Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

let katında yeralan bir özcüktür, genel sek­   Büyük  kent belediyesi genel sekreteri­
               s
   reter...                      nin atanması, b a ş k a n m önerisi, İçişleri Ba­
                             kanının  onayı ile gerçekleşmektedir.  Bir
     Bu yazıda amacımız,  büyük kent  be­
                                  söylemek
                                                   bir
                                       gerekirse,
   lediye genel sekreterliği üstünde durmak­   cümle ile doğrudan bir seçimle atamanın alan
                             ucunda
                                              görev
   tır. Genel sekreterin atanması,  görev ve   -politik- büyük kent belediye başkanı, öte­
   yetkileri, belediye örgütündeki yeri vb. ko­ kinde yine siyasal bir partiye bağlı olan
   nularda yeteri ölçüde ayrıntıya girmektir.   İçişleri Bakanı bulunmaktadır. Genel  sek­
   Bunları yaparken kanun  hükümlerine   de­   reterin atanması her yönden politikaya bağ­
   ğinilecek, bunların az buçuk ayrıntısı üs­  lı olmakta ve ona dayanmaktadır.
   tünde durulacak, kimi karşüaştırmalar  ya­
   pılacaktır. Kanun ve yönetmelik hükümleri     16 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında, bü­
   olduğu  biçimi ile yazılacak, sonra bunlarla  yük kent belediyesinde  başkan  yardımcısı
   ilgili görüşler ileri sürülecektir. Bütün bun­ bulunmıyacağı; 4 üncü fıkrasında ise, bü­
   lardan sonra, kendi görüş ve düşünüşümü­    yük kent belediyelerinde sözleşmeli  perso­
   zü içeren bir sonuçla yazı bitirilecektir.   nel çalıştırılabileceği h ü k m ü yeralmakta-
                             dır. Kanunun  «Teşkilat» başlığı altındaki
   K A N U N   V E  Y Ö N E T M E L İ K      17 nci maddesi birinci fıkrası:
   H Ü K Ü M L E R İ
                               «Büyük  şehir belediyeleri genel sekre­
     Belediye yönetim örgütü içinde yeni bir  terin yönetiminde daire  başkanlığı,  m ü ­
   memuriyet  olarak yeralan büyük  kent yö­   dürlük, şeflik ve memurluklardan  teşekkül
   netimi genel sekreterine ilişkin, kanun ve  eder.» h ü k m ü n ü taşımaktadır,
   yönetmelikte maddelerin  sayısı pek  fazli     3030 sayılı Kanunun  13 üncü  madde­
   değildir.
                             sinde, genel sekreterin, büyük kent  bele­
                             diyesi encümen  üyesi olduğu belirtilmekte­
     1 — Kanun Hükümleri:
                             dir.
     •3030 sayılı Kanunun «Genel  Sekreter
   ve Yardımcıları» başlığı  altındaki 16 ncı    2 — Yönetmelik  Hükümleri:
   maddesi birinci fıkrasında:
                               Resmi Gazetenin  12 Aralık 1984 g ü n ve
     «Büyük  şehir belediyesinde  hizmetle­   18603 sayısında  yayımlanan  ve yürürlüğe
   rin başkan adına, onun direktifi ve sorum­  konulan, «Büyük  Şehir Belediyelerinin Yö­
   luluğu  altında  yürütülmesini  sağlamak    netimi Hakkında  3030 Sayılı Kanunun  Uy­
   üzere bir genel sekreter ve en çok dört ge­ gulanması ile İlgili Yönetmelik» te, büyük
   nel sekreter yardımcısı bulunur.» denilmek­  kent belediyesi genel sekreterine ilişkin pek
   tedir.                       az sayıda madde bulunmaktadır.  Yönetme­
                             liğin «Encümenin Oluşumu»  başlığı altında­
     Madde  metninden  de anlaşılacağı gibi,
   büyük kent belediyesi genel sekreteri görev  ki 40 ncı maddesinde, genel sekreterin en­
   ve yetkisinin genişliği azımsanacak ya da   cümen  üyesi olduğu  yazılmaktadır.
   küçümsenecek  ölçüde değildir. Bir bakıma,    Ana  hizmet birimlerini sayıp gösteren
   büyük kent belediyesi, genel sekretere tes­  43 üncü maddenin  3 üncü fıkrasında :
   lim edilmiş gibi görünmektedir.
                               «Birimler, büyük şehir belediye başka­
                  f
     16 ncı maddenin 2 nci ıkrası atamaya   nının emrinde  ve genel sekreterin yöneti­
   ilişkindir.                    minde  daire başkanlığı, müdürlük,  şeflik
                             ve memurluklardan  teşekkül eder.»  denil­
     «Genel sekreter, büyük şehir  belediye
   başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanının mektedir.
   onayı ile, genel sekreter yardımcıları ise,    Yukarıya  olduğu  biçimi ile alman, hü­
   büyük şehir belediye başkanınca atanır.»    k ü m d e bulunan, «belediye başkanının em-

                                                  455
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14