Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

BELEDİYE    BAŞKANLARININ      DÜŞÜRÜLMESİ  GÖREVDEN     ALINMASI

                                        Ahmet  Sezai AYDIN  AÇIKLAMA                      ların, çalışma, görev ve yetkilerinin ne­
                            ler olacağı 1580 sayılı Belediye Kanunu ile
     Anayasanın  116 ncı maddesi mahalli ida­  bu Kanunda  Değişiklik  Yapılmasına  Daii
  relerle ilgili, açıklayıcı ve tanımlayıcı hü­ 307 sayılı Kanunda açık hükümlere bağlan­
  kümler  taşımaktadır. Maddenin  birinci fık-  mış bulunmaktadır.
  rasmda  :
                              Yine 334 sayüı Anayasanın 116 ncı m^.d-
     «Mahalli idareler, il, beleriye veya köy
  halkmm  müşterek  mahaUi ihtiyaçlarını kar­  desi son fıkrasında da :
  şılayan ve genel karar organları halk tara-    ^Mahalli idarelerin seçilmiş organlarmın
  fmdan seçilen kamu tüzel  kişilerdir.»      organlık sıfatını kazanma ve kaybeifcmeleri
                            konusundaki  denetim, ancak  yargı yolu ile
     Denilmektedir. Maddeye  göre :
                            olur.»
     a — Mahalli idare - Yerel yönetim - tür­
  leri, il özel idaresi, belediye ve köy olarak  Hükmü  bulunmaiktadır.
   sayılmalkta;                      Yukarıya  olduğu gibi yazılan hüikme gö­
                            re, belediye meclisinin ya da başkanın bu
     t — Görev  olarak, «müşterek mahalli
   ihtiyaçların k)arşı»lanması gösterilmekte;    görevden alınmaları, daha doğru deyim yL;
                            düşürülmeleri yargı yoluyla yapılabilmeık:.e-
     c — Genel karar organlarının halk tara- dir. İdarenin böyle bir yetkisi olmadığı so­
   fmdan seçileceği belirtilmekte;         nucu çikarılmalktadır.

     d — Bu idarelerin tüzelkişilikleri olduğu   Bu genel açıklamadan  sonra, yazımıza
   kabul edilmektedir.                koyduğumuz,  «Belediye Başkanlarının Düşü­
                            rülmesi, Görevden Alınması» başlığının açık­
     Yerel yönetimlerden belediyelerin, halk
   tarafmdan seçilen genel karar organları: Be­  lanmasına sıra gelmektedir.
   lediye meclisi^ belediye başkanı olarak orta­   Belediye başkanlarının düşürülmesi  1580
   ya çıkmaiktadır. Bu iki organın nasıl seçi­ sayılı Belediye Kanununun  53, 61, 76 VR 91
   leceği, seçilebilmek için  aranacak  şart­   inci maddelerinde gösterilmekte ve hük  üm-


                                                  835
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10