Page 1 - TBB
P. 1

ILLER              ve

                 BELEDIYELER


    A Y L I K     İ L İ M    V E   M E S L E K       D E R G İ S İ


                     İ Ç İ N D E K İ L E R
    Belediye Başkanlanntn Düşürülmelerine Mesnet
    Teşkil Eden Kanun Hükümleri              Osman MERİÇ        257

    Mahalli İdarelerin Özerkliği Konusunda
    Evrensel Beyanname                   Celal GÜVENÇ        264


    Enformasyon  (Bilgi) Teknolojilerinin Uygulanma­
    sında Mahalli İdare Derneklerinin Rolü       Dr. Kadir ARICI      268


    Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar     '    Osman MERİÇ         271          T O R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K    D E R N E Ğ İ   YIL : 42           EYLÜL  — EKİM  1986           SAYI ! 491 - 492
   1   2   3   4   5   6