Page 10 - TBB
P. 10

gün geçtikten sonra müzakere edilmesi   Daireleri Kurulu ve 11. Daire taarfm-
        ve  yetersizlik kararmı ancak  meclis   dan verilmiş pek çok karar bulunmak­
        tam sayısımn 2/3 çoğunluğu verirse ge­  tadır.
        çerli sayılması esasları getirilmiştir.
        76. maddeye göre düşürülme  yetkiside     3. Daire meclis üye tam sayısı 16
        Danıştay'a tanınmıştır.            olan bir belediye meclisinin bir Genso­
                                ru önergesini 7 üye ile gündeme alıp
           İşte bu hükümlere müsteniden 1963   müzakere  etmesini 11.7.1966 gün ve E.
        ve 1973 yılları arasında Danıştay 3. Dai­ 1966/285, K. 1966/296 sayılı.
        resi tarafından, 1973 yılmdan sonrada
        Danıştay 11. Dairesi tarafından verilmiş    Yine, 9.2.1969 günü verilen bir Gei-
        pek çok karar vardır. Bu dönemde yar­   soru'yu aynı gün gündeme  alıp müza­
        gı denetimi bakımından da yapılmış bir  kere eden ve yetersizlik kararı veren
        hata göze çarpmaktadır. Danıştay  1961   Erzincan Belediye Meclisi'nin bu kara­
        Anayasa'smm   116. maddesindeki  «Ma­   rını 25.3.1969 gün ve E . 1969/136, K.
        halli İdarelerin ssçilmiş organlarının   1969/1406 sayılı.
        organlık sıfatlarını kazanma ve kaybet­    Üye tam  sayısı 14 olan Bayramiç
        meleri konusunda  denetim, ancak  yar­   Belediye Meclisi'nin 9 üye Ue vermiş bu­
        gı yolu ile olur.» Hükmünü sadece or­  lunduğu  yetersizlik kararını 4.7.1969
        ganik bir yetki telakki etmiş ve bu yüz­ gün ve E . 1969/30, K. 1969/306 sayıh,
        den belediye başkanlarının  düşürülme    kaarrian ile kanuna aykın bulmuştur.
        görev ve yetkisini idari dairelerden olan Bunların dışında bu dairelerin konu ile
        ve kararları idari nitelikte bulunan 3.  ilgili olarak belirmiş içtihatlarıda var­
        dairece verilmesini sağlamış, bu daire­  dır. Mesela;
        ce verilen kararların bazı ilgilileri, Da­
                                                  g
        nıştay kararıdır diyerek bunlara uyduk­     Dava Daireleri Kurulu 14.4.1967 ün
        larından ve dava mevzuu  yapmadıkla­    ve E. 1963/91 ve K. 1967/510 sayılı ka­
        rından, bunlar  hakkında  Anayasa'mn    ran ile Gensoru'nun yapılacak olağan­
        öngördüğü  yargısal denetim gerçekleş­   üstü toplantıda da müzakere edilip ye­
        memiştir. Aradan 6 - 7 yıl geçtikten son­  tersizlik kararı verileceğini belirtmiştir.
        ra sakatlığın farkına varılmış ve dava
        daireleri kurulu 3. daire kaarriarı ida­   Dava  mevzuu  yapılmış olan Kara­
        ri nitelikte olduğundan bunların dava   cabey Belediye  Meclisi'nin yetersizlik
        konusu  olabileceği içtihadını geliştire­  kararını inceleyen 11. Daire 10.6.1975
        rek yargısal denetime imkan vermiştir.   gün ve E . 1975/324, K. 1975/1745 sayılı
                                karan ile Gensoru'nun müzakere  edil­
           Dava Daireleri Kurulu'nun  Erzin'e   diği oturumda  yetersizlik karan alın­
        bağlı Yeşilkent Belediye Başkanı ile il­ masının şart olmadığını, belediye baş­
        gili 5.3.1971 gün ve 1971/64, K. 1971/214 kanı tarafından verilmiş olan cevapla-
        sayılı kararı bu içtihada ük öncülük   nn incelenmesi için komisyon  kurula­
        eden kararlardandır.             rak bu komisyonun  vermiş bulunduğu
                                raporun incelenmesinden  sonrada baş­
           Yine 61. maddenin  1963 değişikli­  ka bir gün oya başvurulabileceğini, be­
        ğinin öngördüğü,  meclis çoğunluğımca    lirtmiştir.
        Gensoru'nun  gündeme  alınması, üç gün
        sonra müzakere  edilmesi ve yetersizlik    Yine  11. Daire çoğunluğun  hesa­
         kararının meclis tam sayısmm  2/3 ço­  bın meclis  üye  tam  sayısına bele­
         ğunluğu  tarafından verilmesi, çoğun­   diye başkanınmda  dahil olduğunu  E .
         luğun hesabında meclis üye tam sayısı­  1977/499, K. 1977/2529 sayıh kararında
         na belediye başkanının da dahU olduğu   belirtmiştir. (Buna  göre, bu  günkü
         hususları ile ilgili olarak 3. Daire - Dava  mevzuata göre nüfusları onbine kadar


         360
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15