Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Y E R E L    İ D A R E L E R İ N      S O R U N L A R I

                                      Prof. Dr. Nuri TORTOP   Birçok ülkelerde yerel idareleri daha et­ konusu  önemlidir. Temel ilke, bir görevi en
 kin ve güçlü kılmak için önlemler düşünül­  iyi kim yapabilecek ise o görev ona verilme­
 mektedir. Bundan yerel  idarelerin istenilen  lidir.
 biçimde hizmetleri yerine getiremediği anla­    özel kesim, kamu  kesimi arasmda  görev
 mı çıkmaktadır.                  bölüşümü  yirminci yüzyü başında Fransa'da
   Bu idarelerin güçlü olmasının sayısız ya­ çok taı^tışılmış bir konudur. Harpleri ve Eko­
 rarlan vardır. Bu idareler yönetilenlere çok nomik  krizi izleyen yıllarda Belediyeler be­
 yakın, yönetimin temeli ve vatandaşların is­ lediye kasaplıkları, fırınlan ve bakkal dük­
 tekleri ile merkezi idarenin kararlarının kar­ kanları açma yoluna gittiler. Bu müdahale­
 şılaşma noktasını oluştururlar. Yönetime yö­  ler 1791 tarihli ticaret ve sanayi serbestisi
 netilenlere yaklaştırma istek ve iradesi yerel ilkesiyle çatışıyordu. Yargı organlan bu l­
                                                 i
 idareler reformunun  amaçlarından  biridir.  keyi toplumun  kamu yaran  ilkesi ile uzlaş­
 Ancak hızlı şehirleşme ve büyüme nedeniyle   tırmak  istiyordu. Bu nedenle ekonomik te­
 eskiden  olduğu gibi halkın yöneticileriyle  şebbüs, yalnız yerel idarelerin doğal müda­
 örneğin belediye başkanı ile doğrudan görüş­  hale alanma  girmez denildi. Özel kesim ve
 mesi olanağı yoktur. Doğrudan görüşme  ide­  yerel kamu  idarelerinin birlikte çalışabile­
 al olmasma rağmen  işlerin yoğunluğu buna   cekleri amacın yerel kamu yaran  olduğu ka­
 olanak  vermemektedir.              bul edilerek, belediye ve illere geniş, ekono­

                           mik müdahale  hakkı tanındı.
   YEREL  İDARELERİN   GÖREVLERİ
                             Devlet ile yerel idareler arasında görev
   Merkezi  idare ile yerel idare arasında  bölüşümü,  özel kesim, yerel idare arasında
 görev ve yetki bölüşümü uzun süredir tar­  yetki bölüşümü  kadar basit değildi. Kamu
 tışılan bir konudur. Yerel idareler hangi tür kesimi deyince bizde olduğu gibi Fransada
 görevleri yapmalıdır. Bu sorun yerinden yö­  da Devlet, îl. Belediye ve köyler akla geli­
 netim politikasına bağlıdır. Eğer yerel idare­ yordu.
 lerin yetkileri sınırlı ise, sınırlı bir yerinden
 yönetim vardır, öte yandan yetki bölüşümü     TANINAN  İMKÂNLAR
 özel kesim ve kamu  kesimi  yönünden  de
 önemlidir. Kamu idarelerinin kendi  aralann-     Personel
 da ve özel kesimle görev bölüşümü, hangile­    Yerel İdarelerin ellerinde bulunan im­
 rinin hangi görevleri yüklenmesi gerektiği   kânları değerlendirecek  olanlar yönetici ve


                                                 833
   1   2   3   4   5   6   7   8