Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

BELEDİYE  BA§KANLAR1  MİSAFİRHANESİ   YENİDEN

                      HİZMETE  AÇILDI           Ankara Selanik Caddesi 57 numara'da, Derneğimizin Belediye baş­
          kanları için inşa ettirdiği misafirhane binamız 1.7.1981 tarihinde işlet­
          meye açılmış idi. Kış aylarında ısıtma güçlüğü ve müşteri gelirlerinin gi­
          derlerimizi karşılamaması nedeniyle geçici olarak 15 - Nisan -1982 gü­
          nüne kadar kapatmıştık. Şimdi yeniden açılmıştır. 70 yataklı misafirha­
          nemizde yatak ücretleri, Belediyelerimize bir sosyal yardım için kâr
          gözetilmeden. Giderler, malzeme ve mefruşat amortismanı nazara alı­
          narak tek yatak ücretleri 300 TL. olarak tesbit edilmiştir.

            Misafirhanede yatacak belediye başkanlarının - Derneğimiz üyesi
          olmaları, yıllık aidat ve abone bedellerini süresi içerisinde ödemiş
          bulunmaları gereklidir.


            Belediye başkanlarının mahalli mülki âmirlikten veya derneğimiz­
          den alacakları kimlik kartlarını, Eşleri için evlenme cüzdanlarını'. Ço­
          cukları için nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri. Belediye başkanları ile
          birlikte gelecek belediye personeli kendi belediye başkanlığından ala­
          cakları fotoğraflı kimlik belgelerini, resepsiyon memuruna vererek kayıt
          işlemlerini  yaptıracaklardır.

            Bilgilerinize sunulur.                         •           T. B.D.

          Misafirhane Telefonları :
            189840 - 189841


          Adres : Selânik Cad. No : 57
   1   2   3   4   5   6   7   8