Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun­  makta iken bu defa bu oranı da % 50 ye
      da 14 üncü maddesinde buna yer vermiştir.   yükseltmiştir.
      Ancak  2464 sayılı yeni Belediye Gelirleri     Yönetimin  bir faaliyetinin sonucu ola­
      Kanunu  5237 sayılı kanunu kaldırdığı gibi,  rak malının değeri artan bir kimsenin bu
      yeniden  düzenlediği belediye gelirleri me­   artıştan bir kısmını toplum hizmetlerine sar-
      yanmda  harita ve imar plânı masraflarına   fedilmek üzere bir kamu idaresine verme­
      iştirak payına yer  vermemiş,  belediyece   si ilk bakışta adil gibi görünmektedir. Fa­
      gayrımenkule  istinat eden bu yükümlülük­   kat başını sokacak mütevazı  bir konutu
      te ortadan kalkmış bulunmaktadır.        olan bir kimseden, sizin çevrenizde rıhtım
                                veya spor alanı yapıldı veyahutta sizin gay-
        Buna mukabil  2464 sayılı kanun 80 in­  rımenkulünüz  yeşil alanın yüzüne çıktı di­
      ci maddesinin  (a) bendi  ile Parselasyon   ye artan değerinin yarısını değerlenme res­
      harcı, (b) bendi ilede ifraz ve tevhit harcı mi olarak almak hak ve nasafete uygun gö­
      alınmasına cevaz vermiş, 84 üncü maddesi­   rülmemiş, bunun  içinde 5237 sayılı Belediye
      nin ikinci fıkrasmm (a) ve (b) bentlerinde  Gelirleri Kanunu değerlenme  resminede be-
      de alınacak harem en az ve en çok miktar­ 26.5.1981 gün ve 2464 sayılı yeni Belediye
      ları gösterilmiştir.               Gelirleri Kanunu değerlenme  resminede be­
                                lediye gelirleri meyanmda yer vermemiş ve
        IX — DEĞERLENME   RESMÎ          gayrımenkullere  ihşkin bu  yükümlülükte
                                ortadan kalkmıştır.
        Bir belediye geliri olarak 1340 (1924)
      tarih ve 423 sayılı Belediye Vergi ve Resim­  X — GELİR  VERGİSİ
      leri Kanununun  39 uncu maddesi ile (Şere­
      fiye) namı ile ihdas olunmuştur. İlk ihda­    31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Ver­
      sında gayrımenkullerin   kamulaştırmadan    gisi Kanununda  12 Eylülden sonra mütead­
      dolayı sokağın yüzüne  çıkmaları, sokağa   dit değişiklikler yapılmış bu meyanda  ta­
      yüzlerinin artması veya üzerinde bulundu­   şınmaz  mallara ilişkin yükümlülükle  ilgili
      ğu yolların genişlemesi halleri şerefiyeye   olarak kanunun 21 inci maddeside 24.12.1980
      neden olarak kabul  edilmiş ve gayrımen­   gün ve 2361 ve 31.12.1981 gün ve 2574 sayılı
      kullerin takdir edilen eski ve yeni kıymet­ kanunlarla  değiştirilmiş ve evvelce gayri­
      leri arasındaki farkın Yüzde Yirmisinin şe­  menkul  sermaye iratlarında, bir takvim yı­
      refiye adı altında belediyece alınması öngö­ lı içinde elde edilen toplamı 5000 lirayı aş­
      rülmüştür.                     mayan  gayrı safi hasılat gelir vergisinden
                                müstesna  iken yeni değişiklik sadece bina­
                                ların mesken olarak kiraya verilmeleri ha­
        1948 yılında kabul edilen ve 423 sayılı linde bir takvim yılı içinde elde edilen ha­
      Belediye Vergi ve Resimleri Kanununu  yü­   sılatın    lirasını müstesna kılmak  su­
      rürlükten kaldıran 5237 sayılı Belediye Ge­  retiyle 40.000 olarak kiraya verilen bina^
                                    mesken
      lirleri Kanunu ise 16 ıncı maddesiyle bu yü­ ların istisnalık hadlerini bir miktar geniş­
      kümlülüğü  (Değerlenme  Resmi)  terimi ile  letmek suretiyle taşınmaz mallarla ilgili yü­
      ifade etmiş eski kanundakilere  ilâveten,   kümlülükte  çok cüz'î bir hafifletme yap­
      gayrımenkullerin  belde bahçelerinin, mey­   mıştır.
      dan ve yeşil alanların yüzüne çıkmalarının
      veya etraflarında (yakınlarında) rıhtımlar,
      küçük  limanlar, parklar spor sahaları ve     XI — KURUMLAR   VERGİSİ
      vapur iskeleleri tesis ve inşa edilmelerini    Son iki üç yıl zarfında 5422 sayılı Ku­
      de değerlenme  resmi nedeni olarak kabul   rumlar  Vergisi Kanununda  da değişiklikler
      etmek suretiyle mevzu'u genişletmiş ayrıca   yapılmış isede bunlardan taşınmaz mal yü­
      evvelce takdir edilen eski ve yeni rayiç ara­ kümlülüğüne ilişkin hükümlere  dokunul­
      sındaki farkın % 25 si şerefiye olarak alın­ mamıştır.


      1104
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15