Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

başındadır, kamu  görevi yapmaktadır  dü-   yı uygun ve yerinde saymaktayız. Doğrusu,
      ş-iincesi yayılır, kamu güveni böylece sarsıl­ seçimle göreve gelmiş olmalarına  karşın,
      mış olur. Bu güvensizlik mahalli idareden   belediye başkanları da, «kamu görevlisi»dir.
      merkezi  Iıdareye bulaşır, genişler, yaygınla­ Bu yönden Devlet memuru  ile belediye baş­
                                               f
      şır.                        kanı arasında  herhangi bir ark  bulunma­
                                                  y
                                dığı düşüncesindejriz. Şu ya da bu önde dü­
        öyleyse?  Evet öyleyse ne yapılacaiktır?  şünülerek suçlunun  korunması  gibi bir dü­
      Bâlediye başkanı hakkında verilen ve kesin­   şüncenin, hele kamu  görevi yapmayı  sür­
      leşen, «ilam» uygulanacak, gereği yerine ge­  dürmesini doğru bulmuyoruz.
      tirilecektir.
                                  b — Belediye başkanının  başkanlık sı­
      YAPILACAK   İŞ Y A DA İŞLEMLER         fatının kalkması Anayasa h ü k m ü gereğince,
                                yargı yoluyla olacağından 1S80 sayılı Kanu­
        Ortada  Yargıtayca onaylanan, kesin bir   nun h ü k m ü n e uyularak durumun Danıştaya
      «ilam» bulunmaktadır.  Bu ilamda  i k i yönlü  aktarılması amacıyla  ilamın bir örneğinin
      hükümler  yeralmaktadır. Bunların  bir bö­   içişleri Bakanlığına gönderilmesi de gerek-
      lümü  ceza, para cezasına çevrilen hapis ce­ me^itedir. Danıştayca verileloek karar uya­
      zası karşılığı para ve ağır para cezası icra rınca işlem yapılacağı konusunda herhangi
      dairesiınce uygulanacak... Gerçekte bu du­   i ü r bir uşku duyulmamaktadır.
                                   k
      rum idareyi ilgilendirmemektedir. Yargı yer­
      leri, örgütü, yetkilileri yaı>acak, uygulaya-  MANSUP  - A T A N A N BELEDİYE
      calktır.
                                BAŞKANLARI
                      ç
        Hükümlü  bulunan, cezaya arptırılan k i ­    Yukarıda  açıklanan, üstünde  durulan
                        i
      şi belediye başkanı olduğuna g'öre, lamın bir belediye başkanları seçimle göreve gelenler­
      örneği savcılık yoluyla içişleri Bakanlığına, dir. Oysa, 25 Eylül 1980 g ü n ve 2303 sayılı
      vali ya da kaymakama  duyurulacaktır. Bu    Kanun belediye başkanlarının atanması yo­
      olağan yapılması  gereken biv tutum, dav­   lunu  ya da h ü k m ü n ü getirmektedir. Böyle
      ranıştır. Böyle bir ilamı alan idare, vali ya atamayla görev alan, eski deyimiyle «man-
      da kaymakam,   «Bakanlar Kurulunun  tem­   sup» belediye başkanlarının  1580 sayılı Be­
      silcisi» olareık 1580 sayılı Kanun hükümle­  lediye Kanununun  91 inci maddesi h ü k m ü
      rini yerine getirecektir. —1580 M/165—     açısından durumu ne olacaktır? sorusu önü­

        İdarece yapılabilecek iş ve işlemler şöy­ müze  çıkmaktadır. Güncel  olan bu konuya
        s
      lece ıralanabilir, bize göre.          değinmenin  yerinde ve de yararlı olacağı
                               düşünülmektedir.
        a — lamın  aslını ya da örneğini alan
           İ
      vali veya kajrmakam hem savcılığa, hem de      Atanan belediye başkanı «görevini kötü­
                                                s
      belediye başkanına  birer yazı göndererek,   ye kullanma veya herhangi  bir uçtan  dolayı
      ilamda sözkonusu  «memuriyetten  mahrumiı-    en az altı ay hapse mahkum olduğu» takdir­
      yet» cezasmm  uygulanmasını   isteyecektir.  de, onlann da görevden  alınması gerektiği
      Böylece belediye başkanmm  görevden  ayrıl­   görüşünü paylaşmaktayız;  böyle b i r görüşe
      ması, lamın  uygıdanması  sağlanmış olacak­   katılmaktayız.
         i
      tır.
                                  Belediye Kanununun   «Mansup  reisler»
        Burada  bir oktayı  açıklamakta  yarar   başlığı altındaki 94 üncü maddesi (D) ben­
              n
      görülmektedir.  Bir g'örüş olarak, belediye  dinde belediye başkanlığının vali ve kayma­
      başkanlarının  657 sayılı Devlet Memurları   kamlara  da verilebileceği, «Bu takdirde 61,
                                 n
      Kanunu  kapsamına  giren memur  olmadığı,   76 cı maddeler  ahkamı» n ı n bunlar hakkın­
      bu yüzden de hakkında memuriyetten  mah­    da uygulanmayacağı  yeralmaktadır.  Her ne
      rumiyet ezasının  uygulanmasına  olanak bu­   kadar 2303 sayılı Kanun 1580 sayılı Kanunun
          c
      lunmadığı  ileri sümlmektedir. Biz u görü­   94 üncü  maddesine  herhangi  bir yollama
                        b
      şe katılmadığımız için yukarıdaki uygulama­  yapmıyorsa  da, uygulanmayacağım   da söy-

      838
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13