Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

personeldir. Belediyelerin b a ş ı n d a b u l u n a n diye b a ş k a n l a r ı n ı n belediyecilik k o n u l a r ı n :
        yöneLIci, belediye b a ş k a n ı b a z ı ü l k e l e r d e be­ ö ğ r e n m e l e r i , y e t k i l i u z m a n l a r ı d i n l e m e l e r i
        lediye meclisince, b a z ı l a r ı n d a d o ğ r u d a n h a l k ö k s a k l ı k l a r ı a n l a t m a l a r ı y ö n ü n d e n ç o k y a
        ..arafi-idan s e ç i l m e k t e d i r . T ü r k i y e d e 1960 d a n r a r l ı o l m a k t a d ı r .
        ö n c e belediye meclisi t a r a f ı n d a n s e ç i l m e k t e Belediyelerin belediye b a ş k a n l a n d ı ş m
        di. 1980 dan sonra d o ğ r u d a n h a l k t a r a f n ­ da k a l a n d i ğ e r personelinin e ğ i t i m i k o n u s i
                             i
        ci  •:(çi 'm-"Si' S-iste,mi k a b u l edilmiştir. Be- da b ü y ü k b i r ö n e m t a ş ı m a k t a d ı r .
        Jediyt b a ş k a n l a r ı n ı n d o ğ r u d a n tek dereceli
        S'r.çım o n l a r ı daha g ü ç l ü hale getirmektedir. T ü r k i y e d e belediye personelinin yetişti
                                 rildiği b i r Belediyecilik O k u l u y o k t u r . Diğeı
        F T a s a d a d a bc'Iediye b a ş k a n l a r i R i n d o ğ n a -
       dpn h a l k t a r a f ı n d a n seçilmesi y o l u n d a eği­ ü i k e l e ı d e b u a m a ç l a k u r u l m u ş o k u l ve ens
                                               i
       l i m l e r v a r d ı r . Borl?şük A m e r i k a d a ds genel­ a t ü l e r v a r d ı r . Belediyelerin d a r i işlerini, m u
       l i k l e b a ş k a n l a r bazı eyaletler h ^ r i ç h a l k t^- hasebe ve t e k n i k h i z m e t l e r i n i j r ü r ü t m e k h
       r a f ı ^ d a n s e ç i l m e k t e d i r .    y ü k ü m l ü personeli y e t i ş t i r e c e k o k u l l a r açıl
                                 malı, b u g ö r e v l e r b i r meslek haline g e t i r i l
          B a z ı ü l k e l e r d e belediye b a ş k a n l ı ğ ı l a m melidir. İ m a r ve İ s k â n B a k a n l ı ğ ı ve İlle:
       g ü n çalışılan ve ücre'cli bir gövev aeğiîdır. B a n k a s ı b u alanda ö n e m l i h i z m e t l e r yapmıı
       Belediye  b a ş k a n l a r ı esas mesleklerinin ya­ o l m a s ı n a r a ğ m e n , yeterli o l d u ğ u k a n i ş i n d i
       n ı n d a i k i n c i l V'£ a h r i bir g ö r e v olarak b o - Jcğilitz. Belediyecilik e ğ i t i m i veren lise d ü
                f
       i c - a - y ^ ba^ikanlığı y a p m a k i a d ı r l a r . Ö r n e ğ i . ı zeyinde ve y ü k s e k o k u l d ü z e y i n d e meslel
       F . a r s a ' d a o l d u ğ u gibi. A y r ı c a Fransa'da be-
                                 cikullan a ç ı l m a l ı d ı r .
