Page 3 - TBB
P. 3

I


    Belediye    Başkanlarının      Düşürülmelerine       Mesnet

    Teşkil   Eden   Kanun    Hükümleri
                                    Yazan: Osman  MERİÇ      Genç kuşaklar  «Mecelle» deyince     Meclis üye amsayısının  üçte ki ço-
                                   t
                                             i
    buniın sadece din kuralları külliyatı ol­ ğunluğunca yeter görülmemesi  halin­
    d u ğ u n u z;annederler. Halbuki Mecelle  de düşürme k a r a n almabilmekte, mec­
    dini kurallar dışında pek çokta evren­  lisçe alman bu kararm İdarî Yargı Or-
    sel kuralları ihtiva etmekte ve bu tür  ganmcada  tasvip edilmesi halinde bele­
    kurallardan halen hukuk uygulamasm-    diye başkanı başkanlıktan  düşmekte­
    da dayanak  olarak yararlanılmaktadır.   dir.

      «Ezmanm   tebeddülü  ile a h k â m d a  Bu maddeler  ağır hukukî neticeler
    tegayyür  eder.» yani zamanm değişme­   doğurduklarından  bımdan  56 yıl önce
    siyle hükümlerde  (kurallarda) değişir   belediye k a n u n u n ı m Büyük Millet Mec­
         t
    ükesi bu ür bir ilkedir.          lisinde müzakeresi sırasmda sert tartış­
                           malara neden olmuşlardır.
      îşte Sayın Başbakamn  Yozgat  ko­
    nuşmasında,  belde halkı tarafından se­    İlk metin, ilçe belediye meclislerin­
    çilen belediye başkanlarının  belediye   ce verilecek yetersizlik kararlarının Va­
    meclislerince düşürülmesine  karar ve­   linin,
    rilmesindeki  çarpıklığı düzeltme  için     îl belediye meclislerince verilecek
    Büyük  Millet Meclisince Eylül ayı ba-  yetersizlik kararlannmda  içişleri Ba-
    ş m d a n itibaren gerekli mevzuat deği­  kanmm,
    şikliği yapılacağma ve bunun  engelle­
    neceğine  dair olan beyanı, gecikmişte     onaylaması  halinde  başkan  düş­
                               i
       b
    olsa, u kuralm gereğidir.          mekte di. Meclisteki müzakereler  sıra­
                           smda Konya  Milletvekili rahmetli Ağa-
      1580 sayılı Belediye Kanununda be­  oğlu Ahmet  Beyin, belediye meclisleri­
    lediye başkanlarının  belediye meclisi   nin buna ait kararlannm  onaylanması
    k a r a n üe düşürülmesine imkân veren  yetkisinin tarafsız bir organ olan Da-
    hükümler  61 ve 76 mcı maddelerdir.
                           mştaya  tanınmasını  istemesi  üzerine
      61 nci maddeye göre gensoruya ve­   zamanın  İçişleri Bakanı rahmetli Şükrü
        i
    rilen cevabın,                Kaya tasan metninin olduğu gibi kabu­
      76 ıncı maddeye görede her toplan­  lünde İsrar etmiş ve icranm tasarruf-
    tı yılı b a ş m d a mecüsin müzakeresine larmm  meclisin denetimi altında oldu­
    sunulan yıllık icraat raporu ile ilgili ğunu  bu bakımdan  tasarının  olduğu
    izahatın,                   gibi kabulünde bir sakınca bulunmadı-

                                              257
   1   2   3   4   5   6   7   8