Page 4 - TBB
P. 4

hizmet  alanı gittikçe genişlemektedir-   lıkları kısa bir müddet bu maddeye
        Yürütme,  müzakere  ve karar organı   müsteniden  mansup  başkanlarla  yöne­
        halk tarafından seçilmekte, bir taraftan  tilmiştir. Anayasa'daki «Karar Organ­
        kendi  bünyesindeki  organları  arasm-   ları halk tarafından seçilen» ifadesinin
        kurulan denetim  ilişkisi, diğer taraftan belediye başkanını da kapsadığını bu
        da idarenin bütünlüğü ilkesinin gereği   bakımdan  94. maddedeki bu  hükmün
        olarak merkezi idareye mahalli idareler   Anayasa'ya  aykırı olduğunu ileri süren
        üzerinde tanınmış  olan vesayet yetkisi  hukukçu  ve belediyeciler vardır. Şahsen
        ile dengeli ve etkin bir yönetim manza­  bu görüşe katılmadığım gibi ayrıca Ma­
        rası arzetmektedir.              latya, Fatsa ve Batman hakkındaki Ba­
                                kanlar Kurulu  Kararlarının da kamu
           Bizde mahalli idarelerin yönetim;   düzeni ve kamu yararı gerekçesine da­
        I — Yürütme  (icra), II — Müzakere ve   yandığı kanısındayım.
                      i
        karar organı olmak üzere ki organ  va­
        sıtası ile sağlanmaktadır. Tayin edilmiş    Belediye başkanı hem  icranın başı
        personel ile seçilmiş üyelerden oluşan   hemde belediyenin en yüksek müzakere
        karma  karakterli belediye encümeni ise   ve karar organı olan belediye meclisi­
        tali önemi taşıyan ve uygulamada  lü­   nin de başkanıdır. Belediye başkanmm
        zumlu  görülen  kararları alan bir or­  bulunmadığı  zamanlarda  ise meclise ki
                                                   i
        gan durumundadır.               başkan vekilinden birisi başkanlık eder.
                                Bunlar 58. maddeye göre meclis tarafm-
           Belediyelerde icranın başı belediye
         başkanıdır. Belediye başkanı halk tara­  dan seçilen kimselerdir. Ayrıca başka­
        fından tek dereceli sistemle seçilmekte­  nın hasta, izinli olması veya işten el
        dir. Seçilme  nitelikleri Milletvekilleri  çektirilmiş bulunması halinde icraya ait
                                işleri
                                              93.
                                         üzerede
                                   yürütmek
                                                maddeye
        Seçimi  Kanunu'nun  11. ve 2972 Sayılı
        Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili kanu­ göre bir belediye başkan vekili seçilir.
         nun 9. maddesinde gösterilmiştir. Bele­  Ancak bazen başkan vekilininde bulun­
                                         icraya
                                maması
                                     halinde
                                             ilişkin
                                                 işlerin
         diye başkanlığına seçildikten sonra se­
         çilme yeterliliğini kaybeden veya göre­  nasıl yürütüleceği zaman zaman  konu
         vini kötüye kullanma veya herhangi bir  olmakta ve bu husus bir aksaklık tev­
                                                   dü­
         suçtan dolayı altı ay hapse mahkum    lit etmektedir. Bu bakımdan yeni baş­
                                zenlemede bu gibi hallerde belediye
         olan belediye başkanları İç İşleri Ba-
         kanlığı'nm bildirisi üzerine İdari Yargı kanlığı işlerini yürütecek üçüncü veya
         Organı taarfmdan  başkanlıktan düşü-   dördüncü  yetkilinin belirlenmesi gere­
                                kir.
         rülür.
           Genel  ilke tek dereceli seçim ol­    56 yıl önce tedvin edilmiş olan Bele­
         makla beraber Belediye Kanunu'nun  94.   diye Kanunun  da belediye başkanının
         maddesi de yürürlüktedir. Bu maddeye   özlük haklarının  bazıları bakımmdan
         göre Bakanlar Kurulu'nca lüzum  üzeri­   başluklar mevcuttur.
         ne tespit edilecek bazı belediyelerden;    İlk boşluk çalışmalarına karşüık ve­
                                rilecek ayhk, öedenek veya ücrette gö-
           İl merkezi olanların belediye baş­
         kanları İç işleri Bakanlığı'nca,      'rülmektedir. O zamanlar bu tür hizmet­
                                ler genellikle fahri olarak ifa edildiği
           İl merkezi olmayanların  belediye   için herhalde bu düşünülmemiştir. Fa­
         başkanları  valilerce tayin olunur ve   kat zamanla telakkiler değişmiştir. 1950'
         başkanlıktan çıkarılabilir. Nitekim 1978  lerde Fransız Danıştay'ı vermiş bulun­
         ve 1979 yıllan zarfında Malatya, Hilvan,  duğu bir kararda «Toute peine merite
         Ağrı, Fatsa, Lapseki, Sarıköy, Tutak,   salaire» kuralını yani her hizmet bir
         Batman  ve Cihanbeyli Belediye Başkan­   ücreti gerektirir kaidesini ortaya atmış.


         354
   1   2   3   4   5   6   7   8   9