Page 6 - TBB
P. 6

l a r d a ö d e m e y a p ı l ı p y a p ı l m a y a c a ğ ı ya­ Belediye b a ş k a n l a r ı n ı n d ü z e n l e n ­
        p ı l a c a k s a ne m i k t a r ü z e r i n d e n y a p ı l a ­ mesi gereken d i ğ e r b i r ö z l ü k h a k k ı da
        c a ğ ı h u s u s l a r ı n d a d ü z e n l e n m e s i gere­ ö d e n e k l i izindir. B u hususta da belediye
        k i r . B u n l a r ı d ü z e n l e m e d e 657 sayılı Dev­ m e v z u a t m d a b i r h ü k ü m y o k t u r . A n c a k
        let M e m u r l a n K a n u n u ' n d a b u k o n u d a Anayasalar b u meyanda 1982 A n a y a -
        mevcut  h ü k ü m l e r d e n esinlenmek m ü m ­ sa'smm 50. maddesi, d i n l e n m e y i çalı­
        k ü n d ü r .                 ş a n l a r için h a k olarak t a n ı m ı ş ve ü c r e t ­
                               l i yıllık izin h a k k ı n ı n k a n u n l a d ü z e n ­
          Belediye b a ş k a n l a r ı n ı n d ü z e n l e n m e ­ l e n e c e ğ i n i b e l i r t m i ş t i r . Ş u v a r k i A n a y a ­
        m i ş özlük h a k l a r ı n d a n b i r d i ğ e r i n i de sa h ü k m ü n ü k a n u n i dayanak k a b u l et­
        tedavi giderleri teşkil etmektedir. 657  sek d a h i Devlet M e m u r l a r ı K a n u n u ' n u n
        sayılı k a n u n devlet m e m u r l a r ı n ı n eş­ m e m u r l a r için ö n g ö r d ü ğ ü mazeret izni,
                                           t
                                        i
        l e r i n i n ve b a k m a k l a y ü k ü m l ü b u l u n d u k ­ h a s t a l ı k i z n i g i b i z i n ü r l e r i y l e i z i n l i sa­
        l a r ı d i ğ e r ailesi fertlerinin tedavi g i ­ y ı l a c a k l a r ı s ü r e l e r h u s u s u n d a k i b o ş l u k ­
        d e r l e r i n i n ö d e n m e s i n e i m k a n s a ğ l a m ı ş ­ l a r ı d o l d u r m a k gerekir. A y n c a i z i n ve­
        tır. Belediye b a ş k a n l a r ı devlet m e m u r u recek m a k a m ve mercilerde belirlenme­
        o l m a d ı k l a r ı n d a n b u n l a r ı n tedavi mas­ lidir. B u g ü n k o n u m u a l l a k t a d ı r . B u ba­
        r a f l a r ı n ı n ö d e n i p ö d e n m e y e c e ğ i d a i m a k ı m d a n b u k o n u d a f a r k l ı g ö r ü ş l e r mev­
        t a r t ı ş m a konusu o l m u ş t u r . N i h a y e t İz­ cuttur. İçişleri B a k a n l ı ğ ı 1941 y ı l m d a
        m i r Belediye B a ş k a n ı m e r h u m Osman y a p t ı ğ ı b i r t a m i m i ile ( k i b u t a m i m i n
                     i
        K i b a r ' ı nkanser tedavisi çin İ n g i l t e r e ' y e yapıldığı tarihte belediye b a ş k a n ı bele­
        g ö n d e r i l m e s i n e ve tedavi m a s r a f l a r ı n ı n diye meclisince seçilmektedir.) meclis­
        belediye b ü t ç e s i n d e n ö d e n m e s i n e d a i r ler t o p l a n t ı halinde ise b a ş k a n ı n i z i n is­
                                        t
        belediye meclisince a l ı n m ı ş b u l u n a n ka­ t e ğ i n i n meclisin astikine arzedilmesini,
        r a r ı İçişleri B a k a n l ı ğ ı ' n m b a ş v u r u s u t o p l a n t ı halinde d e ğ i l s e i l k t o p l a n t ı s ı n ­
