Page 9 - TBB
P. 9

sının 2/3 ç o ğ u n l u ğ u t a r a f ı n d a n yeter 91. maddeye g ö r e d ü ş ü r ü l m e d e ise,
    g ö r ü l m e s i ,              belediye meclisinin b i r f o n k s i y o n u yok­
                           tur. M a h k e m e n i n k e s i n l e ş m i ş m a h k û ­
      B)  76. maddeye g ö r e , her t o p l a n t ı
                                       eden
                               k a r a r m ı
                                   i h t i v a
    d ö n e m i b a ş ı n d a b a ş k a n t a r a f ı n d a n oku­ m i y e t B a k a n l ı ğ ı ' n a g ö n d e r i l i r . dosya İçiş­
                           l e r i
                                           B a k a n l ı k
    n a n yıllık icraat r a p o r u n d a k i i z a h a t ı n , ilgisine g ö r e D a n ı ş t a y ' a veya İ d a r e
    meclis ü y e t a m s a y ı s ı n ı n 2/3 ç o ğ u n l u -
    ğ u n c a yeter g ö r ü l m e m e s i ,   Mahkemesi'ne   tevdi eder. B u n l a r d ü -
                           şüı-ülme k a r a r ı n ı verirler.
      C) 91. maddeye  g ö r e d e , seçildik­
    ten sonra seçilme y e t e r l i ğ i n i kaybeden 61. ve 76. maddeler, 1930 j n l m d a ted­
    veya  g ö r e v i n i k ö t ü y e k u l l a n m a veya v i n edilen Belediye K a n u n u ' n a b e n i m ­
    h e r h a n g i bir s u ç t a n d o l a y ı en az altı senen temel sistemin g e r e ğ i olarak gir­
    ay hapse m a h k u m , o l u n m a s ı d ı r . m i ş l e r d i r . Ç ü n k ü , b u k a n u n u n 89. m a d ­
                           desi belediye b a ş k a n l a r ı n ı n belediye
      B u n l a r d a n A ve B ş ı k k m d a k i ne­ meclisince seçilmesini b e n i m s e m i ş 92.
    denler dolayısı ile belediye meclislerin­ maddesi k a n u n i g ö r e v i n i m a h a l l i m ü l ­
    ce v e r i l m i ş olan yetersizlik: k a r a r l a r ı n ı n kiye a m i r i n i n yazılı e m r i n e r a ğ m e n
    d ü ş ü r ü l m e y e d ö n ü ş m e s i p r o s e d ü r ü çe­ y a p m a y a n b a ş k a n ı n İçişleri B a k a n ı ve­
    şitli safhalar g e ç i r m i ş , Belediye K a n u ­ ya valilerce i ş t e n el ç e k t i r i l e c e ğ i n i ön­
    n u ' n u n y ü r ü r l ü ğ e girmesinden itibaren g ö r m ü ş t ü r . İşte k a n u n k o y u c u belediye
    1961 A n a y a s a ' s m m g e t i r m i ş o l d u ğ u ma­ b a ş k a n ı n ı n s e ç i m i n i belediye meclisine
    h a l l i idare esprisine u y g u n olarak 307 b ı r a k ı r i k e n a y n ı meclisin s e ç m i ş bu­
    sayılı k a n u n l a 1963 y ı l ı n d a 61 ve 76. l u n d u ğ u k i m s e y i g ö r e v d e n alabilmesi-
    m:addelerde  değişiklik y a p ı l ı n c a y a ka­ nide t a b i i g ö r m ü ş t ü r . B u d ö n e m za5af
    dar i l belediye b a ş k a n l a r ı n ı n yetersiz­ b a ş k a n l ı k sisteminin c a r i o l d u ğ u d ö ­
    l i k k a r a r l a n İçişleri B a k a n ı ' n m , ilçeler n e m d i r . Belediye K a n u n u ' n u n i l k m e t n i
