Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

lere bağlanmaktadır. Burada bir noktayı be­   ve altı ay memuriyetten mahrumiyetine hü­
       lirtmekte yarar düşünülmeiktedir. Yukarıda   küm  veriâm.ektedir.
       sayılan maddelere göre düşürülme Danıştay-     Mahkeme  kararının tarihi 28.12.1979 gü­
       ca verilecek karara bağlı bulunmaktadır.    nünü taşıdığı, 11 Aralık 1977 seçiminde be­
       Ancalk  Danıştaya başvurma   yetkisi kimi   lediye başkanlığına  seçilemediği, Yargıtay
       maddelerde  İçişleri Bakanlığına -M/53, 91-,  onama kararının 28.2.1980 tarihli olduğu, an­
      kiminde  de valilere -M/61, 76-, verilmekte-  cak 31 Ocak 1980 tarihinde yapılan ara se­
      dri.
                                çiminde yeniden  belediye başkanlığına  se­
         Konumuz,  belediye başkanlarının 1580   çildiği anlaşılmaktadır.
      sayılı Kanunun  91 inci maddesine göre dü­
      şürülmesidir. Daha  sonra ayrıca görevden    GÖRÜŞLER
      alınma konusuna  da değinilecektir. Bu mad­     Yukarıda  olay başlığı altında özetlenen
      de belediye başkanlarının seçildikten sonra   durum, arkasından  birkaç görüş ortaya çık­
      işledikleri suçlar yüzünden «mahkum»   ol­   maktadır. Bu görüşlerin bir kısmı kesinleşen
      maları durumunda   Danıştay kararıyla dü­   «mahkeme  ilamı» nm yerine getirilmesi'^ bir
      şürülmesini hükme  bağlamaktadır.         kısmı da 1580 sayılı Kanunun 91 inci mad­
                                  h
        91 imci madde metni :            desi ükmünün  uygulanması üstünde toplan-
                                m.aktadır. Bunları maddeler halinde şöylece
         «Belediye başkanlığına seçildikten sonra,
      seçilme yeterliğini kaybeden veya görevini   sıralamak olanaklı görülmektedir.
      kötüye kullanma  veya herhangi  bir suçtan     1 — Memuriyetten mahrumiyet    cezası
      dolayı en az 6 ay hapse mahkum olan beledi­    657 sayılı Devlet Memurları  Kanununda,
      ye başkanları, İçişleri Bakanlığının bildirisi «memur»  olarak tanımlanan  kişilere uygu­
      üz'erine danıştay tarafından bir ay içinde ve- lanabilecek bir cezadır. Belediye başkanları
      rldecek kararla başkanlıktan düşerler.» biçi­  görev sırasında veya görevden doğan suçlar
      mindedir.                     işlediklerinde, Memurin Mühakematı  Kanu­
                                nuna  tabidirler. Ancak bunlar memur  de­
      OLAY                        ğildirler. Bu yüzden belediye başkanı hak­
        Buraya  kadar genel çizgileriyle yapılan  kında verilen «memuriyetten  mahrumiyet»
      açıklamalardan  sonra, olayın  anlatılması,  cezasının uygulanmasına  yasal olanak bu­
      özötlenmesi yerinde  görülmektedir. Bu ko­   lunmadığı; görüşlerden birisidir.
      nudaki mahkeme  kararmda  belediye başka­     2 — 1580 sayılı Kanunun 307 sayılı Ka­
      nı için:                     nımla değişik 24 üncü maddesi (B) fıkrasın­
        «ödenek  tertibine uymadan  avans ver­   da, «Belediye başkanı seçilebilmek için: (A)
      diği, verilen avanslar için encümen karan   fıkrasında ikinci bendi hariç diğer bentlerin­
      almadığı, kendi adına avans çektiği,, mevzu­  de yazılı şaritları haiz bulunmak ve 91 inci
      ata aykırı olarak «deruhtei mesuliyet» verdi­ maddeye  göre başkanlıktan  düşmemiş  ol­
      ği, amiri ita sıfatıyla avansları süresi İçinde mak.» hükmü yeralmaktadır.
      kapattırmadığı, bu nedenlerle sanığın göre­
      vini kötüye kullandığı (...) sanıklarm tevil   Asliye Ceza Mahkemesi  kararını, 1973 -
      yollu beyanları, bilirkişi raporu, dosyada   1977 dönemi içinde vermiş olsaydı, belediye
      mevcut avans senetleri, sanıkların görev du­  başkanı hakkında  91 inci madde uygulana­
      rumu,  dosya münderecatları  gibi delillerle  cak ve o kişi başkanlıktan düşürülecekti. Oy­
      sabit olmuştur.»                 sa, ilgili 1977 seçimini kazanamamış, bele­
                                diye başkanı olamamıştır. Ancak daha  son­
        Denilmekte, görevini kötüye kullanmak    ra 31 Ocak 1980 tarihinde yapılan ara seçi­
      eylemine uyan T. Ceza K. nun 240 mcı mad­    minde belediye başkanlığına gelmiştir. Daha
      desi gereğince takdiren altı ay hapis ve 200 önceki başkanlık döneminde işlenen ve hük­
      TL,, ağır para cezasıyla cezalandırılmasına  me bağlanan  bir suçtan, daha sonraki bir

      836
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11