Page 4 - TBB
P. 4

ğını savunmuş, mecliste İçişleri Baka-  te alt derece idarî mahkemelerinin iİı-
        n m ı n görüşünü kabule, şayan bulmuş­  dası münasebetiyle yapılan yeniden dü­
        tur. 1963 yılına kadar uygulama böyle  zenleme  sırasında 2575 sayılı Danıştay,
        cereyan etmiştir. 1961 Anayasasının 116  2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri,
        mcı maddesi  «Mahallî İdarelerin seçil­  İdarî mahkemeler  ve Vergi Mahkeme­
        miş organlarının organlık sıfatını ka­  lerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
        zanma  ve kaybetmeleri  konusundaki    Kanun  ve 2577 sayılı İdarî Yargılama
        denetim ancak yargı yolu ile olur.» h ü k Usulü Kanunu yürürlüğe girmiş ve Da­
        m ü n ü getirince 19.7.1963 g ü n ve 307 sa­ nıştay Kanununun 24 üncü maddesin­
        yılı Kanunla belediye kanununun  bazı   de, danıştaym ilk derece yargı merci'i
        maddeleri  değiştirilmiş, bu meyanda   olarak hangi  uyuşmazlıkları  çözüme
        61 ve 76 mcı maddelerinde yapılan de­  bağlayacağı  sayılmış ve (2) fıkrasmda-
        ğişiklikler ile belediye meclislerinin ye­ da İl Genel Meclisleriyle, İl merkezi be­
        tersizlik kararı vermeleri üzerine dos­  lediye meclislerinin feshi ve İl merkezi
        yanın mahallî mülkiye amirine  verile­  belediye  başkanlarının   başkanlıktan
        ceği, mahallî mülkiye amirinin gerekçe­  düşürülmelerine  ait tasarruflara karşı
        li kanaat ve mütalâalariyle birlikte bu açılacak davaların birinci derecede Da-
        dosyanın Valilerce Danıştay'a sunulaca­  nıştayda görüleceği belirtilmiş böylece
        ğı, Danıştaycada yetersizlik kararı tas­ il merkezj olmayan ilçe ve diğer kasa­
        vip edildiği takdirde, belediye başkanı­ balar belediye başkanlarının  düşürül­
        nın düşeceği, h ü k m ü getiirlmiştir.   melerine karar verme yetkisi darî mah­
                                               İ
                               kemelere  tanınmıştır.
          Konunun  Yasamaya  ait bu safha-
        lanndan maada  Yargıya ait olan safha-    Danıştay Kanununun  (32) inci mad­
                                         i
        larıda vardır. Şöyleki;           desi düşürülme ile lgili belediye meclis­
                               leri kararlariyle açılan davaları tetkik
          1963 yılmdan  itibaren  Danıştay'a   ve karara bağlama yetkisini 8 inci dai­
        ait olan bu görev idarî bir daire olan 3 reye tanıdığından bu daire, il merkezi
        üncü dairece ifa edilmiş, bu daire ka­ belediye  b a ş k a n l a r m m düşürülmesine
        rarları Genel Kurulda  müzakere   ve   ilişkin belediye meclisi k a r a n üzerine
        kabul edilmekle kesinlik kazanmış, an­  ortaya çıkan davaları i l k derece mah­
        cak bu mahiyetteki 3 üncü daire ve ge­ kemesi olarak (Geçen dört yıl zarfmda
        nel kurul kararları idarîtasarruf ma­   il merkezi belediye başkanlarının dü­
        hiyetinde olduklarından ilgililerin yar­  şürülmeleri ile lgili bir olay cereyan
                                        i
        gı denetimj için dava yoluna başvur­   etmemiştir.),  ilçe ve diğer kasabalar
        maları halinde o zaman Danıştay teşki­  belediye b a ş k a n l a r m m düşürülmesi ile
        lâtında  mevcut olan  Damştay  Dava   ilgili olarak idarî mahkemelerce veri­
        Daireleri Kurulunca  tetkik ve karara   len kararlarıda temyiz yoluna  başvu­
        bağlanmış, bu uygulamada  on yıl ka­  rulması halinde temyiz yolu ile incele­
        dar sürmüş, nihayet  18 6.1973 g ü n ve me ve karara bağlama görev ve yetkisi­
        1740 sayılı Kanunla Danıştay Kanunu­   ni devam ettirmektedir.
        nun 40 ıncı maddesi değiştirilmiş ve     Böylece uygulanmasında  56 yıl sü­
        belediye başkanlarının görevden  düşü­   resince sistem değişikLiği olmakla be­
        rülmesine ilişkin meclis  kararlarının   raber sistemler  değişmesine  r a ğ m e n
        yargısal  denetiminin yargı  yetkisini  müessesenin  aslına kimse dokunmamış
        haiz bir dairece yapılması görüşü ile,  hatta 2972 sayılı Mahallî İdareler se­
        bu görev ve yetki Onbirinci Daireye ve­ çimlerini düzenleyen kanunun  9 uncu
        rilmiştir.
                               maddesine  «1580 sayılı Belediye Kanu­
          Yargı alanındaki üçüncü aşama  ise  nun 53, 61, 76 ve 91 İnci maddeleri gere­
        1982 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarih­  ğince görevden  alınan belediye başka-

        258
   1   2   3   4   5   6   7   8   9