Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

l a r a k a r ş ı a ç ı l a c a k d a v a l a r m i l k derece m a h ­ bendine g ö r e D a n ı ş t a y d a i p t a l d a v a s ı a ç m a ­
  kemesi  o l a r a k D a n ı v t a y c a g ö r ü l e c e ğ i belir­ sı gerekecektir.
   tilmiştir. B a k a n t a s a r r u f l a r ı yer a l m a d ı ğ ı n a D ü z e l t m e ve ş i k â y e t talebi hazine veya
  g ö r e d e m e k k i her h a n g i bir b a k a n ı n tek ba­ Özel İ d a r e gelirlerine i h ş k i n de olabilir. B u
  ş ı n a y a p t ı ğ ı 'tasarrufa k a r ş ı y e t k i l i İ d a r e takdirde hazine gelirlerinde ş i k â y e t y o l u ile
  mahkemesi  nezdinde  iptal d a v a s ı açılabile­ m ü r a c a a t m e r c i ' î M a l i y e B a k a n l ı ğ ı , Özel İ d a ­
  cektir. Fakat D a n ı ş t a y ı n i l k derece mahke­ re Gelirlerinde ise V a l i l i k l e r d i n B ü t ü n bun-
   mesi olarak g ö r e c e ğ i davalara ait 24 ü n c ü
                                     reddine
                                               tasarruf­
  m a d d e n i n b i r i n c i f ı k r a s ı n ı n (j) bendinde l a n n ş i k â y e t i n z ı g a m m d a m ü t e a l l i k D a n ı ş t a y d a
                                          y i n e
                                 i p t a l i
                            l a r ı n ı n
   «Vergi u s u l k a n u n u g e r e ğ i n c e ş i k â y e t y o l u dava a ç ı l m a s ı gerekir. Ç ü n k i bahse k o n u
  iJe vergi d ü z e l t m e taleplerinin reddine iliş­ olan (j) bendi h i ç b i r a y n m y a p m a d a n «Ver­
  kin işlemlere» k a r ş ı a ç ı l a c a k d a v a l a r ı n d a gi Usul K a n u n u g e r e ğ i n c e ş i k â y e t y o l u ile
  D a n ı ş t a y d a ç ö z ü m l e n e c e ğ i belirtilmiştir.
                            vergi d ü z e l t m e t a l e p l e r i n i n reddine ilişkin
                            işlemleri» i l k derece m a h k e m e s i o l a r a k i n ­
     213 sayılı V e r g i Usul K a n u n u n u n 116 ve celeme ve k a r a r a b a ğ l a m a g ö r e v i n i D a n ı ş t a -
  m ü t e a k i p m a d d e l e r i n i n d ü z e n l e d i ğ i b i r ya y ü k l e m i ş t i r . D i k k a t bujrurulursa ş i k â y e t
   «Vergi h a t a l a r ı n ı d ü z e l t m e » m ü e s s e s e s i var­ merci'î o l a r a k ta B a k a n veya V a l i denme­
  dır. 117 i n c i madde hesap h a t a l a r ı n ı n , 118 miş, merci o l a r a k Baikanlık ve V a l i l i k g ö s ­
  inci maddede V e r g i l e n d i r m e h a l t a l a r ı m n ne­ terilmiştir. Y a n i b u haliyle ş i k â y e t i n r e d d i
  lerden ibaret b u l u n d u ğ u n u tadat e t m i ş t i r . t a s a r r u f u n u b a k a n a veya Valiye atfetmek
  Bu h a t a l a r resen vergi dairesince veya m ü ­ m ü m k ü n değildir. B u b a k ı m d a n Y a s a k o y u ­
  kellefin y a z ı ile talebi ü z e r i n e , ilgili vergi c u n u n b u hususa n i ç i n b u derece ö n e m at­
  dairesi m ü d ü r ü n ü n k a r a n ile düzeltilir. Ha­ fettiğini ve a y r ı c a l ı k t a n ı d ı ğ ı n ı i z a h etmek
  t a n ı n m ü k e l l e f aleyhine y a p ı l m ı ş o l m a s ı ha­ m ü m k ü n değildir.
