Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

nimsenmiş, yukarıda  zikredilen İl mer'kezle-  k u uygulamasından  mütevellit uyuşmazlık­
 rinden maada,  Afyon, Balıkesir, Bolu, Ço­  ların herbirinin ayrı bir idare mahkemesin­
 rum, Denizli, Elazığ, Hatay, İçel, Kocaeli, Or­ de, yine Gelir Vergisi, Emlâk vergileri ve
 du, Tekirdağ İl merkezlerinde de birer vergi G ü m r ü k resimlerinden mütevellit uyuşmaz­
 mahkemesi  kurulmuştur.  Böylece  Türkiye-   lıkların a y n ayrı vergi mahkemelerinde top­
 nin 67 vilâyetinden 33 ünde vergi mahke­   lanması daha sıhhatli i r inceleme ve karara
 mesi teşkilâtı bulunacaktır. Vergi konula­   bağlamada  daha olumlu bir sonuç verebilir.
 rında ihtilâfların fazla oluşu daha geniş bir Pek tabi'î coğrafi alan veya idarî ünitede
 teşkilâtlanmayı zorunlu kılmıştır. İdarî Mah­ gözönüne  aimmak  suretiyle karma bir sis­
 kemeler kuruluşunda  olduğu gibi vergi mah­  tem kurulabilir. Meselâ, Istanbulun  Büyük
                                        i
 kemelerinde  de bir kısım i l merkezlerinde  Ada, Kartal ve Kadıköy lçelerinin gelir ver­
 birden fazla Vergi mahkemesi kurulmuştur.   gisi uyuşmazlıklarmm  çözimıü  bir mahke­
 Bunların adedi  İstanbulda 15, Ankarada 7,  meye  verilir, emlâk vergileri uyuşmazlıkları
 İzmirde 5, Adana, Bursa, Eskişehir, Hatay,  diğer bir mahkemede  tetkik ve karara bağ­
 İçel, Konya İlleri merkezlerinde i k i . Diğer­ lanır. Zira çağımızda ıtoplumların kazandık­
 lerinde birden ibarettir.             ları, vüs.at, işlerin niceliği ve niteliği ihtisa­
                           sa dayanan  bir örgütlenmeyi zarurî kılmak­
   Burada  önemli husus birden fazla İdare   tadır. Ayrıca mevzuatın miktarı ve çeşidi de
 veya Vergi Mahkemesi  kurulmuş  bulunan    yüksek bir h u k u k ç u n u n dahî kavrayamaya-
 tl merkezlerindeki bu mahkemelerin  yargı   cağı miktara ulaşmıştır.
 çevrelerini tesbitte hangi ölçüye itibar edile­
 ceği hususudur. Adlî Yargıda yargı çevrele­    İdarî Yargı alanındaki b u yeni örgütlen­
               i
 rinin tayininde genelliıkle darî taksimat üni­ mede özellikle i k i husus üzerinde dikkatle
                      i
 teleri kriteri esas almmaktadır. Tek r darî   durulması gerekir.
                     i
                       i
 Mahkeme  kuruluşu  öngörülen  ve çevre l ­
                                      başvurulacak
                                   birisi
                             Bunlardan
                                              makam
 lerden bazılanda bunun yargı çevresine da­   ve mecri mes'elesi, diğeride dava açma süre­
 hil edilmiş olanlar için problem yoktur. Adlî sidir. Bu hususlar belediyelere ilişkin çeşitli
 yargıdaki  ölçü bunlar içinde  geçerlidir.
 Cİnemli olan bir l merkezinde birden ziyade   uyuşmazlık  türleri yönünden de önem  arz
          i
 idare mahkemesi  veya vergi mahkemesi ku­   etmektîedir.
 rulması halinde bunların yargı çevrelerinin     2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanu­
 besbiti hususudur.  Vergi  malhkemeleriyle    nunun 4 üncü maddesine göre m ü r a c a a t ma­
 İdarî mahkemelerin  durumlarıda   birbirin-   kam ve merci'inde genel ilke, Danış'tay veya
 ien farklıdır. Vergi mahkemelerinin  yargı   ait oldukları  Mâhkeme   Başkanlıklarına
 çevrelerinin tesbitinde kaldırılmış olan mu-  başvurmadır.  Ancak dare  ve Vergi mahke­
                                      İ
 i'azzaf ve gaynmuvazzaf itiraz komisyonla-   mesi bulunmayan yerlerde dava   dilekçeleri,
            i
 -ındaki iş hacmi ile lgili bilgilerden yarar- görevli ve yetkili Mahkemeye  gönderilmek
  anmak  mümkündür.   Bunlar birer  karine   üzere. Asliye Hukuk Hakimliğine  Yabancı
 jlarak değerlendirilecektir. Hatta Vergi dai-  memleketlerde  ise Türk  Konsolosluklarına
 -esi Müdürlüklerinin Faaliyet alanlarıda bir  verilecektir. Bu duruma göre belediye adına
 triter olarak alma bilir. Ancak, kanımızca,   tahakkuk ettirilen Meslek Vegisi veya eğlen­
  raxgi çevresi tesbitinde fizikî yer, alan esası ce Vergisi veyahutda tellâllık harcı hakkın­
  gerine Danıştaydaki görev a y n m ı gibi bir h­ da kendisine ihbarname ebliğ edilen meselâ
                       i
                                        t
  tisaslaşma esasına dayandırılması daha ağ-   Hataylı bir mükellef, Hatayda vergi mahke­
                      s
  ıklı ir uygulamaya olanak  sağlaması yö-   mesi bulunduğu için, doğrudan o vergi maJı-
  lünden düşünülmesi  gereken bir husustur,   kemesi  başkanlığına müracaatla   davasını
  v^eselâ, İstnbul, Ankara ve zmir gibi müte-  açacaktır. Buna  mukabil, vergi, harç ve
                İ
  ıddit idare mahkemesi, vergi  mahkemesi    ücretler dışında her hangi bir belediye işle­
  curuluşu bulunan  i l merkezlerinde kamu    mine karşı, meselâ, ruhsatsız veya ruhsalla
  •jersonelinin hukukundan veya İmar Huku­
                           aykırı inşaatı dolayisiyle belediye encüme-
                                                 771
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10