Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

haline gelmiştir.                 Yürürlükten  kalkacak olan Emlâk  Alım
                            Vergisi Kanununun  9 uncu maddesine göre
    Bu oran ve dilimlere göre kendilerine   bu verginin genel oranı binde yetmiş, ancak
  babalanndan   6.000.000 değerinde iki daire  tapu siciline müstakil ve daimî hak olarak
  miras kalmış olan iki kardeşten her birinin ayrıca kayıt edilmeyen irtifak hakları  ve
  eski oran ve dilimlere göre ödeyecekleri Ve­ gayrimenkul mükellefiyetleri ile, sosyal mes­
  raset ve İntikal Vergisi :           kenlerle işçi evleri için binde otuzbeş oldu­
  3.000.000-40.000 (İstisna) = 2.960.000 Matrah
                            ğuna göre yeni getirilen Binde Kırk haç mü­
    Dilimleri ve oranlara göre her biri için kellefiyeti mükelleflere ve doîayisiyle taşın­
  tahakkuk  ettirilen verginin  miktarı  ise   maz mallara  daha hafif bir yük tahmi et­
  524.000 er lira olması gerekir.         miş bulunmaktadır.

    Yeni dilim ve oranlara göre ise :      IV — GAYRİMENKUL    KIYMET  ARTIŞ
  3.000.000-1.000.000 =: 2.000.000 Matrah           VERGİSİ
                              Bu vergiye ait hükümler 1318 sayılı Fi­
    Bu matrah  üzerinden her birinin vere­
  ceği vergi miktarı 142.000 er liradır.     nansman  Kanununun   33-46 mcı maddelerin­
                            de bulunmaktadır.
    Görüldüğü  üzere  yeni düzenlemelerle     Bu hükümlerden   bazıları 25.6.1981 gün
  Veraset ve İntikal Vergisindeki  hafifleme   ve 2484 sayılı kanunla değişikliğe uğramış­
  % 400'e yakındır.                tır. Bu değişiklikle ezcümle;

    UI — EMLÂK  ALIM  VERGİSİ           Evvelce  Danıştay İçtihatlarına göre ar­
                            sa karşılığı kat, iktisap edilmesi Gayrimen­
    198 sayılı Emlâk Alım  Vergisi Kanu­   kul Kıymet Artış Vergisine tabi değil İken
  nunda  8.12.1980 gün ve 2352 sayılı kanunla değişiklikle 33 üncü maddenin mevzuu  ge­
  bazı değişiklikler yapılmış, bu değişiklikler nişletilerek arsa karşılığı kat iktisabıda ver­
  meyanında  evvelce Emlâk Alım Vergisi için  gi mevzu'una  alınmıştır.
  temlik şart olduğu halde  zilyetliğin devri
  halinde de taşınmaz mallardan Emlâk Alım      Diğer önemli bir değişiklikte verginin
  Vergisi alınması hükmü  getirilmiş iken 492  oranına  ve dilimlerine aittir. Bu verginin
  sayılı Harçlar Kanununda  değişiklik yapıl­  tahakkukunda   müterakkî  sistem  uygulan-
  ması hakkındaki  21.1.1982 gün ve 2588 sa­  maiktadır. Verginin matrahı iktisap maliye­
  yılı kanunla yapılan değişiklik sırasında bu ti (Bina ve arazi vergileri için yapılmış be­
  kanuna  bağlı Tapu ve Kadastro işlemlerin­  yan) ile iktisap değeri (rayiç bedel) arasın­
  den alınacak harçlara ilişkin 4 sayılı tarife­ daki farktan 38 inci maddenin b ve c bent­
  nin 20 inci maddesi, Taşınmazları  Emlâk   lerine göre yapılan indirimden arta kalan
  Vergisi diğeri üzerinden Binde Kırk Harca   miktardır. Sattığı bir dairesi için 1.050.000
  tabi tutmuş ve mezkûr kanunun   19 uncu   Lira iktisap maliyeti bildirmiş olan bir kim­
  maddesinin  A bendine göre Emlâk  Vergisi­  se yine aynı bedel üzerinden bu dairesini
  nin 1980 genel beyan dönemini  izleyen ilk  sattığını beyan etmiş fakat Vergi dairesi ra­
  genel beyan döneminin  rastladığı bütçe yı­  yiç bedeli 2.050.000 lira olarak saptamış ise,
  lının başında yürürlüğe girecek olan 18 in­ aradaki  1.000.000 luk fark Gayrimenkul kıy­
  ci maddesinin A bendinde 198 sayılı Emlâk  met  artış vergisinin farkıdır. Bunun 50.000
  Alım Vergisi Kanununu  kaldırmıştır. Genel  lirası 38 inci maddeye göre matrahtan ten­
  beyanın,  halen Maliye Bakanlığınca  yapı­  zil edilmesi gereken miktarı teşkil etse, Bu
  lan hazırlıklara göre, l Ocak 1983 de yapı­ mükellefin değişiklikten önceki  dilim ve
  lacağı anlaşılmaktadır. Bu tarihte  Emlâk    oranlara göre ödeyeceği vergi miktarı (Ku­
  Alım  Vergisi mükellefiyetide kalkmış  ola­   sur cezası hariç) 397.500 Lira, değişiklikten
  caktır.                       sonra ödeyeceği miktar ise 160.000 liradır.


                                                 1101
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12