    ve d i ğ e r kasabalar belediye b a ş k a n l a - d i k k a t l e o k u n u r s a g ö r ü l ü r k i t a m mer­
    r m m yetersizlik k a r a r l a n d a valilerin kezi i d a r e n i n vesayeti a l t m d a b i r ma­
    tastiki ile d ü ş ü r ü l m e y e d ö n ü ş m e k t e , h a l l i idare ö n g ö r ü l m ü ş t ü r . Sistemin ge­
    iken, b u maddelerde y a p ı l a n değişiklik­ r e ğ i o l m a s ı n a r a ğ m e n k a n u n u n m ü z a ­
    lerle d ü ş ü r ü l m e yetkisi D a n ı ş t a y ' a ta- keresi s ı r a s ı n d a b a ş t a Kars M i l l e t v e k i l i
    n m m ı ş , 1982 y ı l ı n d a A l t Derce Mahke- A h m e t A ğ a o ğ l u o l m a k ü z e r e d i ğ e r b a z ı
    m e l e r i ' n i n k u r u l m a s ı s ı r a s ı n d a yeniden M i l l e t v e k i l l e r i B a t ı ' d a belediye b a ş k a ­
    tedvin edilen 2575 sayılı D a n ı ş t a y Ka­ n ı n ı yetersizlik k a r a r ı ile d ü ş ü r m e diye
    n u n u ' n u n 24. maddesinin i k i n c i fıkrası b i r m ü e s s e s e o l m a d ı ğ ı n ı i l e r i s ü r m ü ş l e r
    ilede y a l n ı z i l merkezi belediye b a ş k a n ­ ve 61. m a d d e n i n t a s a r ı d a n ç ı k a r ı l m a s ı
    l a r ı n ı d ü ş ü r m e yetkisi D a n ı ş t a y ' d a bı­ h a k k ı n d a t a k r i r v e r m i ş l e r isede t a k r i r ­
    r a k ı l m ı ş , ilçe ve d i ğ e r kasaba belediye l e r i r e d o l u n m u ş t u r . 1961 Anayasa'sm-
    b a ş k a n l a r ı n ı n d ü ş ü r ü l m e s i yetkisi ise dan sonra ise 1963 de Belediye K a n u ­
    İ d a r e Mahkemeleri'ne t a n ı n m ı ş t ı r . n u n d a gerekli d e ğ i ş i k l i k l e r y a p ı l m ı ş 89
                           ve 92. maddeler ise y ü ı r ü r l ü k t e n k a l d ı ­
      B u i k i maddeye m ü s t e n i d e n bele­ rılmış, b a ş k a n l a r ı n tek dereceli olarak
    diye meclislerince verilen yetersizlik ka­ belde h a l k ı t a r a f ı n d a n seçilmesi siste­
    r a r m a ait dosya, belediye b a ş k a n vekili­ m i g e t i r i l m i ş b ö y l e c e k u v v e t l i b a ş k a n ­
    n i n i m z a s ı ile valiliğe sunulur. V a l i i l lık sistemi benimsenmesine r a ğ m e n 61.
    m e r k e z i o l m a y a n yerler için k a y m a k a ­ madde b a z ı d e ğ i ş i k l i k l e r y a p ı l m a k su­
    m ı n , i l merkezi ile i l merkezi dahilin­ r e t i ile m u h a f a z a edilmiş, d ü ş ü r ü l m e y e
    d e k i kasabalar içinde k e n d i m ü t a l â a s ı n ı d ö n ü ş t ü r m e yetkisi D a n ı ş t a y ' a t a n ı n ­
    ekleyerek d o s y a y ı y e t k i l i y a r g ı merci'ine m ı ş , G E N S O R U ' n u n meclis ç o ğ u n l u -
    ( D a n ı ş t a y ' a veya İ d a r e Mahkemesi'ne) ğ u n c a g ü n d e m e a l ı n m a s ı ve a r a d a n ü ç
    g ö n d e r i r .

                                              359
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14