Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

ÎAŞINMAI      NALLARI     YÜKÜMLÜLÜK       MEVZUU     YAPAN


  KANUNLARIN       EN  SON   DURUMLARI


                                       Yazan  ı Osman MERİÇ    Evvelce  Devlet ve Mahallî İdareler ge­  tün taşınmazları sadece ivaz karşılığında ik­
  lirleri yönünden bazı yükümlülüklere  tabi   tisapları halinde. Emlâk Alım Vergisine ta­
  olan taşınmaz malların son yirmi yıllık dö­  bi tutmuş fakat 29.7.1970 gününde  kabul
  nemde  daha ağır yepyeni  yükümlülüklere    edilen 1318 sayılı Finansman Kanunu ile bu
  mevzu  olmaları mülk  sahiplerini  tedirgin   verginin mevzu'unun  genişletilmesi ciheti­
  etmiş, özel yatırımlara yön değiştirmiş, in­  ne gidilmiş ve arsa üzerine inşa veya bina­
  şaat sektöründeki durgunluğun  nedenlerin­   ya ilâve suretiyle binalar, bağımsız bölüm­
  den birisi olarak mütalâa  edilmiş, bunun   ler ve katlar meydana getirilmeside bu ver­
  üzerine 12 Eylül yönetimi yeni düzenleme­   ginin mevzu'una alınmıştır.
  lerin, taşınmaz mallar üzerindeki bu yükü
  hafifletmeyi hedef almıştır.             2 — 29.7.1970 tarihinde kabul  edilen
                            1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu, Bina ve
     Nitekim, Taşınmaz  mallardan  1963 yı­  Arazi Vergileri Kanunlarının yerini almış,
  lından önce. Devletçe;              tahrir sistemini terkederek. Emlâk Vergile­
    Veraset ve İntikal Vergisi ile Gelir Ku­ rini beyan esasına istinat ettirmiştir.
  rumlar  Vergileri,                   3 — Finansman  Kanunu  taşınmaz  mal­
    Mahallî İdarelerden :             lara başka yeni yükümlülüMerde   eklemiş­
                            tir. Şöyleki :
     A) İl Özel İdarelerince; Bina ve Arazi
  Vergileri,                       A)  67 ve müteakip maddeler   ve Ek
                            maddelerle inşaatları Bina İnşaat Vergisi­
    B)  Belediyelerce;  Temizleme  ve  Ay­
  dınlatma Resmi, Harita ve İmar Plânı mas­   ne,
  raflarına iştirak payı. Değerlenme  Resmi,     B) 33-46 ıncı maddeler ve Geçici Birin­
  Yapı Ruhsat ve Denetleme Harcı alınmakta   ci maddesi ile tüm taşınmaz malları Gayri­
  iken, 1963 yılından itibaren, taşınmaz mal­  menkul  ICıymet Artış Vergisine, tabi tut­
  ları daha başka yükümlere  mevzu  yapan    muştur.
  yasalar birbirini izlemiştir.

     Bunlardan :                    4 — 26.6.1971 gününde kabul edilen 1598
                            sayılı kanunda ivaz mukabilinde taşınmaz­
     1 — 18.2.1963 tarihinde kabul edilen 198 ların satılmasını da Malî Denge Vergisine
  sayılı Emlâk Alım Vergisi Kanunu önce bü­   mevzu yapmış  bulunmaktadır.

                                                 1097
   1   2   3   4   5   6   7   8