Page 1 - TBB
P. 1

İLLER             ve

                  BELEDİYELER


     A Y L I K     İ L İ M    V E   M E S L E K       D E R G İ S İ


                      İ Ç İ N D E K İ L E R
     Belediye Başkanı Başkanın Özlük Haklan Bunlann
     Düzenlenmesi, Gensoru Yıllık Çalışma Raporu ve
     Diğer Yollarla Başkanın Düşürülmesi, Belediye
     Meclisi Görevleri Feshi ve Başkanla Olan İlişkileri Osman MERİÇ       353
     Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar      Osman  MERİÇ          370           T O R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K    D E R N E Ğ İ
    YIL s 42             ARALIK  ; 1986              SAYI  i 494
   1   2   3   4   5   6