Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Böylece, 1980 yılı sonuna k a d a r T a ş ı n ­ I — E M L Â K V E R G İ S İ
      maz  Mallar;
                                  29.7.1970 g ü n ü n d e k a b u l edilen 1319 sa­
        1 — E m l â k Vergisi (eski B i n a ve A r a z i yılı E m l â k Vergisi K a n u n u n d a 12 Eylül-
      V e r g i l e r i yerine),             1980 den sonra;

        2 — Veraset ve İ n t i k a l Vergisi,     8.12.1980 g ü n ve 2350, 16.10.1981 g ü n ve
                                2536, 21.1.982 g ü n ve 2587 sayılı k a n u n l a r l a
        3 — E m l â k A l ı m Vergisi,       değişiklik y a p ı l m ı ş ve y e n i h ü k ü m l e r ek­
                                l e n m i ş t i r . B u n l a r a göre;
        4 — G a y r i m e n k u l K ı y m e t A r t ı ş V e r g i -
                                  Evvelce k ö y l e r d e k i b ü t ü n b i n a l a r ı n ver­
                                gi d e ğ e r i n i n 65 b i n l i r a s ı n a muafiyet t a n ı n ­
        5 — B i n a İ n ş a a t Vergisi,      m ı ş i k e n 2350 sayılı k a n u n l a E m l â k Vergisi
                                K a n u n u n u n 6 m c ı maddesinde y a p ı l a n de­
        6 — M a l î Denge Vergisi,         ğişiklikle m u a f i y e t sadece k ö y l e r d e k i mes­
                                ken b i n a l a r a i n h i s a r e t t i r i l m i ş f a k a t mes­
        7 — Temizleme ve A y d ı n l a t m a Resmi,
                                k e n l e r i n vergi d e ğ e r i n i n 300.000 l i r a s ı n a
        8 — H a r i t a ve İ m a r P l â n ı m a s r a f l a r ı n a muafiyet t a n ı n m ı ş t ı r . D a h a sonra ç ı k a n
      İ ş t i r a k P a y ı ,              2587 sayılı k a n u n l a muafiyet haddi 500.000
                                l i r a y a y ü k s e l t i l m i ş t i r .
        9 — D e ğ e r l e n m e Resmi,
                                  Y i n e eski 6 m c ı madde k ü ç ü k çitçi is-
        10 — Y a p ı Ruhsat ve Denetleme H a r c ı ,
                                tisnalığını, b ü t ü n T ü r k i y e d e k i a r a z i l e r i n i n
        11 — G a y r i m e n k u l sermaye i r a d ı b a k ı ­ vergi d e ğ e r i 100.000 l i r a y a k a d a r o l a n l a r ı n
      m ı n d a n Gelir Vergisi,            50.000 h r a s ı için istisnalık t a n ı m ı ş iken^ 2587
                                s a y ı h k a n u n l a a r a z i l e r i n i n vergi d e ğ e r i
        12 — T i c a r î k a z a n ç y ö n ü n d e n K u r u m l a r
                                                     l
                                500.000 l i r a y a k a d a r olanlar için 250.000 i ­
      Vergisi,
                                r a s ı a r a z i vergisinden istisna k ı l ı n m ı ş t ı r .
        o l m a k ü z e r e on i k i çeşit y ü k ü m l ü l ü ğ e K a n u n u n i l k ş e k l i n d e 4 ü n c ü ve 14 ü n c ü
      m e v z u y a p ı l m ı ş b u l u n m a k t a d ı r .
                                maddeleri ile k a t m a b ü t ç e l i idarelere, bele­
        B u n l a r d a n bazıları, m e s e l â ; Bina İ n ş a a t diyelere, İl Ö z e l İ d a r e l e r i n e ve K ö y l e r e , ka­
      Vergisi ile Y a p ı Ruhsat Denetleme H a r c ı , n u n l a k u r u l a n ü n i v e r s i t e l e r e . Devlet, M a ­
      G a y r i m e n k u l K ı y m e t A r t ı ş Vergisi ile De­ hallî İ d a r e l e r i n k u r d u k l a r ı b i r h k l e r e ait b i ­
      ğ e r l e n m e Resmi gibi m a h i y e t l e r i i t i b a r i y l e na ve araizlere k i r a y a v e r i l m e m e k ş a r t i y l e ,
      fazla benzerlik arzettiklerinden, m ü k e r r e r ­ m u a f l ı k ve istisnalık t a n ı n m ı ş i k e n 2536 sa­
      l i k i n t i b a ı n ı verenler var i d i .  yılı k a n u n l a y a p ı l a n değişiklikle k i r a y a ve­
                                r i l m e m e ş a r t ı k a l d ı r ı l m ı ş ve her i k i madde­
        B u derece a ğ ı r ve k a p s a m l ı m ü k e l l e f i ­ ye eklenen b i r f ı k r a ilede T ü r k Silâhlı K u v ­
      yetle t a ş ı n m a z mallarda, dozun k a ç ı r ı l m ı ş vetlerini G ü ç l e n d i r m e V a k ı f l a r ı n a ait bina
      o l d u ğ u n u n f a r k ı n a v a r a n 12 E y l ü l Y ö n e t i ­ ve araziyede d a i m î muafiyet t a n ı n m ı ş t ı r .
      m i , b u d u r u m sosyal k o n u t siyaseti ile çeliş­ Ö n e m l i h u s u s l a r d a n biriside gerek bina
      tiği g i b i a y r ı c a d a i n ş a a t s e k t ö r ü n d e meyda­ vergisi ve gerekse arazi ve arsa vergileri
      na gelen d u r g u n l u ğ u n d a nedenlerinden b i ­ o r a n l a r ı n ı n indirilmesidir.
      ri o l d u ğ u n u g ö z ö n ü n e alarak b u alanda
      b i r b i r i n i izleyen d ü z e n l e m e l e r y a p m a yolu­ E m l â k Vergisi K a n u n u i l k ş e k l i n d e 8
      na g i t m i ş t i r . B u y a p ı l ı r k e n b i r k ı s ı m m ü k e l ­ inci maddesiyle b i n a vergisi o r a n ı n ı genel
      lefiyetler t a m a m i y l e k a l d ı r ı l m ı ş , d i ğ e r bir olarak Binde Altı ve sahibi t a r a f ı n d a n biz­
      k ı s ı m l a r ı n ı n ise m ü k e l l e f i y e t o r a n ı d ü ş ü r ü l ­ zat mesken olarak k u l l a n ı l a n b i n a l a r için­
      m ü ş veya istisna hadleri genişletilmiş veya- de Binde D ö r t olarak tesbit e t m i ş i k e n m a d ­
      h u t t a m e v z u d a r a l t ı l m ı ş t ı r . N i t e k i m : dede 2587 sayılı k a n u n l a y a p ı l a n değişik-


      1098
   1   2   3   4   5   6   7   8   9