Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Seçim Kuruluda  şimdiye kadar  kendisine   kûmiyetler için açık tuttuğu yolu içtihat ile
  intikal eden uyuşmazlıkları, affa uğramış   ve seçilme yeterliği yönünden kapatmak so­
  olsalar bile seçime mani halin devam ede­  nucuna  götürür.» gerekçesiyle 2839  sayılı
  ceği ve memnu  haklarm  iadesi karan ile  kanunun  11 inci maddesinin (f) fıkraii ıda
  seçilebilme hakkmı elde etmenin  mümküa    yazılı suçlardan  mahkûmiyet   hallndede
  olmadığı görüşünü  sürdürmüş  iken bu de­   memnu  hakların iadesi kararmm,  bu mah­
  fa, «Yasa koyucunun  amacı, süresiz  hak   kûmiyetler  nedeni ile kaybedilen  seç.İme
  mahrumiyetine  ve ehliyetsizliğe karşı vak­  hakkının  yeniden kazanılmasına  neden ola­
  ti ile işlediği suçtan pişmanlık duyan ve  cağını benimsemiş  böylece İl Seçim Kuru­
  devamlı iyi hal gösteren kimseleri bu yolla  lunun, ilgili hakkındaki, Ağır Ceza  Mah­
  topluma  kazandırmaktır.  Genel olarak, iyi   kemesinin  memnu  haklarının iadesine dair
  hal gösteren mahkûmların  «memnu   hak­   kararını kale almadan, mazbatasının  ipta­
  larm iadesi» yolu ile bu haklarına kavuş­  linde isabet görmediğinden, îl Seçim Kuru­
  malarını engelleyen bir yasa hükmü  mev­   lu kararını kaldırmıştır.
  cut değildir. Olayımızda olduğu gibi, bazı
  özel yasalardaki, «affa uğramış olsalar bi­            Sonuç
  le» cümlesiyle  başlayarak  «süresiz hak
  mahrumiyeti  ve süresiz ehliyetsizlik» ge­    Yüksek  Seçim Kurulunun bu   kararma
  tiren hükümler, memnu   hakların  iadesi   göre;
  yolunu kapayan değil, aksine, TCK nununun     2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kajtıunu-
  121 ve 122 inci maddelerindeki koşulların   nun 11 inci maddesini n(f) fıkrasında dört
  gerçekleşmesi halinde, bu yolu açan hüküm­   bentte sayılan suçları işlemiş olan bir kim­
  lerdir. 122 inci maddede cezanın af ile or­ se;
  tadan kalktığı tarihten itibaren beş yıl geç­
  tikten sonra memnu  hakların iadesi  iste­    Bu suçtan mahkûm  olmuş  ise mahkû­
  minde bulunulabileceği  belirtilmekle, affın  miyetini tamamladığı  tarihten.
  kaldıramadığı memnu  hakkın bu yolla iade    Suç af ile düşmüş ise af ile ortadan
  edilebileceğinin amaçlandığı ise açıktır.    kalktığı tarihten,
        Memnu  hakların iadesine ilişkin    itibaren geçecek beş yıl,
  ceza kanunundaki  düzenleme  istisnaî bir     Ceza  zaman  aşımı ile düşmüş ise düş­
  müessesedir. Anayasa  ve Seçim Kanununda    tüğü tarihten itibaren yedi yıl,
  aksine bir hüküm bulunmadığına  göre, se­
  çilme yeterliği yönünden bu  müessesenin      geçtikten sonra Türk Ceza Kanununun
  kısıtlandığı ve kapalı olduğu görüşüne ka­  121 ve müteakip maddelerine  göre mahke­
  tılmak ve kanun hükmünü  bu paralelde yo­  meden  akacağı «Memnu   hakların  iadesi»
  rumlamak,  kanunu  zorlamak ve kanun ko­    kararı ile belediye başkanı ve belediye mec­
  yucunun  esasta hiç istemediği ve tüm mah­   lisi üyesi seçilme hakkını elde edecektir.

                                                 453
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12