Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Belediye    Başkanlarının      ve  Beledi)re    Meclislarî    Üyelerinîn

   Seçilme    Yeterlikleri    ve  Konu   ile  İlgili Yeni   Bir  Yüksek
   Seçim   Kurulu    Kararı


                                        Yazan: Osman MERİÇ     Ülkemizde  Mahallî İdarelerin Anayasal   nel karar organları halk tarafından seçilen
   müessese  olarak 109 yıllık tarihi vardır. İlk kamu tüzelkişileridir.» hükmü ile ülkemiz­
   belediye teşkilâtı 1854 yılmda imparatorlu­  de İl, Belediye ve Köy olmak üzere üç tür­
   ğun başşehri olan Dersaadette (İstanbulda)   lü mahallî idare öngörülmüştür.
   kurulmuş  ve 1964 tarihli Vilâyet Nizamna­     1982 yılı Anayasasının 127 inci madde­
   mesinden  sonra bütün ülke alanına yayıl­   sinin birinci fıkrasıda «Mahallî idareler, l
                                                   i
   maya  başlamış,  ancak 1876 (1293) Kanu-   belediye veya köy halkının mahallî müşte­
   nu-Esasisinin 112 inci maddesine  konmuş    rek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş
   bulunan  «Umuru  belediye Dersaadet ve taş­  esasları kanunla belirtilen ve karar organ­
   ralarda bilintihap teşkil olunacak devairi   ları, gene kanunda gösterilen, seçmenler ta­
   belediye meclisleri ile idare olunacak ve bu  rafından seçilerek oluşturulan kamu  tüzel­
   dairelerin sureti teşkili ve vezaifive azasının kişileridir.» hükmü ile 1961 Anayasası gibi
   sureti intihabı kanunu mahsus ile tayin kı­  üç türlü mahallî idare birimi olduğunu ve
   lınacaktır.» hükmü  ile Anayasal müessese    bunların temel  fonksiyonunu  belirtmekle
   haline gelmiştir.                 beraber tüzelkişiliğin karar  organlarının
     1921  TeşMIâtı-Esasiye  Kanunu,  nev'i   halk tarafından seçilmesini öngörmüştür.
   şahsına münhasır  bir teşkilâtlanmayı  ön­     Mahallî İdare  birimlerinin temel  ka­
   görmüş,  11 inci maddesi ile İllerin 16 mcı  nunları Idarei-Umumiyei-Vilâyat   Kanunu
   maddesi  ilede bucakların, mahalli umurda    Muvakkati,  Belediye ve Köy Kanunlarıdır.
   tüzelkişiliği ve muhtariyeti haiz olduklarını  Bu kanunlar Mahallî  İdare birimleri için
   ifade etmiş ve diğer maddelerindede  her   yürütme, müzakere  ve karar organları ka­
   ikisindede halk tarafından doğrudan  doğ­   bul etmiştir.
   ruya seçilmiş üyelerden müteşekkil Şûralar
   bulunacağını  hükme  bağlamıştır.           Yürütme  organı İllerde Valiler, Bele­
                             diyelerde belediye başkanları,  köylerdede
     1924 Teşkilâtı - Esasiye Kanununun 90   muhtarlardır.
   ıncı maddesinde ise «İllerle şehir, kasaba ve
   köyler tüzelkişilik sahibidirler» hükmü yer     Karar organları ise İllerde Genel Mec­
   almıştır.                      lisler, Belediyelerde belediye meclisleri ve
                             Köylerdede İhtiyar Kurullarıdır. (Köy der­
     1961 Anayasasının 116 mcı maddesinin    nekleri nazarî kalmış fiilî bir varlık göste­
   birinci fıkrasında yer alan «Mahallî İdare­  rememişlerdir.)
   ler, İl, belediye veya köyler halkın müşte­    Ancak  illerin ve belediyelerin karar
   rek mahallî ihtiyaçlarım karşılayan ve ge­   organları her zaman  toplantı  halinde ol-


                                                  449
   1   2   3   4   5   6   7   8