Page 10 - TBB
P. 10

Mahalli   İdarelerin    özerkliği    Konusunda     Evrensel

         Be/anname
                                        Çeviren: Celâl GÜVENÇ           Mahallî İdareler Evrensel Demeği    elemanların, uygun  şekilde, etkili kat­
         olan Mahallî İdareler Uluslararası Bir­  kısını sağlamayı kabul edebilecek ted­
         liği (lULA) nm, 23-26 Eylül 1985 tarih­ birlerin alınmasını öngörür;
         lerinde Füo de Janeiro'da yaptığı 27 nci  Avrupa   Konseyini  oluşturan  21
         Dünya  Kongresinde kabul ettiği beyan­  Devletin Haziran  1985 te kabul ettiği
         name aşağıdadır.
                                Mahallî  İdareler özerkliği Anlaşması­
           Kongre;                  nı, tanımaktadır;
           Mahallî İdareyi,  ulusal bünyenin     Vatandaşların  onun bir parçası ol­
         ayrılmaz bir parçası olarak vatandaş­   duklarını ve ona karşı kendilerini so­
         lara en yakın idare birimi saymakta ve rumlu  duydukları  bir uyumlu  toplu­
         böylece onları hem vatandaşlarının ya­  mun  yaratılması için, en iyi şekilde sağ­
         şama  şartlannı ilgilendiren konularda   lanabilecek şartların mahallî düzeyde
         karar vermek  ve hem de kalkınmanın   olduğunu, nazarı itibare almaktadır;
         ilerlemesinde onların bilgi ve kabiliyet­
         lerini kullandırmak hususunda  onları     Kuvvetlendirilmiş olan mahallî ida­
         ilzam eden en iyi durumda  olduğunu   renin, daha etkili ve demokratik kamu
         dikkate almaktadır;             politikalarının  sağlanması  suretiyle,
                                bütün ulusu kuvvetlendirdiğini, vurgu--
           insan Haklan  Evrensel  Beyanna­   lam aktadır;
         mesinin 21 inci maddesinde belirtildiği
         üzere, halkın arzusunun idarenin oto­     Mahallince karar vermenin,  mer­
         ritesinin esasını teşkil ettiği prensibini, kezdeki tıkanıklığı azalttığı gibi idarî
         hatırlamaktadır;               faaliyeti de geliştirdiğini ve süratlen­
                                dirdiğini, bunun ise yeni kuruluşlara
           Birleşmiş ^Milletler Genel Kurulu­   canlılık verdiğini ve daha önce kurul­
         nun 11 Aralık 1969 tarihinde ve 1542  muş  olan servislerin devamlılık ve ge­
         Sayılı kararı ile kabul ettiği Sosyal İler­ nişleme olasılığım arttırdığını, gözö-
         leme ve Kalkınma Beyannamesini  göz-   nünde  bulundurmaktadır;
         önünde  bulundurmaktadır.  Bu beyan­
         name, diğer konuların yanı sıra, sosyal    Daha etkili bir demokratik yönte­
         ve ekonomik  kalkmmayla  Ugili ulusal  min  elde edilmesi gayretlerini arzula-
         plân ve programların hazırlanmasında    yacak olan bütün  uluslara, aşağıdaki
         ve yürütülmesinde  toplumdaki  bütün   Mahallî İdareler özerkliği Beyanname-

         264
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15