Page 5 - TBB
P. 5

bunu  müteakip  telakkiler bu doğrul­   mevdu  hususlara taalluk etmesini araş­
     tuda gelişmiş. Nitekim 1961 ve 1982 Ana-  tırmaktan ibarettir    «Belediyelerin
     yasa'larında, çalışanların yaptıkları işe  en jrüksek müzakere  ve karar organı
     uygun  adaletli bir ücret elde etmeleri  olan meclislerin ödenek konusunu  bir
     için gerekli tedbirleri alma devlete gö­ tanzim  tarzına bağlamaları  gerekil'.»
     rev olarak tahmil edilmiştir.         diye mütalâa bildirmiştir. Böylece bun­
       Sorunun  önem  kazanması  üzerine   dan 32 yıl önce içtihadi bir hukuk tees­
     İç İşleri Bakanlığı, belediye başkanma   süs etmiştir.
     başkan  vekiline ödenek verilip verile­
     meyeceği, verilecekse bunu kimin tayin     12 Eylül yönetimi tayinle gslen be­
     edeceği huşunda  Danıştay'dan  istişari  lediye başkanlarına verilecek aylık öde­
     mütalâa  istemiş, Danıştay Genel Kuru­   neği nüfus esasma göre 2508 sayılı ka­
     lu 18.10.1954 gün ve E . 1954/299 sayiil nunla düzenlemiş fakat 2972 sayılı ka­
     kararında  «İdare Hukukunun  bugünkü    nunun  geçici ikinci maddesiyle bu hü­
     esaslarına göre belediyeler, Ademi-Mer-   kümler yürürlükten kalktığı için Danış­
     keziyet» idarelerindendir. Ademi-Mer-    tay'ın 1954 de verdiği muatlâa geçerlik
     keziyet idarelerinin farik vasıflarından  kazanmış ve yeniden uygulanmaya  b:ş-
     biri de idari muhtariyete sahip bulun­  lanmıştır. Buna göre ödenek miktark -
     malarından  ibarettir, idari muhtariyet  nnı tesbit Belediye Msclisine eit bir yet­
     ise devlet kanun ve nizamlarına muga­   kidir. Meclisin bu kararı hiç bir makam
     yir olmamak  şartı ile karar ve hareket ve merci'in tastikine tabi değildir.
     serbestisini istilzam ve tazammun eder.    ödenek  konsunda  objektif kuralla­
     Bu itibarla belediyeler gibi Ademi - Mer-  rın bulunmaması   bir eksiklik olarak
     ziyet idarelerinin kendilerine  mevdu    sürüp gitmektedir. Bunun için nüfus ve
     hususlarda  karar almaları veya hare­   gelir gibi bazı kriterler esas alınmak
     kete geçmeleri için behemhal kanuni ve­
                                        çok
     ya nizami  bir emrin  sadır ve lahik   suretiyle en az ve en böylece göstergeleri
                            kanunla
                                                ve
                                 belirlemek
                                            siyasi
     olması  şart olmayıp ta;kyit edici ka­  hissi nedenlerle belediye meclislerinin
     nuni  bir mani'in  bulunmaması   ka­   aşın azaltma  veya aşın çoğaltma şek­
     fidir. Kanun  ve nizamın  sakit oldu­  linde tezahür eden keyfi tasarruflarda
     ğu  hallerde bu  idarelerin en  yük­   bulunmalannm   önlenmesi gerekir. Uy­
     sek müzaJcere  ve karar  organı olan   gulamada  bazı belediye  meclislerinin
     meclisler verecekleri kararla devlet ka­
     nun ve nizamlarının düzenlemediği hu­   ciddi bir nedene dayanmadan  belediye
                                         yeterli
                                  çalışmasının
                            başkanının
                                             olmadı­
     susları tanzim ederler. Zaten kanunla­  ğı gerekçesiyle başkanlık ödeneğini in­
     rın bu idarelere tevdi edipte teferruatını dirmeye dair kararlar aldıkları ve bun­
     bir tanzim tarzına bağlamayarak sakit   ların dava mevzulu yapıldığı görülmek­
     bırakması bu mevzularda  bu idarelerin  tedir. Danıştay çok haklı ve kanuni se­
     serbestçe karar almalarım tecviz etmiş  bepler olmadıkça  indirmeyi  terviç et­
 I    bu idarelere tevdi edilmiş bu yolda ka­  memekte  bütçeye aramaktadır. E . 1966/
                     kanun
                        ve
              gelir.
                 Yoksa
     olduğu
         manasına
                                      ilişkin
                                          haklı
                                             görüle­
                      bahisle
             bulunduğundan
     nizamın
          sakit
                              zorunluluklar
                            cek
                   bulunan
                        iş­
                               Dairenin
                              8.
                                           ve
                                         gün
                                    14.4.1966
     lerin
        tanzimsiz
             bırakılması
       bir
     nuni
                Ademi-Merkeziyet
     si tecviz hükmün sudurunun  beklenme­   16, K. 1966/1184,  25.3.1973 gün ve E .
          edilemez.
                                Dairenin
                              2.
     idarelerinin bu gibi hallerde dikkat ve 1970/142, K. 1973/493 sayılı kararları mi­
     itina edecekleri cihet hareketsiz ve ka­ saldir.
     rarsız kalmak olmayıp alacakları karar­     Ödenek konusunu  aylık miktar iti­
     ların devlet kanun ve nizamlarına aykı­  barı ile bir esasa bağlarken hastalık,
     rılık arzetmemesini ve birde kendilerine
                            izin ve işten uzaklaştırma gibi durum-
                                               355
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10