Page 5 - TBB
P. 5

til ve belediye meclisi üyeleri ile 13.3. doğru bulmuuyorum. Tabiatiyle bir yol­
   1329  tarihli İdarei-Umumiyei-Vüâyet    suzluk her hangi bir haksızlık yapılmış
   Kanunu  Muvakkatmın   125 inci madde­  ise mahkemeler vardır. Türkiye'de ada­
   sine göre feshedilen îl Genel Meclisleri­ let vardır. Oraya müracaat  edilir ve
   nin üyeleri tekrar aynı görevlere seçi­ usulüne göre muamele   yapılır. Başka
   lemezler.» hükmü konmak  suretiyle ev­  türlü bir yol yoktur. Bu konudada lü­
   velce mevcut olan ve sadece belediye   zumsuz  konuşmalardan   kaçınmak  lâ­
   başkanları hakkında  suç işlemeleri ha­  zımdır. Memlekete  hizmet eden bu in­
   linde uygulanan  ve dayanağı  91 inci  sanlara elimizden geldiği kadar yardmı
   madde  olan görevden düşmeye  münha­   edeceğiz.» şeklindeki sözleri ile Jıukuk
   sır bir kerre daha aynı göreve seçile- anlayışına ters düşen gensoru ve yıllık
   meme  yasağı genişletilerek 61 ve 76 m- icraat raporu münasebetiyle düşme mü­
   cı maddelere göre düşürülen  belediye   essesesinin tasviyesine hükümetin  ka­
   başkanlarmada  teşmil edilmiş böylece   rarlı olduğunu ve gerekli yasal düzen­
   daha ağır bir sonuç benimsenmiştir.    leme tasarısının Eylül ayının ilk günü

     1930 yılmda tedvin edilen Belediye  yeni yasama yılına başlayacak olan Bü­
   Kanunu  belediye başkanlarınm  beledi­  yük Millet Meclisine sunulacağını dile
   ye meclislerince kendi üyeleri arasın­  getirmiştir. (29 Haziran tarihli Milliyet
   dan veya dışarıdan seçUme  sistemini   gazetesi)
   benimsediği  için, seçen bir meclisin     Yasal düzenlemenin  gerçekleşmesi
   seçtiğini düşürebilmeside   makul  ve   halinde konu hukukî  yönden  yörünge­
   mantıkî kabul edilmişti. Fakat zamanla,  sine oturacak, ayrıcada  hukukla ba^-
   1961  Anayasasından   sonra, belediye   daştıramadığımız için evveldenberı üze
   başkanlarının belde halkınca tek dere­  rinde durduğumuz  ve düzeltilmesini te­
   celi olarak seçilmesi sistemi ile kuvvetli menni ettiğimiz, 2972 sayüı Kanunun
   başkanlık sistemi tesis edilmesine rağ­  9 uncu maddesinin  son fıkrasında yer
   men eski sistemin gereği olan fakat ye­ alan 61 ve 76 mcı maddelere göre, dü­
   ni sistemle bağdaşmasına hukuk  man­   şürülen belediye başkanlarmın  bir ker­
   tığı yönünden cevaz bulunmayan   dü­   re daha bu göreve seçilemeyeceklerine
   şürme  müessesesi devam  ettirilmiştir.  dair olan hükümde  yürürlükten  kalk­
                           makla, basit bir nedenden meydana ge­
     İşte Sayın Başbakan Yozgat konuş­
   ması ile konunun özüne  parmak  bas­   len, bir daha bu göreve seçilmeme gi­
   mış ve «Ancak, bazı belediyelerimizde,   bi ağır bir sonuçta bertaraf edilmiş
   belediye meclisi üyelerimiz bir tarafa  olacaktır. Bu hükmü  esasmda  hukuk
   yığılıyor, ondan sonra belediye reisini  mantığı ve vatandaşlık haklariyle bağ­
   düşürmeye  kalkıyorlar. Bu 1580 sayılı  daştırmak mümkün  değildir. Çünkü bir
   Kanunda  sonradan yapılmamış  bir de­  gensoruya  verdiği cevab yeterli değil
   ğişikliğin sonucudur. Ümit ediyorumki,   diye bir kimse, kaydı hayat şartiyle be­
   Eylül ayında TBM  Meclisi açıldığmda    lediye başkanlığına seçilebilme hakkın­
   Belediye Kanununu ele  alacağız ve se­  dan ydksun kalmaktadır. Basit bir ne­
   çilmiş belediye başkanlarınm  belediye   denden hakkında  yetersizlik karan ve­
   meclisleri  tarafından  düşürülmesine    rilmiş olan bu kimse milletvekili seçile­
   mani  olacağız. Doğrusuda  budur. Dü­    bilir, hatta şartları haiz ise Anayasa
   şürmek  istiyorsa onu seçen millet dü­  mahkemesi  üyeside olabilir, amma be­
   şürür. Bizde bunu açık seçik ifade edi­ lediye başkanı olamaz.
   yoruz. Seçilmiş insanlara bizim saygı­     Belediye Kanununda, belediye  baş­
   mız vardır. Hele millet tarafmdan seçil­ kanlarını başkanlıktan düşürme  ile il­
   miş insanların ister hükümet, ister bele­  gili diğer bir hükümde 91 inci madde­
   diye meclisi tarafından düşürülmesini    dir. Bu maddeye göre;

                                              259
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10