Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

lik ile genel oran Binde Üçe, meskenler ora­ re normal inşaat maliyet bedelleri müşte­
  mda  Binde İkiye, indirilmiştir.        reken  tesbit edilerek 23 Ekim 1982 günlü
                            Resmî  Gazetede  yayımlanmıştır.   20 inci
    Yine 18 inci maddesi ilk yürürlüğe gi­  maddeye  müstenidende  Takdir  Komisyon-
  rerken arazi vergisinin nisbetini binde üç  larmın  muhtarlık itibariyle arsaların birim
  ve arsalar içinde Belediye nüfusu 25 bine   değerlerini takdir ettikleri. Vergi mahkeme­
  kadar olan yerler için binde beş, 25001-100.000  lerine intikal eden davalardan anlaşılmak­
  e kadar olan yerler için Binde  Sekiz ve  tadır.
  100.001 den daha yukarı yerler içinde Bin­
  de On tesbit etmiş iken yine 2587 sayılı ka­  31 inci maddeye müsteniden evvelce ha­
  nunla yapılan değişiklikle arazi oranı mu­  zırlanmış olan tüzüktede  gerekli değişiklik
  hafaza edilmiş fakat arsalar için evvelce ka­ yapılmış, değişiklik tasarısı Danıştaycada
  bul edilmiş olan nüfusa göre oranı artırma  incelenmiş isede yazının kaleme alındığı ta­
  sistemi terk olunmuş ve bütün arsalar için  rihe kadar henüz yayımlanmamıştır.  Tüzük
  Binde Beş olarak tek bir oran benimsen­   tasarısında eski tüzüğün 20 inci maddesi­
  miştir.                      nin 2 inci fıkrası ile 23 üncü maddesi değiş­
                            tirilmiş, buna göre maddenin  değişik ikin­
    Emlâk  Vergisi Kanununun  bazı madde­   ci fıkrasında, metre kare normal inşaat ma­
  lerini değiştiren 2587 sayılı kanun bir taraf­ liyet bedellerinin, binaların kullanılış tarz­
  tan bina ve arsa vergileri oranlarını hafif­ ları, inşaat nevileri ve sınıflarına göre Ma­
  letirken (binalarda yüzde yüz) diğer taraf-  liye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte
  tanda beyanı daha objektif esaslara bağla­   saptanarak uygulanacağı  ve bütçe yılından
  ma amacı  ile 10 uncu ve 20 inci maddeler­ önce ilân edileceği belirtilmiş, 23 üncü mad­
  de değişiklik yapmıştır. 10 uncu maddedeki  de değişikliği ilede inşaat maliyet bedelle­
  değişikliğe göre bina vergisi,  mükellefin   rinden yaşlarına göre ne oranda aşınma pa­
  yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk etti­ yı düşüleceği saptanmıştır.
  rilecek, şu kadarki mükelleflerin beyan ede­
  cekleri değerler Maliye ve Bayındırlık Ba­     Beyanı daha objektif esaslara istinat et­
  kanlıklarınca müştereken  tesbit ve ilân edi­ tirmek için benimsenen bu sisteminde tar­
  lecek, bina metre kara normal inşaat mali­  tışılabilir çeşitli yönleri vardır. Her şeyden
  yet bedelleri ile bu kanunun 20 inci mad­  önce, ilân edilmiş olan metre kare normal
  desine göre bulunacak (Yani 213 sayılı Ver­ inşaat maliyet bedelleri bir takım tereddüt­
  gi Usul Kanununun  asgari ölçüde birim de­  ler yaratmaktadır. Meselâ  yayımlanan  cet­
  ğer tesbitine ilişkin hükümlerine göre Tak­  velde binalara, kullanılış tarzlarına, nevi­
  dir Komisyonlarınca mahalle  muhtarlıkları   lerine ve smıflarma göre azami, asgarî ve
  itibariyle takdir olunan arsa birim değerle­ orta olmak üzere metre kare normal inşaat
  rine göre) arsa ve arsa payı esas alınarak, maliyet bedeli tesbit edilmiştir. Meselâ mes­
  31 inci madde uyarınca  hazırlanmış bulu­   ken durumunda  olan Yığma, Kâgir ve ikin­
  nan  Tüzük  hükümlerinden   yararlanmak   ci smıf bir bina için metre kare normal in­
  suretiyle hesaplanacak maliyet  bedelinden   şaat maliyet bedeli asgarî 13100, azamî 13700
  düşük  olmayacaktır. Düşük  beyanda  bulu­   ve ortalamada  13400 dür. Bu rakkamlar bü­
  nulması  halinde, mükellefin  beyanı vergi   tün ülkeye şamildir. Şu halde  Ankaranın
  dairesince maliyet bedeline  yükseltilerek   Kızılay semtindeki yığma kâgir ve yüz met­
  tahakkuk  ettirilecek ve ayrıca vergi daire­ re karelik bir dairenin maliyet bedeli Met­
  since hesaplanan  miktar ile mükellefin be­  re kare 13700 liradan 1.370.000 lira bu^ıa
  yanı arasındaki farka kusur cezası uygula­  mukabil  Anadolunun  küçük  bir kasabasın­
  nacaktır.                     daki kullanılış tarzı, nevi ve sınıfı, büyük­
                            lüğü aynı bir binanın maliyet bedeli 13100
     10 uncu maddeye müsteniden Maliye ve   lira asgariden 1.310.000 lira olacaktır. Sa­
  Bayındırlık Bakanlıklarınca bina metre ka­   dece arsa bedellerinin ilâvesi bu rakkamlar

                                                 1099
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10