Page 3 - TBB
P. 3

BELEDİYE  BAŞKANI  — BAŞKANIN   ÖZLÜK  HAKLARI  — BUNLARIN
         DÜZENLENMESİ,   GENSORU  — YILLIK ÇALIŞMA   RAPORU  V E
          DİĞER YOLLARLA   BAŞKANIN   DÜŞÜRÜLMESİ,   BELEDİYE
           MECLİSİ  — GÖREVLERİ  FESHİ  V E BAŞKANLA   OLAN
                       İLİŞKİLERİ


                                   Yazan  : Osman MERİÇ      Her ülkede kamu  hizmetlerinin tü­  tirirler. Bu sistemde mahalli idare or­
    münün  ifası Devlete aittir. Genel ilke ganlarını oluşturan kimseleri prensip
    bu olmakla  beraber toplum  hayatmın   itibari ile halk seçer. Her ülke kendi
    gelişmesi ile gittikçe artan kamu hiz­  özelliğine göre ikili, üçlü veya dörtlü
    metleri arasmda belirgin hale gelen ni­  mahalli idare sistemini benimser. Me­
    telik fairkı - Merkezi İdare ve Mahalli sela Fransa'da İl Mehalli İdaresi ve bir­
    İdare aynmma, neden olmuştur.  Anaya-    de komün idaresi vardır. Ülkemizde ise
    sa'nm 123. maddesindeki  «İdarenin ku­   şimdiye kadar İl Mahalli İdaresi, Bele­
    ruluş ve görevleri merkezden yönetim   diye ve Köy olmak  üzere üçlü sistem
    yerinden  yönetim esaslarma  dayanır.»   cari idi. Yeni ihdas edilen büyükşshu'
    ilkesi bunu ifade etmektedir. Mahallilik  belediyeleri ile dörtlü sisteme doğru bir
    karakteri galip olan bir kısım hizmetle­ gidiş vardır. Mahalli İdareler içinde en
    rin o bölgede oturan halkın meydana ge­   mütekâmilini  belediyeler teşkil eder.
    tireceği Mahalli İdarer tarafından ifası  Çünkü İl Mahalli İdaresi'nin icra orga­
    daha  uygun görülmüştür.  Bu kuruluş­   nı merkezi idarenin taşra ajanı olan va­
    lar halkın kamu hizmetlerini ifasma ka­  lidir. Halk tarafından seçilmiş olmakla
    tılmalarını mümkün  kılmakta, bunların   beraber Genel Meclisin almış bulundu­
    halkm  isteğine uygun zamanda  yapıl-   ğu bütün kararlar İdarei - Umumiyai -
    masmı  sağlamakla  ayrıca fertlerin dev­  Vilâyet - Kanunu - Muvakkatinin (135).
    let işleri hakkmda yetişmelerine imkan  maddesine  göre valinin tasdiki ile te­
    vermektedir.  Milli iradenin kökü ma­   kemmül  eder. Aynca  son yülarda ev­
    halli idare sistemindedir. Halkın için­  velce ifası illere bırakılmış olan köy yol­
    den doğmuş ve kuvvetini yalnız halktan  ları, köy içme suları, köy okulları ve
    almış oldukları için ülkemizdeki mahal­  elektrik gibi köylere ait alt yapı hizmet­
    li idarelerden, Belediyeler, Abraham    lerini merkezi idare üstlenmiştir. Köy
    Lincolin'in demokrasi  hakkında  «halk   mahalli idaresi ise hizmet yönünden hiç
    için halk tarafından idare edilen halk  bir gelişme kaydetmemiştir. Artık köy­
    hükümeti»  diye yapmış bulunduğu  ta­   lerde köylü tarafından yerine getirilen
    nıma en uygun idarelerdir. Mahalli İda­  belli başlı bir hizmet yok denecek kadar
    re sisteminde halk, mahalh ve mmtaka-   azdır. Bu bakımdan bu idareler eksik
    vi nitelikteki hizmetleri kendi ihdas et­ (nakıs) idarelerdir. Belediyeler ise her
    tikleri idareler aracılığı ile yerine ge­ geçen gün yeni gelişme kaydetmekte


                  I                            353
   1   2   3   4   5   6   7   8