  ikincj fıkrasına göre,  kararlar vermekte  bilhassa görevi
         91 inci maddeye müsteniden sadece II   tüye kullanmadan  dolayı mahkûmiyet­
         merkezleri belediye başkanlarının dü­   te altı aylık sürenin şart olup olmadı­
         şürülmelerine ilişkin davalan inceleme   ğında geçirilen  tereddüt bu mubayin
         ve karara bağlama yetkisi Danıştayda   kararlara neden olmakta  iken 1973 yı­
         kalmıştır. îlçe merkezi ve diğer kasa­  lında 1740 sayılı Kanunla Danıştay Ka­
         balar belediye başkanları hakkında ve­  nununun  40 mcı maddesinde  yapılan
         rilecek düşürme kararlarına Uişkin da­  değişiklik sırasmda idarî bir tasarrufa
         vaları karara bağlama yetkisi ise İdare lüzum  olmadan  düşürme   konusunun
         Mahkemelerine aittir.             Onbirinci Dairece yargı denetimi  ola­
                                rak doğrudan  doğruya  yapılması hük­
           önce 91 inci maddenin geçirmiş ol­   me bağlanmış, onbirinci dairede içtiha­
         duğu değişiklilclere bir göz atalım.   dını görevi kötüye kullanmadan dolayı

           56 yıl önce belediye kanununun ilk   mahkûm  olan bir belediye başkamnın
         kabulünde  9i inci madde metni;      mahkûmiyet   süresi ne  olursa olsun,
                                başkanlıktan düşeceği şeklinde tesis et­
           «Belediye başkanları seçim dönem­   miştir.
         leri esnasında ancak;

           A — Vazifeden  mütevelht bir ha­     Bizim  mevzuatımızdaki  bu 91 inci
         reketten dolayı hafif hapis veya hapis  maddenin  benzerine ne diğer mahalli
         ile mahkûmiyet,               idareler mevzuatında, nede seçimle ge­
                                len diğer kamu görevlileriyle ilgili mev
           B — Belediye meclisi üyeliğine  se­   zuatta rastlanmamaktadır.   Maddenin
         çilmeye mani ve ondan düşmeyi  gerek­   birinci özelliği şudur; Belediye başkan-
         tiren ahval vuku'unda   başkanlıktan   lannm  ve belediye meclisi üyelerijıin
         düşerler.» şeklinde idi.           seçilme yeterlikleri 2839 sayılı Milletve­
                                kili seçimi kanununun   Onbirinc; vo
           307 sayılı Kanunla  1963 yılmda   2972 sayıh Mahallî idareler Seçimi hak­
         madde  değiştirilmiş ve bu değişiklikle  kındaki kanunun  9 uncu  maddelerinde
         «Belediye başkanlığına seçildikten son­  sayılmıştır. Hangi suçlardan mahkûıni-
         ra, seçilme yeterliğini kaybeden veya   yet halinin seçilmeye mtni teşkil ettiği
         görevini kötüye kullanma veya herhan­   gösterilmiştir. Meselâ; Milletvekili Se­
         gi bir suçtan dolayı en az altı ay hapse  çimi Kanunımun onbirinci maddesinin
         mahkûm  olan belediye başkanları, İçiş­ (e) bendinde, taksirli suçlar hariç, top­
         leri Bakanlığının bildirisi üzerine Da­  lam bir yıl veya daha fazla hapis veya
         nıştay tarafından bir ay içinde verile­ süresi ne olursa olsun ağır hapis ceza­
         cek kararla  başkanlıktan  düşerler.»   sına hüküm  gijmıiş  olanlar denilmiş,
         şeklini almıştır.
                                diğer fıkralardada affa uğramış olsalar
           Görevden  uzaklaştırma ile ilgili bu dahi yüzkızartıcı suçlardan  ve devlet
         madde  çok fazla uygulanmakla  bera­   aleyhine işlenmiş  suçlardan mahkûm
         ber zaman zaman çok değişik anlamda    olma, seçilmeye mani  olarak zikredil-

         260
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11