Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

İdari   Yargı   âtaaında     Gerçekleşen       Yeni   Düzenlemeierin


      Dova   Açma    ^^^'''"1   ve  Süre   Yönünden      - Belediye


      UYuşmazlıklarını        İlgilendiren,     Hükümleri

                                          Yazan  : Osman MERİÇ        1961 Anayasası, idarî yargı yönünden_    Resmî Gazete  ilede İdare Mahkemelerinin
      alt derece maMcemelerinin  kuruluşunu  ön­   ve Vergi Mahkemelerinin kurulacağı iller ve
      görmesine rağmen,  şimdiye kadar askıda ka­   yargı çevreleri belirtilerek yayımlanmıştır.
      lan bütün yurt sathma şamil İdare ve Vergi    Bölge İdare Mahkemeleriyle, İdare Mah­
      Mahkemeleri  kuruluşları  20.1.1982 gün ve   kemelerinin kuruldukları iller ile yargı çev­
      2576 sayılı kanunxm kabulü ve yayımlanma­   releri aynıdır.
      sı ile gerçekleşmiş bulunmaktadır.
                                  Yukarıda  zikrettiğimiz il merkezlerin­
        Kanunun  geçici birinci maddesi, İçişleri, den 19 adedinde sadece birer İdare Mahke­
                                                i
      Maliye Bakanlıkları ile Gümrük  Ve  Tekel   mesi kurulmasına  mğmen.  üç l merkezinde
      BaJcanlığınm da görüşünü aldıktan sonra, bu  birden fazla idare mahıkemesi kurulmuştur.
      mahkemeleri kurma   yetkisini Adalet Bakan-   Bunlarda İstanbul, Ankara ve İzmir'dir.
      lığma tanımıştır. Adıgeçen Bakanhk, bunla­
      rın kuruluşlarını, yargı çevrelerini ve tüm    İstanbul ve Ankarada  kurulan  idare
      yurltta göreve başlayacakları tarihi resmî   mahıkemesi  adedi altışar, İzmirde ise ikidir.
      gazetede ilân edecektir.              Diğer İl merkezlerinde ise birer adet idare
                                mahkemesinin  kuruluşu  ile iktifa olunmuş,
                                hatta onlara civar olan illerden bazıları bu
        Adalet Bakanlığı 22 İl merkezinde. Bölge  mahkemelerin  yargı çevresine dahil edilmiş­
      İdare Mahkemesi  kurulmasmı  öngörmüş  ve   lerdir. Meselâ Eskişehir İdare Mahkemesi­
      bu husus 4.2.1982 gün ve 17595 sayılı Resmî nin kaza çevresine Afyon, Bilecik ve Kütah­
      Gazetede ilân edilmiştir. Bu İller, Adana, An­ ya illeri, Gaziantep İdare  Malıkemesinin
      talya, Aydm, Bursa, Diyarbakır Edirne, Er­   kaza çevresine Adıyaman,  Kahraman  Ma-
      zurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir  raş ve Urfa illeri, Samsun İdare mahkeme­
      Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya,   sinin kaza çevresinde Amasya,  Çorum  ve
      Samsun,  Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak   Sinop illeri dahil edilmişlerdir.
      illeridir.
                                  Vergi mahkemelerinin  kuruluş  yerleri
        Bu defa, 21.3.1982 gün ve 17640 sayıh  bakımından  ise daha yaygın bir sistem be-


      770
   1   2   3   4   5   6   7   8   9