Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Büyük    Kent   Belediyesi    Genel    Sekreteri
                                          Kaymakam
                                        Ahmet  Sezai AYDIN
                                         Hukuk  Müşaviri     A Ç I K L A M A                   nin Değiştirilerek Kabulü  Hakkında  Ka
                               nun» olarak 3030 sayı ile yasalaştırılmış bu­
       2709 sayılı Anayasanın 127 nci madde­    lunmaktadır.
     sinde bulunan, «Kanun,   büyük  yerleşim
     merkezleri  için özel yönetim biçimleri ge­    Kararnamenin  ve kanunun  16 ncı mad­
     tirebilir.» hükme dayanılarak, «Büyük Şe­    desi ile belediye yönetim örgütünde  yeni
     hir - Büyük Kent» yönetim biçimine geçil­   bir memurluk  ortaya çıkarılmaktadır: Ge­
     miş  bulunmaktadır.  1984 yılında çıkarılan   nel sekreter... Bu tür bir memuriyet ya da
     kanun,  kanun  hükmünde  kararname   ve   kurum, belediye örgütlenmesinde,  alışılmı­
     yönetmelik  ile bu konu düzenlenmeye,  açık   şın dışında çok yeni, hem de yepyeni ola­
     ve anlaşılır biçim verilmeye çalışıldığı da  rak görülmektedir.  Memuriyet   adı genel
     bilinmektedir.                   sekreter, yer adı genel sekreterlik olan bu
                               yeni kurumun  durumu,  çok  ilginç sanıl­
        tik adım, Resmi Gazetenin 18 Ocak 1984   maktadır. Belediye yönetimi olarak  büyük
     gün ve .18285 sayısında yayımlanan ve yü­   kent yönetimi ne ölçüde yeni ve ilgi çeki­
     rürlüğe  konulan  2972 sayılı «Mahalli İda­  ci ise, büyük kent belediyesi genel sekreteri
     reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve  İhtiyar   ya da genel sekreterliği de o değin özgün
     Heyetleri Seçimi Hakkında  Kanun»  ile atıl­  düşünülmektedir.
     maktadır.  Bu Kanunun   4 üncü maddesin­
     de, «Belediye hudutları içinde birden fazla    Sekreter sözcüğü  yabancı dilden  dili­
     ilçe bulunan büyük şehirlerde...» denilmek   mize aktarılan sözcüklerden birisidir. Türk
     suretiyle, bir bakıma büyük  kent tanımı ve­  Dil Kurumu  sözlüğünde  sekreter : «Yaz­
     rilmektedir.                    man» sözcüğü  ile karşılanmaktadır. Yaban­
                               cı sözlüklerde daha değişik anlamlan bu­
        Yukarıda  değinilen kanunun   hemen    lunduğu  da görülmektedir. Eski dilde, Os-
     arkasmdan  KHK/195  sayılı Kararnamenin    manlıcada  «sır katibi» deyimi ile karşılanan
     çıkarıldığı  görülmektedir.  Kararnamenin    skreter, anlam değiştirip gelişerek  genel
      adı, «Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi   sekreter biçimi ile yer ve memuriyet anla
     Hakkında  Kanun  Hükmünde   Kararname»    mı taşımaktadır.
     dir. Bu Kararnameden   daha sonra, Resmi
     Gazetenin  9 Temmuz  1984 gün ve 18453 sa­    İngilizce bir sözlükte sekreter sözıfcüğü
     yısında yayımlanan  ve yürürlüğe  konulan    anlamı, güvenilir yazman, yazı masası, ba­
      «Büyük  Şehir  Belediyelerinin  Yönetim}   kan, yazı işleri müdürü olarak da  veril­
      Hakkında  Kanun  Hükmünde    Kararname­    mektedir. Tutunan, anlamı genişleyen, dev-

      454
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13