Page 8 - TBB
P. 8

içinden veya seçilme hakkın* haiz ol­  de belediye başkanlarını, b a ş k a n l ı k t a n
       mak  üzere hemşehriler a r a s ı n d a n veya düşürmedir. Başkanları g ö r e v d e n a l m a
       hariçten  4 yıl için gizli oyla ü y e  iki şekilde tezahür etmektedir.
       tam sayısının ç o ğ u n l u ğ u ile seçileceği­
       ni, başkanlık  seçiminin  il merkezi      1 — Geçici olarak g ö r e v d e n uzak­
       olmayan  yerlerde  valinin onayı  ve   laştırma,
       il merkezi  belediye  başkanlarınında      2 — Sürekli olarak g ö r e v d e n alma.
       İçişleri Bakanlığı'nm C u m h u r Başka-
       nı'nın onayı ile kesinleşeceğini hük­     1 — Geçici olarak g ö r e v d e n uzak­
                                     i
       me b a ğ l a m ı ş 92. madde ile ise, kanuni laştırmanın ki yolu vardır;
       görevini mahallin  en b ü y ü k m ü l k i y e A ) Belediye başkanları  Belediye
       memurunun   yazılı tabligatma r a ğ m e n Kanunu'nun  (102). maddesine göre Me­
       makbul  bir mazereti olmaksızın  yap­   murin - M u h a k e m a t ı Hakkında'ki K a -
       maktan  istinkâf eden başkanların  lü­  nun'a tabidirler. B u b a k ı m d a n b ukanu-
       zum  görülürse vali veya İçişleri Baka­ nun  12. maddesine m ü s t e n i d e n görev­
       nı tarafından eli işten çektireceği hük­ den dolayı haklarında y a p ı l a n tahkikat
       m ü n ü getirmiştir.             dolayısı ile tahkik memurunun   isteği
                               üzerine tahkikatın selameti  b a k ı m ı n ­
         Her iki maddede belediye kanunu­   dan  g ö r e v d e n uzaklaştınlabilirler. A n ­
       nun bazı maddelerini değiştiren ve ye­  cak  bu u z a k l a ş t ı r m a tahkikat süresi­
       ni h ü k ü m l e r ekleyen 307 sayılı kanun­ ne inhisar etmektedir. A m a c ı , k a m u g ü ­
       la 1963 yılında tamamen  yürürlükten   c ü n ü elinde bulundurarak  tahkikatı
       kaldırılmış ayrıca 53. maddenin ilk ted­ olumsuz  etkilememesidir. Kısa esüreli
       vininde bazı hallerde belediye meclisle­  uygulanır.
       rini feshetme hususunda Bakanlar K u -
       rulu'na ve yine 61 ve 76. maddelerle be­  B) Anayasa'nm   127. maddesine
       lediye başkanları h a k k ı n d a meclislerce göre, görevleri ile ilgili bir s u ç sebebi ile
       verilecek yetersizlik kararlarını tasviple h a k k ı n d a s o r u ş t u r m a veya kovuştur­
       d ü ş ü r m e y e d ö n ü ş t ü r m e hususunda va­ m a açılan mahalli idare organları veya
       lilere ve İçişleri Bakam'na t a n ı n m ı ş bu­ bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı,
       lunan yetkilerde 307 sayılı kanunla kal­ geçici bir tedbir olarak, kesin h ü k m e ka­
       dırılmış, onların yerini D a n ı ş t a y almış­ dar g ö r e v d e n uzaklastırabilir. Kesin h ü ­
       tır. 1982 y ı h n d a Alt Derece İdare Mah- k ü m , lehine mahkemece verilmiş bir lâ­
                                                  i
       kemeleri'nin  k u r u l u ş u n d a n sonra ise m ı n y a temyiz mercii tarafından onay­
       sadece İl merkezi belediye b a ş k a n l a n - lanması, yahutta temyiz süresinin geç­
       n m düşürülmeleri  ve il merkezi bele­  mesiyle kesinlik k a z a n m a s ı veya Men'i -
       diye meclislerinin fesih yetkileri Danış­ Muhakeme  k a r a r ı n m yetkili üst Memu­
       tay'da kalmış, ilçeler ve kasaba bele­  rin Muhakemat  E n c ü m e n i veya Danış­
       diye  başkanlarının  düşürülmeleri  ve   tay'ca o n a y l a n m a s ı n ı ifade eder.
       meclislerini feshetme yetkileri ise İda­
       re Mahkemeleri'ne  tanınmıştır.
                                 2 — Sürekli olarak g ö r e v d e n uzak­
          B u değişikliklerin temel  nedeni,   laştırma; Belediye m e v z u a t ı n d a , beledi­
       1961 yılından sonra Anayasa'ların  be­   ye b a ş k a n l ı ğ ı n d a n d ü ş ü r ü l m e olarak
       n i m s e m i ş oldukları mahalli idare esp­ ifade edilmektedir. Ü ç sebebe dayan-'
       risinin gereği olarak g e r ç e k l e ş e n kuv­ maktadır. Bunlar Belediye Kanunu'nun;
       vetli başkanlık sistemidir.
                                 A)  61. maddesine  göre, belediye
          Belediye Kanunu'nda  dahi ilk ted­  meclisi üyelerinden birisi veya bir kaçı
       vin edilirken yer alan ve bu g ü n e ka­ tarafından verilen G E N S O R U ' y a b a ş k a ­
       darda  devam edip gelen bir m ü e s s e s e ­ n ı n verdiği cevapların meclis tam sayı-

       358
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13