Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

34   SAYftl    Umm          2561   SAYILI    KANUNA





                                            Cengiz BULUT
                                           İçişleri B a k a n l i ğ ı
                                         M a h . İd. G n . M d . Y r d .

     12 E y l ü l C u m h u r i y e t i K o r u m a ve Kolla­ lerin h a l k a yeterli ö l ç ü d e g ö t ü r ü l e r n e m e s i n e
   m a H a r e k â t ı n d a n sonra M i l l i G ü v e n l i k Kon­ ve k o n t r o l ü n a k s a m a s ı n a neden o l d u k l a r ı
   seyinin  belediyelerimizi  ilgilendiren çok   g e r e k ç e s i y l e b u n l a n n S ı k ı y ö n e t i m Komultan-
   ö n e m l i t a s a r r u f l a r ı o l m u ş , b u a l a n d a y ı l l a r ı n l ı k l a r ı n m koordinesinde ve o n l a r ı n emrede­
   i h m a l i n i g i d e r m e k i s t e r m i ş ç e s i n e peş- cekleri b i ç i m d e anaibelediyelere b a ğ l a n m a s ı ­
   peşe k a n u n l a r ç ı k a r ı l m ı ş t ı r : 2303 sayılı na i m k a n veren M i l l i G ü v e n l i k K o n s y i n i n
   «3-4.1930 g ü n ve 1580 Sayılı Belediye K a n u ­ 34 sayılı K a r a n d o ğ r u l t u s u n d a ş i m d i y e ka­
   n u n a Ek K a n u n » , 2380 sayılı «Devlet V e r g i dar 26 ilde t o p l a m 143 belediye ve 168 k ö y
   G e l i r l e r i n d e n Belediyelere ve İl ö z e l İ d a r e ­ tüzel kişilikleri k a l d ı r ı l a r a k y a k ı n ı n d a bu­
   lerine Pay Verilmesi Halkkmda K a n u n » , 2464 l u n d u k t a n anabelediyelere b a ğ l a n m ı ş i d i .
   sayılı »Belediye Gelirleri K a n u n u » ve 2508 A n ı l a n k a r a r ı n h u k u k i niteliği ile u y g u l a m a ­
   sayılı «1580 sayılı Belediye K a n u n u n a 2303 dan d o ğ a n a k s a k l ı k l a r k o n u s u n d a İller ve
   Sayılı K a n u n l a Eklenen Geçici 3 n c ü Madde­ Belediyeler D e r g i s i n i n b u n d a n ö n c e k i sayı­
   n i n D e ğ i ş t i r i l m e s i n e ve B u K a n u n a 3 Geçici l a r ı n d a S a y ı n O s m a n M e r i ç ve S a y ı n F i k r i
   Madde  Eklenmesine  D a i r K a n u n » gibi... 4 G ö k ç e e r ' i n ç o k d e ğ e r l i y a z ı l a n ç ı k t ı ğ ı n d a n
   A r a l ı k 1981 t a r i h i n d e belediyelerle ilgili bu b u k o n u y u t e k r a r d e ş m e k istemiyoruz. Esa­
   k a n u n l a r zincirine yeni b i r h a l k a eklendi: sen u y g u l a m a d a k i a k s a k l ı k l a r ve b u aksak-
   2561 sayılı « B ü y ü k Ş e h i r l e r i n Y a k ı n Çevresin­ l ı k l a n n y a r a t t ı ğ ı s o r u n l a r h e m G e n e l k u r m a y
   deki Y e r l e ş i m Y e r l e r i n i n Anabelediyelere B a ş k a n l ı ğ ı n ı n h e m de bizzat S ı k ı y ö n e t i m
   B a ğ l a n m a s ı H a k k ı n d a K a n u n » . K o m u t a n l ı k l a r ı n ı n konu3ru yeniden ele ala­
                             r a k d ü z e l t m e l e r i n i gerektirecek b o y u t l a r a
     8 A r a l ı k 1981 t a r i h ve 17538 sayılı Res­
                                                   da
                                    d e ş m e k t e
                                               y a r a r
   mi Gazetede y a y ı n l a n a r a k y ü r ü r l ü ğ e giren u l a ş u ı ğ m d a n , Y a z ı m ı z ı n p r a t i k b i r b a ğ l a n t ı l a ­
                                          sonunda
                             g ö r m ü y o r u z .
   b u k a n u n M i l l i G ü v e n l i k K o n s e y i n i n 34 sayv r ı n son d u r u m u n a t e k r a r d ö n m e k ü z e r e şim­
   lı K a r a r ı n ı n u y g u l a m a e s a s l a r ı n ı belirliyor d i l i k yasa h a k k ı n d a a y n n t ı l ı b i l g i s u n m a y a
   ve özellikle k ö y l e r a ç ı s ı n d a n ş i m d i y e k a d a r çalışacağız.
   S ı k ı y ö n e t i m K o m u t a n l ı k l a n n c a y a p ı l a n b a ğ ­
   l a n t ı l a r a yasal dayanak sağlıyor.      İçişleri B a k a n l ı ğ ı ' n c a hazu-lanan ve Ba­
     B ü y ü k ş e h i r l e r i n e t r a f ı n d a t e ş e k k ü l et­ k a n l a r K u r u l u n u n 7.1.1981 t a r i h l i t o p l a n t ı ­
   m i ş o l a n b i r k ı s ı m belediyelerin ana hizmet­ s ı n d a g ö r ü ş ü l e r e k M i l l i G ü v e n l i k Konseyine

                                                  711
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14