Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

z a m a n ı n a rasitlarsa b u s ü r e l e r ara verme­ M a h k e m e l e r i n i n g ö r e v l e r i n e g i r d i ğ i halde,
   n i n sona erdiği g ü n ü izleyen tarihten i t i ­ adlî veya a s k e r î y a r g ı yerlerine a ç ı l m ı ş bu­
   baren yedi g ü n u z a m ı ş sayılır.» ş e k l i n d e d e l u n a n d a v a l a r ı n » ifadesini k u l l a n m a k sure­
   adli tatile m ü n h a s ı r o l m a k ü z e r e dava a ç m a tiyle Y a r g ı yetkisini haiz K u r u l ve Komisyon­
   s ü r e s i y ö n ü n d e n özel b i r h ü k ü m d e k o y m u ş l a r ı metne a l m a m ı ş A s k e r î y a r g ı yerlerine
   b u l u n m a k t a d ı r .             b a ş v u r m a y ı ise ilâve eltmiştir. B u haliyle
                             m e s e l â ; 6785 Sayılı İ m a r K a n u n u n u n 6,7 ve
     Yeni  «îdarî Y a r g ı l a m a U s u l ü K a n u n u » 22 i n c i maddelerine g ö r e Belediye E n c ü m e n ­
   D a n ı ş t a y ve İ d a r i M a h k e m e l e r için dava a ç ­ lerince verilen y ı k ı m k a r a r l a r ı n a k a r ş ı i l k
   ma s ü r e s i n i (60) g ü n ve vergi m a h k e m e l e r i iiiraz merci.î o l a n İ d a r e K u r o ı l l a n a r t ı k dev­
   içinde (30) g ü n k a b u l e t t i ğ i n e g ö r e s ü r e he­ reden ç ı k m ı ş t ı r . Y i n e 5442 sayılı İl İ d a r e s i
   s a b ı n d a y u k a r ı d a k i h e s a p l a m a l a r ı n aynen K a n u n u n u n İl İ d a r e K u r u l l a r ı n a b a z ı i p t a l
   göz ö n ü n d e t u t u l m a l a r ı gerekir. Y a n i (60) d a v a l a r ı n ı inceleme ve k a r a r a b a ğ l a m a s ı n a
   g ü n ü i k i ay, (30) g ü n ü n bir ay o l d u ğ u şek­ i m k â n veren (62) i n c i maddesi de İ d a r î Yar­
   l i n d e k i b i r y a n ı l g ı y a d ü ş ü l m e m e l i d i r . g ı l a m a U s u l ü K a n u n u n u n b u maddesi k a r ­
                             ş ı s ı n d a y ü r ü r l ü k t e n k a l k m ı ş t ı r . A n c a k y a n ­
     Yeni d ü z e n l e m e l e r d e d i k k a t edilecek hu­ lış a n l a m a y a m e y d a n v e r m e m e k için he­
   suslardan  biriside görevli o l m a y a n yerlere men tasrih edelim k i y ü r ü r l ü k t e n k a l k a n
   b a ş v u r m a m a k t ı r . Evvelce 521 sayılı k a n u n u n sadece İl İ d a r e K u r u l l a r ı n a İ p t a l d a v a s ı yet­
   m e r ' î b u l u n d u ğ u zamanda Temyiz ve İ t i r a z kisi veren maddedir. Y o k s a İ d a r e K u r u l l a r ı
   K o m i s y o n l a r ı i d a r î y a r g ı merci'i k a b u l edil­
   m i ş ve b u k a n u n u n 68 inci maddesi D a n ı ş - k a l k m a m ı ş t ı r . B u K u r u l l a r İ d a r i ve istişarî
                             f o n k s i y o n l a r ı n ı ifaya d e v a m edeceklerdir.
   t a y m g ö r e v i n e g i r e n u y u ş m a z l ı k l a r h a k k ı n ­ Sadece Y a r g ı f o n k s i y o n l a r ı sona e r m i ş t i r .
   da b u K o m i s y o n l a r a veya adlî Y a r g ı merci­ M e m u r i n M u h a k e m a t e n c ü m e n i sıfatiyle,
   lerine a ç ı l a n d a v a l a r ı n g ö r e v n o k t a s ı n d a n m e m u r l a r h a k k ı n d a L ü z u m u - M u h a k e m e ve­
   reddi halinde, b u hususitaki k a r a r l a r ı n ve ya Men'i- M u h a k e m e k a r a n v e r m e g ö r e v l e ­
   b u n l a r a k a r ş ı k a n u n yolları varsa, s ü r e s i r i n i n d e v a m edeceği de tabi'îdir.
   içinde o l m a k şartiyle, b u yollara b a ş v u r u l ­
   m a s ı ü z e r i n e , verilen k a r a r l a r ı n tebliği t a r i ­
   h i n d e n i t i b a r e n otuz g ü n içinde D a n ı ş t a y a İ d a r e ve V e r g i M a h k e m e l e r i n i n k u r u ­
   dava açılabileceği, b u mercilere b a ş v u r m a l u ş l a r ı n ı n , k a n u n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e n iftiba-
   t a r i h i n i n , D a n ı ş t a y a m ü r a c a a t tarihi o l a r a k ren altı ay z a r f ı n d a g e r ç e k l e ş m e s i g e r e k t i ğ i ­
   k a b u l edileceğini a m i r b u l u n m a k t a i d i . ne g ö r e 20 T e m m u z 1982 de b u s ü r e d o l m a k ­
                             tadır. Ş u h a l d e b u m a h k e m e l e r i n k u r u l u p işe
     İ d a r î Y a r g ı l a m a U s u l ü K a n u n u n u n 9 u n ­ b a ş l a m a l a r ı ile İ t i r a z ve Temyiz K o m i s y o n ­
   cu maddesi de b u k o n u y u d ü z e n l e m i ş fakat ları tarihe k a r ı ş a c a k ve y u k a n d a z i k r e t t i ğ i ­
   « Ç ö z ü m l e n m e s i D a n ı ş t a y ı n , İ d a r e ve V e r g i miz h ü k ü m l e r i ş l e m e y e b a ş l a y a c a k t ı r .

             TÜRK  BELEDİYECİLİK  DERNEĞİNİN   YENİ    YAYINLARI
           1 - BELEDİYE ZABITA  PERSONELİ  VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
             (ÇIKTI) 400.- TL.
           2 — DEVLET MEMURLARI   KANUNU  VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
             (ÇIKTI) 700.— TL.
             En son değişildikleri ile
           3 — BELEDİYE  GELİRLERİ  KANUNU   ve İLGİLİ TAMİMLER   ile
             AÇIKLAMALAR  500.— TL.

              Yayınlanan Kitaplar Türk Belediyecilik Derneğinden ödemeli
           olarak istenebilir.


                                                   775
                                                 Mİ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14