Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

düzenlenecekleri hükmü   bulunmakta  idi.  bir an önce doldurulmasıdır. Bu gerçekleşin
       Fakat 28/5/1981 gün ve 2464 sayüı yeni be­ ceye kadar  önlerine gelen  uyuşmazlıkları
       lediye gelirleri kanunun, 5237 sayılı kanunu çözümlemek   zorunda  olduklarına göre ka
       tümü ile yürürlükten kaldırmış böylece bu   zaî yorum  müessesesine  başvuracaklardır.
       hüküm  değerini kaybettiği gibi, yeni kanun  Bu hususta kendilerine bu konudaki  Danış­
       tarifeleri düzenleme hususunda yeni hiç bir  tay kararlarına ilâveten, 17/6/1960 gün ve
       kritere yer vermemiştir. Bu durum  karşı­   10528 sayılı resbi gazetede yayımlanmış bu
       sında Bölge idare malıkemeleri, İdare mah­  lunan  (Elektrik Tarifeleri Talimatnamesi­
       kemeleri ve Vergi mahkemelerinin  kurulu­   nin) 7 inci maddesi, «Şehir ve Kasabalarda
       şu ve görevleri hakkmdaki 6/1/1982 gün va  Abonelere  Su Satış  Tüzüğü»nün  74 üncü
       2576 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesi­  maddeleriyle,  Sanayi Bakanlığının  kurulu­
       ne göre, büyük çoğunluğu  yargı dışından   şuna ait 6973 sayılı kanunla bunu tadil eden
       gelecek elemanlardan   müteşekkil olan bu   7347 sayılı kanunun, elektrik, hava gazı ve
       mahkemelerde   bu tür uyuşmazlıklaı-ın çö   şehir içi ulaşım vastaları tarifelerinin tasti-
       zümünde  güçlüklerle  karşılanacaktır. Te­   kine ilişkin 3—G/2—b  fıkralarından yarar­
       mennimiz  ücret tarifelerinin unsurları hak­  lanmaları  tavsiye olunur.
       kında meydana  gelen mevzuat  boşluğunun


       710

 ftr'l(t^T»-r-T"fffitl»f'<MWIMflı11IIWirlr[[WtBI««MMMMHMall^^
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13