Page 7 - TBB
P. 7

rından bir diğeride harcırahları konu­   teniden emekli aylığı bağlanır. Belediye
     sudur. Belediye başkanları  belediyeye   başkanları çeşitli menşelerden gelmek­
     ait bir görevle yurt içinde ve joırt dışın­ tedirler. Memur iken emekli olup be­
     da bir yere gitmesi halinde kendilerine lediye başkanlığına seçilenler 307 sayı­
     yevmiye  ve yol masrafı ödenir. Görev­  lı kanuna  göre emekli maaşlarını  ve
     le belediye sınırları dışına çıkmakla   belediye başkanlığı ödeneklerini alma­
     harcıraha müstehak  olur. Harcırah yev­  ya devam  ederler. Memur  iken emek­
     miyelerinin 6245 sayılı Harcırah Kanu-  lilik süresini doldurmadan başkan  se­
     nu'nun  7. maddesinin ikinci fıkrasına  çilenler Emekli Sandığı ile irtibatlarını
     göre aylık ödeneklerinin tekabül ettiği  devam  ettirirler. Belediye başkanlığın­
     en yakın aylık üzerinden Bütçe Kanu-   dan geçen süreleri emeklilik sürelerine
     nu'na bağlı (H) cetvelinin öngördüğü   eklenir.
     miktar üzerinden  alırlar. Belediye baş­
     kanı belde halkından seçilmiş bulundu­     Sosyal Sigorta'ya veya Bağ - Kur'a
     ğuna göre diğer harcırah unsurlarından  tabi iken belediye başkanlığına seçilen­
     olan aile masrafı ve yerdeğiştirme mas­ ler eski kurumları ile isterlerse ilişki­
     rafı bahse konu değildir.          lerini keserler ve Emekli Sandığı işti­
                            rakçisi olurlar. Bütün hizmet süreleri
       Belediye başkanlarının  diğer bir öz­  birleştirilir. Belediye başkanı iken emek­
     lük hakkıda Sosyal Güvenlik hakkıdır.   li olma hakkını kazınırlarsa 2829 sayılı
     Bu halckm  temel dayanağıda  Anaya-   kanunun  8. maddesine  göre kendilerine
     sa'nm  60. maddesidir. Bu madde  de   emekli aylığı bağlanır.
     «Herkes, sosyal güvenlik hakkına  sa-     Hiçbir sosyal güvenlik kurumu ile
     hiptir.'» hükmü bulunmaktadır.       ilişkisi yok iken belediye başkanı seçi­

       1963 yılında belediye kanununa 307  lenler Emekli Sandığı'na başvurup onun
     sayılı kanunla eklenen ek 16. madde,   iştirakçisi olurlar. On yıl fiili hizmet
     memur  iken veya evvelce memuriyette   süreleri yoksa kesilen aidatlar kendile­
     bulunmuş  iken belediye başkanlığına   rine geri verilir. On yıllık hizmet süre­
     seçilmiş olanların belediye başkanlığın­  leri varsa kesenekleri iade edilmez. 60
     da geçen sürelerinin emekli sürelerine  yaşına geldiklerinde kendilerine  müs­
     ekleneceğini kabul etmiş, sigortalı iken tehak oldukları emekli maaşı bağlanır.
     seçilenlerinde aidatlarını ödedikleri tak­   Belediye başkanlarının  emeklilikleri
     dirde sigortalı olmaktan doğan bütün   ile ilgili diğer bir kanunda 2898 sayılı
     haklannm  devam  edeceğini belirtmiş­   kanundur. Bu kanunla  belediye başkan­
     tir. 1479 sayılı BA/ - KUR Kanunu'nun  larına emekli maaşında  daha yüksek
     59. maddeside BA/ - KUR'da geçen  hiz­   miktardan  yararlanabilmeleri için ek
     met sürelerinin birleştirileceğini kabul  gösterge tanınmıştır. Bu ek göstergede
     etmiştir.                   ilkokul mezunları  için bu yıl içinde
                            (400), Ortaokul mezunları  için (600),
       Daha sonra çıkan 2829 sayılı kanun  lise mezunları için (800), Yüksek Okul
     sosyal güvenlik  kurumlarında  geçen   mezunları  içinde (1300) puandır. 1987
     hizmet sürelerinin birleştirilmesini sağ­ jnlmda uygulanacak  ek gösterge rak-
    lamıştır. Böylece Sosyal Sigortalı veya  kamlan  243 sayılı Kanun Hükmünde'ki
     Bağ - Kur'lu iken belediye başkanlığına  Karamame'de   gösterilmiştir.
     seçilen bir kimse o kurumlarla ilişki­
     sini kesip isterse Emekli Sandığı'na kay­   Belediye Kanunu'nun  ilk tedvinin­
    dını yaptırır. Bu kanunun 8. maddesine   de benimsenen  temel sistemler vardır.
    gör de son 7 yıllık hizmet süresi içinde Bunlardan biriside belediye başkanla­
    fiili hizmet süresi hangi kurumda fazla  rının seçilmesi ile ilgilidir. 89. madde,
    ise o kurumca kendi mevzuatına  müs­   belediye başkanlarının meclisçe meclis

                                               357
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12