Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

maddesine  atıf (gönderme)  yapılmıştır. Bu  susturki, belediye başkam ile meclis çoğun­
  hükümle  belediye başkanları ile meclis üye­  luğunun  aynı siyasi partiden olmaması ha­
  leri arasında seçilme yeterliği yönünden    linde Gensoru ve jallık icraat raporu De­
  tam benzerlik sağlanmıştır.  Hatta evvelce   meklesin  kılıcı olarak belediye başkanının
  Belediye Kanununun  24 üncü maddesi  sa­   başmda  sallanmaktadırlar. Bu   bakımdan
  dece belediye başkanları için 91 inci mad­  kanunda  yapılacak tadilât sırasında 9 uncu
  deye göre başkanlıktan düşmemiş   olmayı   maddenin  ikinci fıkrasındaki 61 ve 76 mcı
  şart koştuğu halde  2972 sayılı kanunun    maddelerin  metinden  çıkarılmasmda   veya
  9 uncu maddesinin 2 inci fıkrası, 53, 61, 76 bir imkân zuhurunda bu fıkranın Anayasa
  ve 91 inci maddeler gereğince görevden alı­  Mahkemesi  süzgecinden  geçmesinde  yarar
  nan belediye başkanı ve  belediye meclisi   olduğu  kanısındayım.
  üyelerinin tekrar aynı göreve  seçilemeye­
  ceği, hükmünü  getirmiş böylece bir taraf­     Belediye başkanlarının, belediye  mec­
  tan sadece 91 inci maddeye göre değil 61 in­ lisi ve genel meclis üyelerinin, muhtar ve
  ci maddeye göre Gensoru, 76 mcı maddeye    ihtiyar kurullarmm  seçilme  yeterlikleriyle
  göre yıllık icraat raporu üzerine verilen ce­ ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu vermiş
  vapların ve izahatın  yeter  görülmemesi    bulunduğu  bir kararla yepyeni bir ilke ge­
  üzerine başkanlıktan düşürülen  kimselerin   tirmiştir.
  tekrar aynı göreve seçilemeyeceğini  hük­     25.5.1985 gün ve 313 sayılı bu karar
  me bağlamış  ayrıca 53 üncü maddeye  göre   7.7.1985 gün ve 18804 sayılı resmî gazetede
  feshedilen belediye  meclislerinin  üyeleri-   yayınlanmıştır.
  ninde tekrar aynı göreve  seçilemeyeceğini
  ka;bul etmekle seçilme yeterliğinde başkan     Olay şudur; Balıkesirin Sakarya Mahal­
  ve üyeler bakımından  tam  bir eşitlik sağ­  lesi Muhtarlığına seçilmiş bulunan   mn
  lamıştır.                      evvelce yüzkızartıcı suçtan  mahkûmiyeti
                            bulunduğu  iddiasiyle Balıkesir İl Seçim Ku­
     9 uncu maddenin ikinci fıkrası «... tek­ ruluna itiraz edilmiş, seçim kuruluda, ilgili
  rar aynı göreve seçilemezler.» diye umumi    Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinden  8.6.1984
  bir ifade kullandığına göre, bu kaydı hayat  gün ve 1984/34 sayılı Memnu Hakların ia­
  şartiyle anlamına gelmektedir. Bütün  öm­    desine dair karar almasına rağmen,  bunu
  rü boyunca  bir kimseyi seçilme hakkından   kale almayarak «Milletvekili Seçimi Kanu­
  yoksun  bırakma  ağır bir müeyyidedir. He­   nunun  Il-f maddesinde  yazılı  suçlardan
  le hele Gensoru ve yıllık icraat raporu hak­ mahkûm  olanların affa  uğramış  olsalar
  kında  verilen izahatın yeter  görülmemesi    bile seçilemeyecekleri ve memnu  hakların
  üzerine düşürülen  belediye başkanının tek­   iadesi yoluyle bu hakkm  kazanılamayaca-
  rar aynı göreve seçilememesi hukuk  ilke­   ğı» gerekçesiyle ilgilinin adaylığının ipta­
  leri ile bağdaşm^amaktadır. Bu,  güvensiz­   line karar vermiş, konu itiraz üzerine Yük­
   lik oyu alan bir Başbakanın tekıar Başba­  sek Seçim Kuruluna  intikal etmiş ve Yük­
   kan oiamavflz-afir, — " / " ' r " - y ' jt.""" sek Seçim XVLliUiC.^^ j .   .. JJ^^jyg^
  ueye gore belediye başkanlığından  düşme    eden kararmı  vermiştir. Milletvekıfı ^ öe^?
  suç işlenmesi haline taalluk ettiğinden bu   mi Kanununun  11 inci maddesinde  seçile­
  gibilerin tekrar aynı göreve seçilememesi    bilme nitelikleri mahallî idarelerin halk ta­
   yerindedir. Kanun koyucu  suç işlemiş bir   rafından seçilen başkan ve üyelerinin hep­
   kimsenin  tekrar belde temsilcisi olmasını   sini kapsadığı için bu karar belediye baş­
   uygun bulmayabilir. FaJtat Gensoru  ve 30!-  kanlarını ve belediye  meclisi üyelerinide
  Uk icraat raporları gibi her an istismar edi­ yakından ilgilendirmektedir.
  lebilecek konular dolayisiyle belediye baş­
  kanlığından  düşen bir kimsenin tekrar ay­     Yüksek  Seçim Kurulunun bundan    ön­
  nı göreve seçilememesi  ülkemiz  şartlarına   ceki uygulamaları, Kanun koyucunun   mah­
   ve hukuka uygun değildir. Bilinen bir hu-  kûmiyetleri genel affa  uğramış  olanların

                                                  451
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10