       Isdiye  b a ş k a n l a r ı m e m u r , parlamenter, i l
       gsn?; mcc- si üyesi ve h a i t a b a k a n olabil- Mali İmkanlar
       m';k,ed:r". Y a r ı z a m a n ' ı ve f a h r i belediye
       b a ş k ; "îğı s a k ı n c a l ı d ı r B c k d i y e hizmet'eri Yerel idarelere, özellikle belediyelere g ö
       s ü r t k j i 'gi istemekted.r. F r a n s ı z h ? - k ] ^c- revleri ile o r a n t ı l ı gelir k a y n a k l a r ı s a ğ l a n
       r V- K V s T T f ^ s ' - d ^ n ş ' k â y e t ç i d i . Bu neden'e m a s ı k o n u s u b i r ç o k ü l k e l e r i n t a r t ı ş t ı ğ ı v
       p.''od-'V' F r s n s ı z C u m h u r b a ş k a n ı h s i k ^ ğ f r ' A b S i n bir sonuca u l a ş t ı r a m a d ı ğ ı b i r k o n u d ı u
       ' ^ r ' n o ':'>a'r r a r r k belediye b a ş ^ k a ^ i ı ğ ı 0.961 A n a y a s a s ı T ü r k i y e d e m a h a l l i idareler*
                l
       p^'rlâ.men'-erlik ve d i ğ e r g ö r e v l e r l e b'rie''- g ö r e v l e n ile o r a n t ı l ı gelir k a y n a k l a r ı s a ğ l a n
       m e ş i --orusumun halk ovun^ s-ni'lmapi'^T   m a s ı h ü k m ü n ü t a ş ı y o r d u . 1961 y ı l ı n d a n bı
       - aay'i ^ ' m i ş t i r .             y t j ı a belediyelere yeni gelir k a y n a k l a n sağ
                                 . a n m a s ı için birçok g i r i ş i m l e r yapılmışLıı
          Ote y a n d a n belediye b a ş k a n l ı ğ ı n m s ı r a ­
                                 0.981 y ı l ı n d a k a b ı ü edilen 2464 sayılı Y e n i B€
       d a n b i r meslek o l m a d ı ğ ı , bilgi, becüil ve b a z ı
                                 ^ediye G e l i r l e r i K a n u n u ile otuz yıldır değiş
       yei,eiiekıer geıeıktiidıği k o n u s u n d a ö n e m h
                                 cırilemeyen ve b u g ü n ü n ş a r t l a r ı n a g ö r e ç d
        bir g d i ı ş m e v a ı d ı r . S e ç i l m i ş belediye b a ş k a n -
                                 az olan vergi ve resim s ı n ı r l a r ı yükseltilereı
       iaxi ve ha'ota meclis ü y e l e r i n i n e ğ i t i m i k o n u ­ belediyelere d a h a i y i i m k â n l a r s a ğ l a n m ı ş t ı ]
       suna o u y ü k bir ö n e m verilmektedir. Belediye
                                 A y r ı c a A n a y a s a İ M a h k e m e s i n i n i p t a l e t t i |
        o a ş k a n i a r ı için kurslar, seminerler d ü z e n ı e - i ' c v h a resmi ve temizleme, a y d ı n l a t m a har<
       n e ı e k , o n ı a r ı n belediyecilik k o n u l a r ı ü z e ı i n - g. i k i ö n e m l i gelir k a y n a ğ ı işler hale getirli
                                  b
                                   i
       de eğ..Lıimeleri g e r e k t i ğ i k a b u l edilmektedir. miıştir. B i r b a ş k a k a n u n l a da Devlet geliı
       A . a Q . . k . a ve bazı A v r u p a ü l k e l e r i n d e b u a-
                                 l o r i n d e n belediyelere rüzde b e ş o r a n ı n d a pa
                                            j
       iiıaçL. s e ç a m i ş i a r e y ö n e l e n k u r s l a r açrlmış- verilmiş'tir.
       ar. i U i - k Belediyecilik D e r n e ğ i 1968 - 1976
        i
       y i i c . . aı a s ı n d a 700 k a d a r az n ü f u s l u k ü ç ü k Belediyelere devlet p a y l a r ı n d a n d a h a ço
        oek:d_. elerin b a ş k a n l a r ı n a 15 ş e r g ü n süreli öz gelirler s a ğ l a m a k y a r a r l ı olur. Ç a l ı ş a
       A n k a . a ' d a k u r s l a r a ç m ı ş t ı r . A y r ı c a T ü r k i y e belediyeler belde h a l k ı ile işbirliği y a p a r a
       ç a p m d . bölge bölge d i ğ e r i l , ilçe, bucak ve k e n d i g i r i ş i m g ü ç l e r i y l e , h a l k m d a h a fazi
        • öy h isdiye b a ş k a n l a r ı için bölgesel semi­ belediye h i z m e t l e r i n e k a t k ı l a r ı n ı s a ğ l a y a b
        •
       nerle  d ü z e n l e m i ş t i r . B u t ü r t o p l a n t ı l a r bele­ lirler.
        634
   1   2   3   4   5   6   7   8   9