Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

dahi seçilme yeterliğinden yoksun kalacak-   sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı
      lannı kabul etmesi karşısmda memnu  hak-   gözeterek kin düşmanlığını  açıkça  tahrik
      b n n iadesi kararı almış bulunan kimsele­  etme suçlarından  mahkûm  olanlar,
      rinde evleviyetle seçilme yeterliğinden yok­
      sun sayılmaları  gerekeceği,  Anayasa  ve     4 —  Türk Ceza  Kanununun   536 mcı
      Seçim Kanunu  hükümleri  memnu  hakların   maddesinin  birinci, ikinci ve üçüncü fıkra­
      iadesi kararının seçme ve seçilme  yeterli­  larında yazılı eylemlerle aynı kanunun 537
      ğinin kazanılmasına ilişkin sonucu hakkın­   inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncy, dör­
      daki Ceza Kanunu hükmünü   sınırlandırdı­  düncü ve beşinci fıkralannda  yazılı eylem­
      ğı, yolundadır. Böylece evvelce Yüksek Se­  leri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten
      çim Kurulu, seçilme yeterliklerinde  «affa   mahkûm   olanlar (Bu maddeler kamu  hiz­
      uğramış olsa]ar bile» seçilme yeterliğinin   meti gören daire ve kurumlarca ve öğretim
      kazanılmasına  imkân  olmadığı  belirtilen  eğitim kurumlarınca  divarlara  yapıştırıl­
      hususlar hakkında memnu  hakların  iadesi   mış olan her türlü belge, resim, el yazısı ve
      kararı dahi alınmış olsa bu kararın seçil­  kâğıt ve levhaların bulundukları yerlerden
      meye imkân  vermeyeceği,  görüşünü  be­   çıkaran veya tahrip  edenlerin  cezalannı
      nimsemiştir. Yeni kararla şimdiye  kadar   belirtmektedir.),
      sürdürülen bu görüş  terk edilmiştir.        hususlarına  aittir.

        Yüksek  Seçim Kurulunun  eski  karar­     Türk  Ceza Kanunununda   bir  memnu
      ları ile yeni karan birbirine zıt olmakla be­ hakların iadesi müessesesi bulunmaktadır.
      raber bu kurul  mevzuatında  içtihadı bir­   121-124 üncü maddeleri  bu müesseseyi  dü­
      leştirme müessesesi olmadığına ve bu ku­    zenlemiştir.
      rul îl Seçim Kurullarının vermiş bulundu­
      ğu kararları itirazen tetkik yetkisini ha'z    121 inci maddede «Müebbeden  hıdema"
      olduğuna  göre artık son karar uygulana­   tı ammeden  memnuiyet  ve ceza mahkûmi­
      caktır.                      yetinden mütevellit diğer nevi ademi ehli­
                               yet cezalan memnu  haklann  iadesi  tari­
        2839 sayılı kanunun 11 inci maddesi se­  kiyle izale olunabilir.» hükmü bulunmakta,
      çilme yeterliklerini sayarken, affa uğramış
      olsalar bile, seçime mani teşkil eden dört    122 inci maddede ise «Yukarıki  mad­
      hali (f) fıkrasında saymıştır. Bunlar-,     dede yazılı ceza şahsî hürriyeti bağlayıcı
                               bir cezaya merbut olduğu halde buna mah­
        1 — Z'mmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hır­ kûm  olan ve işlemiş olduğu cürümden do­
      sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö­ layı nedamet etmekte olduğunu  ihsas ede­
      tüye kullanma, dolan'ı iflâs gibi yüzk'zar-  cek surette iyi hali görülen kimse asıl ce­
      tıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılı­ zasını çektiği veya ceza af ile ortadan kalk­
      ğı dışında kalan kaçakçılık suçlan, resmî   tığı tarihten itibaren beş ve müruru zaman
      ihale, alım satımlara fesat karıştırma veya  i İR çiüsmüş olduğu surette düştüğü tarih­
      devlet sırlarını an&n T r ^ ı - r v , -     ten itibaren yeuı seno gı^v-——
         ...^^.si.am olanlar,            nu hskların iadesini talep edebilir.» denil­
        2 — Türk  Ceza Kanununun  ikinci kita-  mektedir.
      bmın, birinci babında yazılı suçlardan ve­     işte Milletvekili Seçimi Kanununun 11
      ya bu suçların işlenmesini aleni olarak tah­ inci maddesinin (f) fıkrasında olduğu  gibi
      rik etme  suçlarından  mahkûm   olanlar   af edilmiş olsalar bile seçilmeye mani ha­
      (ikinci kitabın birinci babı Devletin şahsi- lin devam edeceğini öngören  hükümler ile
      yeiine karşı işlenmiş cürümleri kapsamak­   Türk  Ceza Kanununun   memnu   hakların
      tadır.) ,                     iadesine ilişkin bu hükümleri,  hukukçular

        3 — Türk  Ceza Kanununun   312 inci  arasında  farklı görüş ve kanaatin  ortaya
      maddesinin  ikinci fıkrasmda  yazılı halkı   çıkmasına  neden  olmuş, nitekim  Yüksek


      452
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11