        ü z e r i n e D a n ı ş t a y 3. Dairesi iptal e t m i ş , da meclise arzedilmek ü z e r e ilçelerde
        i l g i l i n i n b u i d a r i k a r a r ı n i p t a l i için a ç ­ k a y m a k a m l a r ve illerde de valiler tara­
        m ı ş b u l u n d u ğ u dava sonunda Dava f ı n d a n izin verilmesini, b i l d i r m i ş , 1949
        Daireleri K u r u l u 17.10.1975 g ü n ve E . y ı l ı n d a y a p m ı ş o l d u ğ u b i r a m i m i n d e ise
                                             t
        1975/48, K . 1975/704 ayılı k a r a r l a 3. dai­ i z n i n m u t l a k a meclislerden a l ı n m a ­
                   s
        r e n i n b u k a r a r ı n ı iptal etmek suretiyle sını meclis t o p l a n t ı halinde değilse ola­
        belediye b a ş k a n l a r m ı n tedavi masrafla­ ğ a n ü s t ü t o p l a n t ı y a ç a ğ r ı l m a s m ı , t a m i m
        r ı n ı n belediye b ü t ç e s i n d e n ö d e n e c e ğ i n e e t m i ş t i r .
        dair emsal b i r k a r a r tesis e t m i ş t i r . Ş a h ­ B u g ü n k u v v e t l i b a ş k a n l ı k sistemi
        si i m z a m b u l u n a n b u k a r a r h u k u k kai­ cari o l d u ğ u n a g ö r e meclisten izin alm-
        delerinin d a y a n a ğ ı olan m a n t ı ğ a ve sos­ m a s m a l ü z u m o l m a d ı ğ ı n ı sadece mecli­
        yal adalet a n l a y ı ş ı n a en u y g u n b i r ka­ se b i l g i verilmesi g e r e k t i ğ i n i savunanlar
        r a r d ı r . H a t t a belediye b a ş k a n ı k a m u o l d u ğ u gibi D a n ı ş t a y ' ı n 1954 t a r i h l i is-
        g ö r e v i ifa eden b i r k a m u hizmetlisi ol­ tişari g ö r ü ş ü n d e belirttiği m a h a l l i ida­
        d u ğ u n a g ö r e b u k a r a r d a k i espri içinde re esprisi içinde ç ö z ü m arayanlar y a n i
        ve meclis k a r a r ı ile b a ş k a n m eşinin ve b ü t ç e kararnamelerinde b a ş k a n a ne
        b a k m a k l a y ü k ü m l ü o l d u ğ u aile fertleri­ m i k t a r izin v e r i l e c e ğ i n i n meclisçe belir­
        n i n tedavi m a s r a f l a n n m d a belediye tilmesini, i z n i n i k u l l a n a c a ğ ı s ı r a d a ise
        b ü t ç e s i n d e n ö d e n m e s i n i n m ü m k ü n ol­ y a z ı ile belediye e n c ü m e n i n e b a ş v u r a ­
        d u ğ u g ö r ü ş ü n d e y i m . Y e n i d ü z e n l e m e d e r a k e n c ü m e n k a r a r ı ü z e r i n e i z n i n i k u l ­
        «belediye b a ş k a n l a r ı d a devlet m e m u r ­ l a n m a s ı g e r e k t i ğ i n i i l e r i s ü r e n l e r d e var­
        l a r ı n ı n y a a r r i a n d ı ğ ı tedavi y a r d ı m ı n d a n dır. H e r haliyle k a n u n l a d ü z e n l e n e r e k
        aynen istifade ederler.» ş e k l i n d e k o n u ­ f a r k l ı u y g u l a m a bertaraf edilmelidir.
        lacak b i r h ü k ü m l e k o n u n u n k a n u n l a Belediye b a ş k a n l a r ı n ı n u y g u l a m a d a
        d ü z e n l e n m e s i gerekir.
                               y a n l ı ş l ı k l a r a neden olan ö z l ü k hakla-

        356
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11