Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Fakat 492 sayılı Harçlar  Kanununda      Nitekim  1318 sayılı Finnasman  Kanu­
                                     i
      değişiklik yapılması hakkmdaki   kanunla   nunun  67 nci maddesiyle  Gider  Vergileri
      bu kanuna  bağlı, Tapu ve Kadastro işlem­  Kanununun   madde  43 den sonrasına ekle­
      lerinden alınacak harçlara  ilişkin 4 sayılı nen kısımla Bina inşaat Vergisi  düzenle­
      tarifenin 20 inci maddesi taşınmazı satan-  mesi yapılmış, buna ait hükümler 12 Eylül­
      larıda taşınmazın Emlâk Vergisi değeri üze­  den sonra 8.12.1980 g ü n ve 2351 ve 4.6.1981
      rinden Binde Kırk harca  tabi tutmuş  ve   gün ve 2471 sayılı kanunlarla  değişikliğe
      mezkûr  kanunun  19 uncu  maddesinin  B   uğramıştır. Kanun  tedvin edilirken sosyal
      bendine göre Emlâk  Vergisinin 1980 Genel   amaca  ağırlık verilmiş, 100 Metre kareyi ş­
                                                     a
                   i
      Beyan dönemini  izleyen lk genel beyan dö­   mayan  konut birimleriyle nüfusu 20 binden
      neminin rasladığı bütçe yılının başında 3^-  az olan belediye sınırları çinde yapılan her
                                             i
      rürlüğe girecek olan 18 inci maddesinin B  türlü inşaatı istisnalar meyanına almış, ko­
      bendide 1318 sayılı Finansman Kanununun    nut inşaatlarının inşaat alanı lOO Metre ka­
      Gayrimenkul  Kıymet  Artış Vergisine  iliş­  reden fazlası ile işyeri inşaatlannında her
      kin hükümleri ile bu hükümlerde ek ve de­  metre karesi gittikçe artan miktarda vergi­
                                    t
      ğişiklik yapan kanun hükümlerini   kaldır­  ye tabi utulmuştur.
      mıştır.
                                  Ancak 423 sayılı Belediye Vergi ve Re­
                                simleri Kanununun  yerini alan 5237 sayılı
        Demekki  Emlâk Alım  Vergisinde oldu­   Belediye Gelirleri Kanununun 33 üncü mad-
      ğu gibi G.K.A. vergiside Ocak 1983 de kal­ deside her nevi yapılardan metre kare ba­
      kacak bunun  yerine Harçlar Kanununa  gö­   şına cüz'i miktardada  olsa belediyelerce
      re taşınmazı satanda Emlâk  Vergisi değe­   «Yapı Ruhsat ve Denetleme Harcı» alınma­
      r i üzerinden binde Kırk Harç verecektir.   sını amir olduğundan birisi Devletçe diğeri-
                                de belediyelerce alınmakta olan birisi ver­
        Rnylfice G K A. Vergiside tarihe karıştı­ gi, diğeride harç namı altında tahakkuk et­
      ğı gibi bunun karşılığı olarak alınacak Bin­ tirilen ve tahsil olunan bu yükümlülük mü­
                 t
      de Kırk har,çla satıcı aşınmaz sahibinin yü­ kerrer intibaa'ını yaratmış,  belediyelerce
      kümlülüğü  de büyük  nisbette  hafilfemiş  alınmakta  olan yapı ruhsat ve  denetleme
      olacaktır.
                                harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu­
                                                     i
                                nu ile kalkmış fakat bu kanunun  80 nci
         Bizim gibi ekonomik konjöktürü büyük
      dalgalanmalara  tabi olan ve para değerin­  maddesinin  (e) bendi yapı izin ve denetle­
                                  temel
                                         i
                                      vizesi şlemlerinden
      deki düşüş sonucu fiyat artışlarında büyük  me, Denetleme Harcı» alınmasını «Yapı İzin
                                                  öngörmüş,
                                ve
      nisbetsilzikler cereyan eden hele hele Em­
                                             i
      lâk Vergisi genel beyanımda  Dort-Beş yıl  84 üncü maddesinin  2 nci  fıkrasının (e)
      gibi uzun fasılalarla uygulayan bir ülkede   bendinde ise Yapı İzin Denetleme Harcının
      önemli derecede  vergi adaletsizliğine sebep  (beher inşaat metre karesi için) en az beş
      olan G.K.A. Vergisinin kaldırılması en isa­  en çok 15 l i r a olacağı h ü k m e bağlanmış
      betle olarak nitelendirilmesi  gereken bir   iken Millî Güvenlik  Konseyince  21.1.1982
      düzenlemedir                    gününde  kabul edilen 2589 sayılı kanunla
                                2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 78
         V — BİNA İNŞAAT  VERGİSİ         inci maddeden sonra eklenen  ek beş mad­
                                de ile «Bina İnşaat Harcı» adında  ihdas
         Bu yükümlülük  önce belediye mevzua­   edilen yükümlülük  düzenlenmiş  ve bu ka­
      tı ile gelmiştir. 1340 (1924) tarih ve 423 sa­ nunun 5 inci maddesiylede 1318 sayılı Fi­
                                               i
       yılı Belediye Vergi ve E^simleri Kanununun  nansman  Kanununun   bina nşaat  vergisine
       8 inci maddesi, belediyelerce inşaat ruhsat  ilişkin hükümleri  ile ek ve değişiklikleri,
       resmi alınacağını öngörmüştür.  1970 yılın­  2464 sayılı kanunun 80 inci maddesinin (e)
      da Finansman  Kanunu ile yrıca  Devlet Ge­   bendi ile 84 üncü maddesinin 2 inci fıkrası­
                    a
      liri olmuştur.                   nın (e) bendi bu kanunun yayımını izleyen

       1102
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13