Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

madıklanndan  icranın bazı  tasarruflarına   Anayasal  bir zorunluk  bulunmamaktadır.
     mesnet  olacak bazı kararları alma yetkisi,  Her  nekadar mahallî idareler seçimleri ile
     İllerde İl Daimi Komisyonlarına, belediye-   ilgili 2972 sayılı kanun belediye başkanla­
     Isrdede belediye encümenlerine   tanınmış­   rının tek dereceli seçim usulünü düzenle­
     tır.                        mekte  isede belediye kanununun   zikretti­
                               ğimiz 94 üncü  maddesindeki   hükümler,
       Bu durumda  1961 Anayasasının  116 in­
     ci ve 1982 Anayasasının 127 inci maddesi­   Bakanlar  Kurulunca  lüzum  görülen yerler­
                                               belediye
                                                    baş­
     nin birinci fıkrasında geçen «Karar organı»  de İçişleri Bakanı ve Valileri gibi yerler ile
                               kanı
                                  nasıp
                                             bu
                                           ve
                                     ve
                                       tayinine
     deyimi sadece Genel Meclis ve belediye mec­   Ankarada  belediye başkanlığının Vali  ve
     lisini kapsamaktadır. Esasında bu deyimin   Kaymakam   uhdesine verilmesine yetki ta­
     müzakere  ve karar organı olarak kullanıl­  nıdığına ve bu hükümlerde halen yürürlük­
     ması daha  isabetli olurdu. Bunun  başka   te bulunduğuna  göre belediyelerde yürüt­
     bir anlamı  zikrettiğimiz  organlar içinde   me  organı ile karar organlarının seçim sis­
     halk tarafından seçilmesi şart olanlar sa­  temlerinde  bu farklılık mevcut bulunmak­
     dece Genel meclis, belediye meclisi üyeleriy­
     le ihtiyar kurulları üyeleridir.        tadır.
       Yürütme  organlarından  il mahallî ida­    Belediye başkanları  ile meclis üyeleri
     resinin başı olan Vali zaten merkezî ida­  arasmda  seçilme  yeterlikleri bakımından
     renin taşra ajanı olduğundan tayinle gelen  ayniyet  (benzerlik) vardır. Evvelce başkan
                 i
     bir kimsedir. Valinin ki fonksiyonu  vardır.  ve üyelerin seçilebilme şartları 1580 sayılı
     Hem  merkezî  idarenin taşra ajanı hemde   Belediye Kanununun   24 üncü  maddesinde
     başında  bulunduğu  İl tüzelkişiliğinin yü­  tadat edilmekte ve bunlar meyanmda   be­
     rütme  organıdır.  Anayasa  belediye  baş-   lediye başkanlığına seçilebilmek için ayrı­
     kanlarınmda   seçimle göreve  gelmelerini   ca belediye kanununun  91 inci maddesine
     bir anayasa ilkesi olarak benimsememiştir.   göre başkanlıktan  düşmemiş  olmak  husu-
     Nitekim, 18.1.1984 gün ve 2972 sayılı «Ma­  suda ilâve bir şart olarak yer almakta idi.
     halli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve  Yeni düzenleme  sırasında 2972 sayılı kanu­
     ihtiyar Hey'etleri Seçimi Hakkında Kanun»   nun  seçilme yeterliği ile ilgili 9 uncu mar-
     belediye başkanları  ile meclis üyelerinin   desine «en az altı ay bir süre ile o seçim
     seçim usulünü  tesbit etmesine rağmen Ba­   çevresinde  oturmuş  olmak  ve 2839 sayılı
     kanlar Kurulunca  tesbit edilecek mahaller­  Millet Vekili Seçimi  Kanununun   11 inci
     de II belediye başkanlarının içişleri Bakan­  maddesinde  belirtilen sakıncaları taşıma­
     lığınca ve İlçe ve diğer kasaba belediyeler mak  şartiyle, yirmi beş yaşını dolduran her
     başkanlarmında  Valilerce tayinlerine ve bu  Türk  vatandaşı belediye  başkanlığına  îl
     gibi yerler ile Ankarada belediye başkan­   Genel ve Belediye Meclisi üyeliklerine seçi­
     lığının Vali ve Kaymakamlar  uhdesine ve­   lebilir.
     rilmesine cevaz veren  1580 sayılı Belediye    1580 Sayılı Belediye Kanununun 53, 61,
     Kanununun   94 üncü  maddesinin  (B,C,D)   76 ve 91 inci maddeleri gereğince görevden
     fıkra! arıda yürürlüktedir.
                               alman belediye başkanı ve belediye meclisi
       Bu  bakımdan  belediye başkanları  ile  üyeleri ile 13.3.1329 Tarihli Îdarei-Umumi-
     belediye meclisi üyeleri  arasında seçilme   yei-Vilâyat Kanunu  Muvakkatinin  125 inci
     bakımından  bir fark vardır. Meclis üyele­  maddesine  göre feshedilen İl Genel Mechsi
     rinin halk tarafından seçilmesi Anayasanın   üyeleri tekrar aynı görevlerine seçilemez­
     koymuş  bulunduğu  «... karar organları, ge­  ler.» hükmü konmuştur.  Böylece  belediye
     ne kanunda  gösterilen, seçmenler  tarafın­   başkanlarının ve belediye mechsi üyelerinin
     dan seçilerek oluşturulan kamu  tüzelkişi­   seçilme yeterliklerinin bir kısmı bu mad­
     leridir.» ilkesine dayanmakta, belediye baş-   dede zikredilmiş asıl yeterlikler hususunda
     kanlarmın  halk tarafmdan  seçilmesine  ise   Millet Vekili Seçimi  Kanununun   11 inci


      450
   1   2   3   4   5   6   7   8   9