  linde, fazla vergi d ü z e l t m e fişine d a y a n ı l a ­
  rak t e r k i n ve tahsil o l u n m u ş ise m ü k e l l e f e B u d u r u m d a belediye i ş l e m l e r i n d e n m ü ­
  reddolunur.  D ü z e l t m e istekleri reddolunan- tevellit u y u ş m a z l ı k l a r için d a v a y o l u n a b a ş ­
  lar 124 ü n c ü maddeye m ü s t e n i d e n ş i k â y e t v u r u l m a d a m ü r a c a a t mercileri d e ğ i ş i k l i k
  yolu ile M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n a m ü r a c a a i t ede­ arzetmektedir.
  bilir. Belediye V e r g i ve h a r ç l a r ı h a k k ı n d a k i
  d ü z e l t m e l e r d e a y n ı usule tabidir. Yalnız 124 Şöyleki :
  ü n c ü maddeye g ö r e belediye gelirleri hak­  a)  Belediyelerdeki K a m u g ö r e v l e r i n e
  k ı n d a ş i k â y e t m e r c i i belediye b a ş k a n l ı ğ ı d ı r . ait m e v z u a t t a n d o ğ a n veya m e m u r h u k u ­
  Meselâ, y e r l i f i l i m g ö s t e r e n b i r sinema işlet­ k u n d a n , yahutita İ m a r m e v z u a t ı n ı n , k ı s a c a ,
  mecisine (2464) sayılı belediye Gelirleri K a ­ belediye g e l i r l e r i n d e n m ü t e v e l l i t o l a n l a r
  n u n u n u n 21 inci maddesine g ö r e Gayrisafi m ü s t e s n a o l m a k ü z e r e , belediye m e v z u a t ı n ı n
  h a s ı l a t ı n % 20 si o r a n ı n d a e ğ l e n c e vergisi ta­ t a t b i k a t ı n d a n m ü t e v e l l i t o l a n u y u ş m a z l ı k ,
  h a k k u k ettirilmesi gerekir. Y a b a n c ı filimler- ister iptal d a v a s ı , isterse t a m y a r g ı d a v a s ı ,
  de b u nisbet % 50 dir. Ş a y e t belediye gelir n i t e l i ğ i n d e olsun, b u n l a r ı n ç ö z ü m ü i l k dere­
  servisi nisbeti y a n l ı ş u y g u l a m ı ş , yerli filme ce m a h k e m e s i o l a r a k Belediyenin y a r g ı ç e v ­
   % 20 yerine % 50 e ğ l e n c e vergisi t a h a k k u k resinde b u l u n d u ğ u idare m a h k e m e s i n e ait­
  e t t i r m i ş ise 213 Sayılı V e r g i U s u l K a n u n u ­ tir.
  n u n 117 inci ma<ldesine g ö r e vergi nisbetin- b) Belediye V e r g i , resim ve h a r ç l a r ı ile
  de y a p ı l a n b u h â t a n ı n d ü z e l t i l m e s i gerekir, benzeri y ü k ü m l ü l ü k l e r i ile ( k a m u h u k u k u ­
  Belediye V e r g i Dairesi M ü d ü r ü m ü k e l l e f i n na m ü s t e n i t hizmetler dolayisiyle a l m a n ü c ­
  bu talebini reddederse m ü k e l l e f ş i k â y e t mer­ retlerde dahil) b u n l a r a ilişkin zam ve ce­
  cii olarak Belediye B a ş k a n ı n a b a ş v u r u r . zalar ile tarife u y u ş m a z l ı k l a r ı n d a n m ü t e v e l ­
  O n u n d a reddetmesi halinde Belediye B a ş ­ lit u y u ş m a z l ı k l a r için i l k derece m a h k e m e s i
  k a n l ı ğ ı n ı n b u tasarrufu aleyhine Y e n i Da­ olarak belediyenin y a r g ı ç e v r e s i n d e b u l u n ­
  n ı ş t a y k a n u n u n u n 24 ü n c ü maddesinin (j)
                            d u ğ u V e r g i Mahkemesine, b a ş v u r u l m a s ı ,

                                                  773
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12