Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

A Y L I K      I L I M    V E   M E S L E K       D E R G İ S İ .

                       İ Ç İ N D E K İ L E R


      Belediye Başkanları Misafirhanesi Yeniden Hiz­
      mete Açıldı   '                 T.B.D.              769

      İdari Yargı Alanında Gerçekleşen Yeni Düzenle­
      melerin Dava Açma Merci'i ve Süre Yönünden
      Belediye Uyuşmazlıklarını İlgilendiren Hükümler Osman MERİÇ           770
      Belediye Kanunundaki Son Değişiklikler ............ Cengiz BULUT        776

      Türk Mutfağı Yozlaşmaktan Kurtarılmalıdır    Selahattin ÇORUH         782
      Evli Olmayan Çiftler Sorımu           Eddi  BELLANDO         787

      Halkla İlişkiler ve Görüntü Yaratma      Nadide KANTAR  ..       788
      Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar      Muzaffer  AKALIN         791
          T O R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K       D E R N E Ğ İ

         Y I L i 38          M A Y I S 1982         S A Y I : 439
   1   2   3   4   5   6