Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

lemiyor, engel b i r h ü k ü m g e t i r m i y o r . B u ba­ t i n i yapmak, e n sonunda da maddeler ha­
  k ı m d a n , u y g u l a m a d a 1580 sayılı K a n u n h ü ­ linde k e n d i g ö r ü ş l e r i m i z i s ı r a l a m a k l a yetine­
  k ü m l e r i , özellikle 91 ve 94 ü n c ü maddeleri­ ceğiz.
  n i n de d ü ş ü n ü l m e s i gerekmektedir.
                             İ s t e r seçimle, ister a t a m a y l a g ö r e v alan
    Bize g ö r e , fc-'slediye b a ş k a n l ı ğ ı n a atanan­ belediye b a ş k a n l a r ı n ı n , belediye b a ş k a n l ı ğ ı
  lar h a k k ı n d a Belediye K a n u n u n u n 91 inci d ö n e m i n d e , g ö r e v i k ö t ü y e k u l l a n m a veya
  maddesi  h ü k m ü n ü n u y g u l a n m a s ı m ü m k ü n h e r h a n g i b i r s u ç t a n en az altı aya h ü k ü m
  ve de d o ğ r u b u l u n m a i k t a d ı r . Böyle b i r u y g u ­ giyen belediye b a ş k a n l a r ı n ı n g ö r e v d e k a l m a ­
  l a m a n ı n gerek h u k u k , gerekse h u k u k dev­ l a r ı n ı yasa u y g u n b u l m a m a k t a d ı r . S e ç i m l e
  leti o l m a n ı n v a z g e ç i l m e z b i r niteliği o l d u ğ u g ö r e v e gelenlerin D a n ı ş t a y yoluyla, atanan-
  d a e n i ç t e n d ü ş ü n c e m i z ve de k a n ı m ı z d ı r . lej-m d a idare eliyle g ö r e v d e n a l ı n m a l a r ı ya
                           d a d ü ş ü r ü l m e l e r i k a n u n k o y u c u n u n a m a c ı ­
    A n c a k u y g u l a m a d a i k i y o l b u l u n m a k t a ­
  dır. Bunlar, d a h a d o ğ r u s u a t a m a y l a g ö r e v na, k a n u n u n ö z ü n e ve söz.üne u y g u n d ü ş ­
  alan belediye b a ş k a n l a r ı n ı n d u r u m u şöyle mektedir.
  benzetilebilir, b u n l a r ı n b i r a t a m a y a yetkili 1 — Medeni K a n u n 3 ü n c ü maddesinde
  a m i r i o l m a k t a d ı r : çişleri B a k a n l ı ğ ı veya va­ her ne k a d a r « h ü s n ü n i y e t » i n asıl o l d u ğ u ka­
           i
  liler.
                           b u l edilmekteyse de, k a m u g ö r e v i y a p a n y a
      s
    2303 ayılı K a n u n l a getirilen Geçici mad­ d a y ü r ü t e n , genel d e y i m i y l e k a m u g ö r e v l i ­
  de 3 de y e r a l a n :             l e r i n i n «sorumluluik d u y g u s u n a sahip» o l -
                           m a l a n gerekmektedir. Böyle b i r d u r u m u n
    «... i l merıkezleriınde İçişleri B a k a n l ı ğ ı n ­ v a r l ı ğ ı ö n c e d e n k a b u l edilmektedir.
  ca, i l m e r k e z i o l m a y a n yerlerde valilerce ata­
  m a y a p ı l ı r ve g e r e k t i ğ i n d e a y n ı usullerle de­ 2 — «Görev ve s o r u m l u l u k » d u y g u s u n u n
  ğiştirilebilir.» h ü k ü m d a h a g e n i ş k a p s a m l ı b u l u n a c a ğ ı ö n c e d e n k a b u l edilmekle b i r l i k ­
  olarak g ö r ü ş ü m ü z ü u y g u l a m a y a a ç m a k t a ­ te, yine de b u y o l d a m ü e y y i d e - y e p ^ ı n m
  dır. Y a l n ı z «görevi k ö t ü 5 ^ k u l l a n m a » ya da k o n u l m a s ı gerekmektedir. İşte gerek T. Ce­
  h e r h a n g i b i r s u ç t a n en az altı a y hapis ce­ za K . n u n d a k i h ü k ü m l e r , gerekse Bslediye
  zası alan m a n s u p belediye b a ş k a n l a r ı değil, K a n u n u n d a k i h ü k ü m l e r b u «gereği» k a r ş ı l a ­
  «gerektiğinde» g ö r e v l e r i n d e n , a t a m a y a yet­ m a k t a d ı r
  k i l i yerlerce a l ı n a b i l e c e k l e r d i r .
    A t a m a y a yetkili yerlerce her zaman g ö ­ 3 — V a t a n d a ş , s e ç i m l e y a d a a t a m a y l a
  revinden a l ı n a b i l e n mansup belediye b a ş ­ i ş b a ş ı n a gelen k a m u g ö r e v l i l e r i n d e d o ğ r u ­
  k a n l a r ı h a k k ı n d a D a n ı ş t a y y o l u d a k a p a t ı l ­ luk, d ü z g ü n l ü k , temizlik v b . arar, g ö r m e k is­
  m ı ş d e ğ i l d i r . U z u n b i r y o l olsa bile, b u i d a r i ter. B u n u n s a ğ l a n m a s ı y a l ı n k i ş i l e r d e n bek­
  y a r g ı yerine b a ş v u r u l a b i l e c e ğ i de d ü ş ü n ü l ­ l e n d i ğ i n d e , b u n u n yetersiz k a l a c a ğ ı da b i r
  mektedir.                     o ölçüde g e r ç e k t i r . B u y ü z d e n yasal h ü k ü m ­
                           lere g e r e k s i n i m d u y u l m a k t a d ı r .
  S O N U Ç                       4 — E n ö n e m l i n o k t a l a r d a n b i r i s i de,
    Y a z ı m ı z ı n b a ş l a n g ı c ı n d a n b u r a y a k a d a r y ü k s e k m a k a m l a r d a b u l u n a n a m i r l e r i n de
  olan k ı s m ı n d a , k ı s a b i r a ç ı k l a m a d a n sonra g ö z e t i m ve d e n e t i m l e r i n i y e r l i yerinde yap­
             i
  olaya, olay ve olayla l g i l i g ö r ü ş l e r e , ortaya m a s ı , g ö r e v i k ö t ü y e k u l l a n m a , d o ğ r u l u k dı­
  ç ı k a n g ö r ü ş l e r i n t a r t ı ş ı l m a s ı n a , y a p ı l a c a k iş şı d a v r a n m a g i b i d u r u m l a r a g ö z y u m m a m a ­
  ve i ş l e m l e r e , atanan-mansup, belediye b a ş ­ sı, k u l a k a r d ı etmemesidir.
  k a n l a r ı n ı n d u r u m u n a d e ğ i n m i ş olduk.
                             Ç a l ı ş a n a da — ö d ü l — , ç a l ı ş m a y a n a da
    B u b ö l ü m d e , d a h a y u k a r ı l a r d a ü s t ü n d e —ceza,—, haJckını vermek e n geçerli y o l g ö ­
  d u r d u ğ u m u z olay ve g ö r ü ş l e r i n k ı s a b i r öze­ r ü n m e k t e d i r ve de gerekmektedir.                                                 839
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14