Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

rı etkileyecektir. Fakat tabiî, coğrafi ve sos­ gün ve 2380 sayüı kanunun 3/b maddesiyle
      yal şartları birbirile mukayese edilmeyecek  pay verilmesi sistemide ortadan kaldırılmış
      derecede bulunan  i k i ayrı mahaldeki i k i böylece Emlâk Vergisi t ü m ü ile' Devlet Geli­
      daire arasındaki bu cüzi metre kare nor­   ri olmuştur.
      mal maliyet bedeli farkının gerçeği yansıt­    II — VERASET  VE İNTİKAL  VERGİSİ
      tığını kabullenmek m ü m k ü n değidir. Kulla­   7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi
      nılış tarzı, nevi ve sınıfı, büyüklüğü aynı Kanununda   12 Eylülden sonra birisi 8.12.
      olan Kuzlaydaki bir bina ile Konyanın Ci­  1980 gün ve 2353 diğeride 21.1.1982 gün ve
      hanbeyli kasabasındaki  Hatta bir anadolu   2591 sayılı Kanunlarla değişikhk yapılmış­
      köyündeki  binalardan  birisinin metre ka­   tır.
      re normal inşaat maliyet  bedeline  göre     Bunlardan  2353 ü n Veraset ve İntikal
      1.370.000 lira diğerinin 1.310.000 lira olma­ Vergisi Kanununun   4 üncü maddesinde
      sını kabullenmek güçtür. Her halde bu tes-  gerçekleştirdiği istisnalık miktarına ait hü­
      bitlerde inşaatın çimento ve demir gibi i k i kümle,
      unsura dayandırılması  önemli rol oynamış,     2591 in yine Veraset ve İntikal Vergisi
      işçilik, taş, kum_ çakıl ve kereste gibi unsur­ Kanununun 16 ıncı maddesinde gerçekleş­
      lar pek göz önünde tutulmamıştır. Halbuki   tirdiği vergi nisbetlerine ilişkin hüküm,
      bazı yörelerde bunlarda inşaata yüzde elli,  önem arzetmektedir.
      elli beş etki yapan unsurlardır. Bu haliyle   4 üncü maddeye  göre taşınır ve taşın­
      tesbitts azamî ve asgarî arasındaki farkın,  maz mallardan  evlatlara ve eşe isabet eden
      gerçeği yansıtmasa bile, nisbî bir yaklaşımı miras hisselerinden 40.000 irası istisna kı­
                                              l
      sağlayabilmesi için daha geniş bir marjda   lınmış iken 2353 sayılı kanunla yapılan de­
      olması gerekir.                  ğişiklik ile evlâtların ve eşin her birine isa­
                                                   l
        Emlâk  Vergisi Kanununda   önemli bir   bet eden miras hissesinin 1.000.000 irası ve
      sistem değişikliğinide 2380 sayılı kanun ger­ evlât bulunmaması  halinde ise eşe isabet
      çekleştirmiştir. Eski Bina ve Arazi Vergile­ eden miras  hissesinin 2.000.000 lirası için
      ri kanunlarına göre bu vergiler  Mahallî   istisna tanınmıştır.
      İdarelerden İl Özel İdaresine ait idi. Emlâk   2591 sayılı kanunla 16 mcı maddede ya-
      Vergisi Kanunu ise bu vergiden % 45 Bele­  p ü a n değişiklikte ise müterakkî sistemin
      diyelere, % 35 İl Özel İdarelerine pay veril­ vergi dilimleri ile vergi nisbetleri değiştiril­
      mesini öngörmüş  idi. Fakat «Belediye ve İl miştir.
      Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirle­    ö n c e k i şekline göre vergi dilimleri ve
      rinden Pay Verilmesi Hakkındaki   2.2.1981  vergi nisbetleri :
                         Evlâtlar   Kardeşler, B. Ana     1 ve 2 incinin
                        Ana ve Baba  ve B. Baba için    Dışındakiler için
       Matrah              Vergi Nisbeti  Vergi Nisbeti       Vergi Nisbeti

          1 Liradan  20.000 L.     % 2       %  4            %  8
       20.001   »   30.000 »      % 3       %  6           %  10
        30.001  »   50.000 »      % 4       %  8           %  12
       50.001   »   100.000 »      % 5       % 10            % 14
        1.000.000 daha yukarı       920       % 30            % 44
          iken değişiklikten sonra dilim ve nisbet-ler :
             İlk  200.000 Lira için % 3    %  7               %  10
        Sonra gelen  400.000 »  »  %  5    % 10               % 14
                800.000 »  »  %  7    % 14               % 18
               1.600.000 »  »  % 10    % 18               % 22
               3.000.000 »  >»  % 13    % 22               %  28
        12.000.000 L. Aşan kısım  »  % 20    % 30               % 44


      1100
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11