Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

rinde, genel sekreterin yönetiminde» dejd-   rinin görev ve yetkileri açısından, genel
     minden, genel sekreterin görev ve yetkisi­  sekreterin görev ve yetkisi arasında her­
     nin genişliği çok daha iyi anlaşılmaktadır.  hangi bir ilişki ve benzerlik bulunmadığı
     Az biraz ileri gidilerek, yönetmelikte yar­  düşünülmektedir.  Kısaca  söylemek  gere­
     alan bu hükmün kanundakini  aştığı da söy­  kirse, 58 inci maddeye göre seçilen reis ve­
     lenebilir. Gerçekten, genel sekretere çok sa­ killeri, ancak belediye meclisine başkanlık
     yıda ve genişlikte yetki ve görev verilmek­ yapabilmektedirler.  Değişik 93 üncü mad­
     tedir.                       de gereği seçilen başkanvekili ise, «Beledi­
       Yönetmeliğin  44 üncü maddesi  3 üncü   ye başkanlığının herhangi bir sebeple bo­
     fıkrası -a- bendinde genel sekreterin «bü­  şalması veya izin, hastalık ve işten el çek­
     yük şehir belediye başkanının teklifi üzeri­ tirme gibi hallerde yeni başkan seçimi ya­
     ne İçişleri Bakanının onayı ile» atanacağı  pılmasına  veya başkanın  görevine  başla­
     hükme  bağlanmaktadır.  Çok geniş yetki ve  masına  kadar»  görev yapacaktır.  Vekilin
     görev alanına karşın, büyük kent belediye   de asüın yetkilerine sahip olduğu ileri sü­
     genel sekreteri  atanmasında   politikanın   rülse bile, genel sekreterin yetkisi, büyük
     eline teslim edilmektedir.            kent belediye başkanının izinli olması, has­
                               talık ve işten elçektirilmesi gibi durumlarda
     B İ R K A Ç   G Ö R Ü Ş             da geçerli ve uygulamada  kalmaktadır.
       Gerek  kanun,  gerekse  yönetmelikte,      3030 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde,
     büyük kent belediyesi genel sekreterine iliş­ «Büyük  şehir belediyesinde  hizmetlerin
     kin hükümler  yukarıda  değinilenler çem­   başkan  adına, onun direktifi ve sorumlulu­
     berinde kalmaktadır. Bir hayli fikir vermek­  ğu altında yürütülmesi...» denilmektedir.
     tedir. Büyük kent belediye  örgütü içinde
     genel sekreterlik biçiminde bir memuriyet      Doğrusu  bu hüküm  ile,. 1580 sayılı Be­
     ortaya çıkarılması, birkaç yönden ele alın­  lediye Kanununun  58 inci, 93 üncü madde­
     makta, kimi görüşler ileri sürülmektedir.   lerinde bulunan  hükümler   arasında  çok
     Bunlardan  ilginç sayılan bir-ikisine değin­  önemli  ayrılık ve ayrıcalıklar olduğu ya­
     mek  yarar sağlar sanılmaktadır.        kından  bakılınca görülmektedir. Birinciler­
                               de, adlarından da anlaşılacağı gibi, hepsi
       1 —  Yukarılarda da birkaç cümle  ile  asılın yerine ya da işine bakan vekil kişi­
     değinildiği gibi, gerçekten büyük kent be­  lerdir. Vekil her nekadar asılın yetkilerine
     lediyesi örgütü içinde genel sekreterlik bu­ sahip, görevi yürütmekle  yükümlü  ise de,
     lunması çok yeni bir kurum nitelik  ve özel­  büyük  kent belediye  örgütünde  bulunan
     liği taşımaktadır. Böyle bir yola gidilmesi­ genel sekreterin görev ve yetkisi çok daha
     nin nedeni belediye örgütü içinde yeni bir  değişiktir. Şöyleki, 3030 sajalı Kanunun 17
     memurluğun   ortaya  konulmasıdır.  Böyle   nci maddesinde,  «Büyük  şehir belediyeleri
     bir memurluğa  ihtiyaç bulunup  bulunma­    genel sekreterin yönetiminde...» denilmek­
     dığı her zaman tartışılabilir. Ancak, bir ba­ tedir. 16 ncı maddenin birinci fıkrasında
     kıma  böyle bir durum «reform» sayılabilir.  «Büyük  şehir belediyesinde  hizmetlerin
     Çünkü,  1580 sajolı Belediye Kanununun 88   başkan  adına, onun direktifi ve sorumlulu­
     inci madde,sinde sayılan «Daire baş amir­   ğu altında yürütülmesini  sağlamak...»  ge­
     leri» arasında böyle bir memuriyetin bulun­   nel kuralı yeralmaktadır.
     madığı  görülmektedir. Bu  yönden  büyük
     kent belediye  örgütü içinde  yeni olarak     Genel sekreterin görev ve yetkilerinden
     yeralan genel  sekreterliğin  yeni olduğu,   bazüarı şöylece sıralanabilir.
     kendine özgü özellik ve nitelik taşıması ge­   a — Büyük kent belediye hizmetlerinin
     rektiği dikkati çekmektedir.           başkan adına yürütülmesi,
        1580 sayılı Kanunun 58, 93 maddelerin­    b — Genel  sekreter  yardımcılarının
     de yeralan ba.şkanvekili veya reis vekille­  atanması konusunda  öneride bulunması,

      456
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15