Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

ay b a ş ı n d a n itibaren yürürlükten kaldırıl­ a l ı n d ı ğ m a göre y ü k ü m l ü l ü ğ ü ifadeye en
   m a k l a hazinece a l ı n m a k t a olan Bina İnşaat uygun terim «Harç» dır. Nitekim 26.5.1981
   Vergisi Maliye Tarihine intikal etmiş, bele­ g ü n ve 2464 sayılı yeni Belediye Gehrleri
   diyelerce b ü t ü n inşaatlardan metre kareye K a n u n u bunu d ü z e n l e r k e n «Temizleme ve
   göre (Bina İnşaat Harcı) alınacağı h ü k m e A y d ı n l a t m a Harcı» deyimini kullanmıştır.
   b a ğ l a n m a k l a mükerrerlik intiba'ıda silin­ Belediye Gelirleri K a n u n u n u n buna ilişkin
   miş ve konu basite irca o l u n m u ş t u r . maddeleri 45-51 inci maddelerdir. Y e n i d ü ­
                            zenlemenin  bundan  ö n c e k i l e r d e n farkı 48
                            inci maddesinde matrah  olarak t ü m Gayrı-
     V I — MALÎ D E N G E VERGİSİ
                            menkuller  için, Vergi d e ğ e r i n i esas a l m a s ı ­
     26.6.1972 g ü n ve 1598 sayılı Mali Denge dır. Bundan önceki mevzuatta  binaların
   Vergisi Kanununda  :               g a y r ı safi iradı, arsaların ise değeri m a t r a h
     Birisi 20.5.1981 g ü n ve 2463 sayılı, diğe- kabul edilmekte idi. 49 uncu maddeye g ö r e
   ride 31.12.1981 g ü n ve 2572 sayüı kanunlar­ oranı binalarda Binde Bir, arsalarda ise Bin­
   la değişiklik yapılmış, bunlardan 2463 sayı­ de Yarımdır. Ayrıca vergi d e ğ e r i n i n on mil­
   lı kanunla e z c ü m l e kanunun mevzu ve m ü ­ yonu a ş a n kısmı için Y ü z d e Elü indirim uy­
   kellefe taalluk eden birinci maddesi değiş­  gulanacak  ve harç tutan meskenlerde  hiç
   tirilerek Kurumlar Vergisine  tabi olanlar   bir şekilde 18.0000 irayı a ş m a y a c a k t ı r . V e r ­
                                      l
   mevzu  dışına çıkarılmak suretiyle daraltıl­  gi değeri on milyonu a ş a n l a r a y a p ı l a n indi­
   mış, 2572 sayılı kanunun geçici 5 inci mad­ rimi y ü k ü m l ü l ü ğ ü n mahiyeti ile bağdaştır­
   desi ise, evvelce asıl kanunun 8 inci madde­ mak m ü m k ü n değildir. M e s e l â A n k a r a d a
   sinin tesbit ettiği % 3 oranını, 1982 yılı için beş milyon vergi d e ğ e r i n d e bir dairesi olan
   % 2 ye, 1983 yılı içinde % l'e indirmiş ayrı­ bir m.ükellef beş bin lira temizleme ve ay­
   ca 4 ü n c ü ve 5 inci maddeleriyle 1.1.1984 ta­ d ı n l a t m a harcını aynen ö d e r k e n milyar de­
   rihinden geçerli olmak üzere  Mali Denge   ğerinde binası olan bir m ü e s s e s e kendisine
   Vergisi K a n u n u ve bu kanunda değişiklik­ s a ğ l a n a n hizmetin karşılığı olan h a r c ı n ya­
   ler yapan kanunları ortadan  kaldırmıştır.   n s ı n ı ödeyecektir. Bu b a k ı m d a n k a n u n d a
   B u n a göre Mali Denge Vergisi 1.1.1984 tari­ yapılacak değişikle genel oranın herkese
   hinde tamamiyle  ortadan kalkacak ve ver­   u y g u l a n m a s ı n ı n s a ğ l a n m a s ı mükellefiyette
   gi tarihine intikal edecektir. Böylece Taşın­ genellik ve eşitlik ilkelerinin gereğidir.
   maz mallarda  ivaz mukabilinde   satışları
   halinde tabi tutuldukları Malî Denge Ver­     21.1.1982 g ü n ve 2589 sayılı k a n u n l a Be­
   gisi mükellefiyeti dışına çıkacaklardır.    lediye Gelirleri K a n u n u n u n 106 m c ı madde-
                            sindede değişiklik y a p ı l m ı ş ve bu k a n u n u n
     V I I — TEMİZLEME  V E A Y D I N L A T M A Temizleme ve A y d ı n l a t m a Harcı ile ilgili
                            45-51 inci maddeleri h ü k ü m l e r i n i n , E m l â k
     G a y r ı m e n k u l l e r i n gayrı safi iradına ve­ Vergisi 1980 beyan d ö n e m i n i izleyen ilk ge­
   ya k ı y m e t i n e göre tahakkuk ettirilen bu nel beyan d ö n e m i n i n rastladığı bütçe yılı­
   y ü k ü m l ü l ü k bir belediye geliri olarak 1340 nın başında u y g u l a n a c a ğ ı h ü k m ü getiril­
   (1924) tarih ve 423 sayılı Belediye Vegi ve
   Resimleri K a n u n u ile ihdas edilmiştir. B u miştir. Böylece temizleme ve a y d ı n l a t m a
   kanun y ü k ü m l ü l ü ğ ü ikiye ayırmış, 5 ve 6 harcıda 1 Ocak 1983 tarihinden itibaren
   m c ı maddeleri temizlemenin (Tenzifat Ver­  a l ı n m a y a başlanacaktır.
   gisi) adı ile, 7 inci maddeside Aydınlatma­
   nın (Tenvirat Resmi)  olarak  alınacağını     VIII — HARİTA  V E İMAR  PLÂNI
   h ü k m e bağlamıştır.              M A S R A F L A R I N A İŞTİRAK P A Y I

     1948 yılında k a n u n l a ş a n 5237 sayılı Be­ Yine G a y r ı m e n k u l l e r e dayanan bu m ü ­
   lediye Gelirleri K a n u n u ise 9 unc maddesiy­ kellefiyet ilk olarak 1340 (1924) tarih ve 423
   le bunu (Temizleme Ve A y d ı n l a t m a resmi) sayılı Belediye Vergi ve Desimleri K a n u n u ­
  olarak düzenlemiştir. Bir hizmet  karşılığı  nun 18 nci maddesiyle ihdas, o l u n m u ş t u r .
                                i

                                                 1103
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14