Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

nince yıkım karan  verilmiş bulunan veya-   riyle ilk derecede Danıştayda   görüleceği
      hutta belediye memuru  iiken kanunsuz ola­   olanlar dışında kalan iptal davalarını, ta^'U
      rak görevinden  alman  veya haksız  yere   yargı davalarını, genel hizmetlerden birinin
      terfi ettirilmediği kanısında olan Hataylı   yürütülmesi  için yapılan idarî sözleşmeler­
      bir vatandaşın Adana İdare Mahkemesi  nez-   den dolayı taraflar arasmda çıkan uyuşma.v
      dinde dava açması gerekir. Çünki, Hatayda   lığa ilişkin davaları ve özel kanunlarda Da-
      vergi  mahkemesi   kurulmuş  fakat  İdare   nıştayın görevli olduğu belirtilen ve idari
      Mahkemesi  kurulmamış,  Hatay  ve İçel İlle­ yargılama  Usulü Kanunu  ile İdare mahke­
      ri Adanadaki  İdarî  Mahkemesinin   yargı   melerinin görevli küınmış bulunduğu  dava­
      çevresine dahil edilmişlerdir. Ancak Hataylı  ları, çözümleme görevini İdare Mahkemeleri­
      Vatandaş  Adanaya  gelmedende,  dava dilek­   ne vermiştir.
      çesini Adana  İdare Mahkemesine  gönderil­     Vergi Mahkemelerinin   görevlerine iliş­
      mek üzere, Hataydald Asliye Hukuk Mahke­    kin, 6 ıncı maddenin birinci bendinde ise
      mesine  vermek suretiyle davasını  açabilir.  genel bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve
       521 sayılı mülga  Danıştay  Kanunu  yet­   köylere ait vergi, resim, harçlarla benzeri
       kili mercie (Danıştaya) gönderilmek  üze­   malî yükümler  ve bunlara ilişkin zam ve
       re Mahallî Mülkiye  Amirlerine  dilekçe­   cezalar ile tarife uyuşmazhklarını, çözümler
      lerini verebileceklerini amir idi. Yeni dü­  denilmektedir.
      zenlemeler  ile Mahalli Mülkiye  Amirleri     Bu maddelerde,  karışıklığı önleme bakı­
      devreden  çıkmıştır. Onların yerine Asliye   mından  dikkat edilmesi gereken husus  şu­
      Hukuık  Mahkemeleri  ikame  edilmiştir. Bu   dur;
      yeni düzenlemenin  getirdiği önemli yenilik­    5 inci madde iptal davalarını çözümle­
      lerden biridir.                  me görevini İdari Mahkemelere verdiği hal­

         Yeni kurulan idarî yargı makanizması,   de, 6 ıncı maddede, iptal davası niteliğinde
      şimdiye kadar yürlüıkte olan sistemden çok   olmalarına rağmen,  tarife uyuşmazlıklarmı
      farkh bir durum ortaya çıkarmıştır. Bu gü­  çözümleme  görevini vergi  mahkemelerine
      ne kadar İptali davalarına konu teşkil eden  tanımıştır.
      uyuşmazlıkları  inceleme ve karara bağlama     2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununda
      yetkisi (5442 sayılı İl İdaresi kanununun 62 yer alan bazı, vergi, harç ve ücretler için,
      inci maddesindeki pek sınırlı yetki dışında)  en alt ve en üst sınırları aşmamak şartiyle.
      Damştaya  ait iken. Yeni kurulan Bölge İda­ Belediye Meclislerince tarifeler düzenlenece­
      re Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri  ve Ver­   ği mezkûr kanunun  96 ıncı maddesi gereği­
      gi Mahkemelerinin  kuruluşu  ile durum çok   dir. Bu tEirifelere karşı açılacak davalarda,
      değişmiştir. Bu bakımdan yetkili mahkeme­    iptal davasıdır. Demekki Kanun koyucu  ip­
      den başkasına başvurma  hataları fazlasiyle  tal davalarını çözümleme yetkisini, ilk dere­
      vaki olacaktır. Bunun önlenmesinin  birinci   cede, genel olarak İdare Mahkemelerine gö­
      çaresi bu mahkemelerin  görevlerine ilişkin   rev olarak vermiş ik;en, tarifeler hakkında
      2576 sayılı Bölge İdare Maiıkemeleri, İdare  açılacak ipital davalarını çözümleme yetki­
      Mahkemeleri  ve Vergi Mahkemelerinin, Ku­   sini, tefrik etmiş, bunları vergi maiıkemele-
      ruluş ve Görevleri HakkındaJki Kanunun 5,6   rine bırakmıştır.
      ve 8 inci maddeleriyle 2575 Sayılı Danıştay    Yine bu maddelerin karşılaştırılmasında
      Kanununun   l]k derece mahkemesi  olarak   dikkati çeken husus 5 inci maddenin ilk fık­
      Danıştayda  görülecek  davalara ilişkin 24  rasında, vergi uyuşmazlııkları ile İlk derece
      üncü maddesi  muhtevalarım  iyi okumak ve   Danıştayda  çözümlenecek  olanlar dışındaki
      kavramak  gerekir.                iptal davalarım çöznümleme yetkisinin İdare
         Danıştay Kanununun  bu maddesinde  İlk   mahkemesine  bırakılmasıdır. Danıştay  Ka­
      derece mahkemesi  olarak Danıştayda görü­   nununun  24 üncü maddesinin  Birinci fıkra­
       lecek davalar sayılmış, 2576 nm İdarî mah­  sının (a) bendinde Bakanlar Kurulu Karar­
      kemelerin  görevlerine ilişkin 5 inci maddesi  larına, (b) bendinde müşterek kararname­
      ise bu mahkemelerin,  vergi uyuşmazlıkîa-    lere, (c) bendinde Başbaikanca alınan karar-


       772
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11