Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

BELEDİYE

          K A N U N U N D A K İ                       SON

                 DEĞİŞİKLİKLER                                            Cengiz BULUT
                                            Mahalli İdareler
                                            Genel Müdür  Yard.
        Bilindiği gibi 12 Eylül Oumhuriyeti Koru­   sında ve 1580 sayılı Kanunun diğer hüküm­
      ma  ve Kollama  Harekâtmdan  sonra  Milli   leri ile birlikte 3rürütülmesinde bazı şorunlar
      Güvenlik  Konseyi tarafından  öncelikle ele   ortaya çıkmış, bu sorunları  giderebilmek
      alman  konxxlardan birisi de belediyelerin du­ amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yeni
      rumu  olmuştu. 25 Eylül 1980 tarihinde, yani bir kanun tasarısı hazırlanarak  Bakanlar
      12 Eylül Harekâtından  13 gün sonra kabul   Kuruluna  sunulmuştu.  Bakanlar  Kurulun­
      edilen 2303 sayılı Kanunla :           ca görüşülen ve Başbakanlık tarafından 29
                                Mayıs 1981 tarihinde Millî Güvenlik Konse­
        — Mevcut  belediye meclisleri feshedil­  yine sunulan ıtasarı, Konsejdn 18 Ağuötos
      miş ve belediye başkanlan  görevden  alın­   1981 tarihli toplantısında kabul edilerek ka­
      mış,                        nunlaştı.

        — I Yeni belediye meclisleri üyeleri se­   20 Ağustos 1981 tarih ve 17434 sayılı Res­
      çilinceye kadar kanunlarla İrelediye meclis­  mi Gazete'de yayınlanarak  yürürlüğe giren
      lerine verilen görevlerin, 1580 sayılı Beledi­ 2508 sayılı «1580 Sayılı Belediye Kanununa
      ye Kanununun  88 nci maddesinde  sayılan   2303 Sayılı Kanunla Eklenen  Geçici 3 ncü
      daire başamirlerinden oluşan bir kurul tara-   Maddenin  Değiştirilmesine ve Bu  Kanuna
      fmdan  yürütülmesi öngörülmüş,          3 Geçici Madde Eklenmesine  Dair  Kanun»
                                ile 1580 sayılı Belediye Kanununa 2303 sa­
        — Görevden  alınan belediye başkanla-   yılı Kanunla eklenen geçici 3 ncü madde de­
      nnm  yerlerine kimlerin ne şekilde atana­   ğiştiriliyor ve ayrıca bu kanuna 3 geçici mad­
      cakları tesbit edilmişti.            de daha ekleniyor.

        Aradan  geçen zaman içerisinde, bu ka­    Yeni kanunun  1 nci maddesi ile 25.9.1980
      nunla getirilen yeni hükümlerin uygulanma­   gün ve 2303 sayılı Kanununun geçici 3 ncü

      776
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15