Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

lAPONYA      YERQ    VERGİ    SİSTEMİ    ve   SORUNLARI

                                        Yazan : Nobuo ISHİHARA
                                      Genel Müdür, Yerel Vergi Bürosu
                                          İçişleri Bakanlığı
                                      Çeviren : Firuz Demir YAŞAMIŞ         Yerel Vergi Sistemi             belediye tütün tüketimi vergisi, elektrik ver­
                                gisi, havagazı vergisi, maden üretimi vergisi,
         Japonya'da  vergilendirme  ikabaca ki   kereste dağıtım vergisi, özel arazi mülkiyeti
                            i
       önemli bölüme ayrılabilir: merkezi hükümet   vergisi, yasa ile düzenlenmemiş olağan ver­
       tarafından alman ulusal vergiler ve bireysel
       yerel birimlerce alman yerel vergiler. So­  gi, ıkaplıca vergisi, işyeri vergisi, şehir plan­
       nuncusu yerel yönetimler için en önemli ge­ lama vergisi, su kullanma ve arazi yararlan­
       lir kaynağı olup bu yönetimlerin gelirlerinin ma vergisi, ortak kullanım vergisi, arazi ge-
       en büyülk kesimini oluşiturur ve ilgili yerel lişitirme vergisi, ulusal sağlık sigortası ver­
       yönetim  türüne göre il vergisi ve belediye gisi.
       vergisi olarak smıflandırüabilir.           Japonya'da  şu anda uygulanmakta  olan
                                vergi sistemi I950'de savaş öncesi vergi sis­
         Aşağıdaki  çizeilge Japonya'daki  yerel
       vergi sistemini göstermektedir:         teminin Shoup  Raporuna  dayalı olarak re­
                                forma tabi tutulması sırasında oluşturulmuş­
         Yerel Vergiler                tur. Savaştan sonra, ülkenin demokratikîeş-
         'II Vergileri                 tirilmesinin bir parçası olarak Japon yerel

         îlds oturanlar vergisi, girişim vergisi,  yönetim  sistemi de esaslı bir reform geçir­
                        i
       taşınmaz mal satın alma vergisi, l tütün tü­ miştir. Columbia Üniversitesi profesörlerin­
       ketimi vergisi, yerel eğlence vergisi, yiyecek den Dr. Shoup başkanlığındaki bir A.B.D. he­
       ve otel vergisi, otomobil vergisi, maden de­ yetinin önerileri uyarınca yerel vergilendir­
       polama  vergisi, avcı kayıt vergisi, sabit de­ me güçlendirilmiştir. Reformun önde gelen
       ğerler vergisi, yasa ile düzenlenmemiş ola­  önceliklerinden biri de ek vergileri kaldır­
       ğan vergi, otomobil saftın alma vergisi, akar­ mak ve belediye vergilerini genişletmek ol­
       yakıt dağıtım vergisi, avlanma vergisi, su  muştur.
       kullanım ve arazi yararlanma vergisi.
                                  Yerel Vergi Gelirlerinin Statüsü
         Belediye Vergileri
                                   1979 mali yılmda Japonya'nın  toplam
         Belediyede  oturanlar vergisi, sabit de­  vergi gelirleri 39 milyar yene ulaşmıştır. Bu­
       ğerler vergisi, küçük taşıt araçları vergisi, nun, 25 milyar yeni (% 64) ulusal vergi ve

       840
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15